4
Iesu mi Samaria eutude God da ge karigesisina.
1-3 Edo Parasi manemi ge ingitera awa Iesu embomai jiwae bapataito edo eira, edo ainda ambodanida ajigari John da awa daginegesira. (Awarata, Iesu imo akuta awa bapataito ae, ata ainda ambodanimi edo esitera.) Ango edo, iji ainde Badari mi awa gido, yai Judea dodo tenda Galili da maunsisina.
Ata imo yai Samaria ainda temundo mambarate sisina.* mambarate sisina. Ove Kotopuda atopapasigari jiwaemi gebé edo era awa, God da jipapa awa Iesu yai Samaria da temundo mamaina. Awatedo Iesu ainda Mamo da jipapa ambo ambo esisina. Awatedo imo yai Samaria da nasi bajina dao Saika ainda gupusina. Edo nasi ainda demonda awa butu tonga Jacob mi ainda mai Joseph de pipisisina. Edo Jacob da un mambari awa yai ainda. Edo Iesu pepeta riboribé esisina ami ipatai rejiwa esiri imo un mambari demonda anumbesisina. Edo awa ora 6 ora 6. Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda awa Rome embomaida deguta da da ainda sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 6da moka einda awa 6:00 turode. Ata Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda Jew embomaida degutada sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 6da moka einda awa 12:00 ijide tedo era. ango.
7-8 Edo iji ainde ainda ambodani imo dodo indari oriain maundo nasida totoritera. Edo Samaria eutu awa un jimain gumbiri Iesu mi ainde sisina, “Na un pieyo inane.”
Edo Samaria eutu ami ainde sisina, “Imo awa Jew embo edo na Samaria eutu. Ro embo ine namonde un atega esi?” (Jew ae Samaria embomai de dada edo umojiaede.)
10 Edo Iesu mi mina eutude sisina, “Edo imo God da kando awa gari gido, edo embo ainmi imonde ge, ‘Na un pieyo inane,’ sira awa, ine ainde tedogato un wasiride awa piari bae eteta.”
11 Edo eutu ami ainde sisina, “Embo bajina, un mambari awa ugonubé, edo imo un jimbari rorae itae. Yai nonda un wasiride awa basi? 12 Natokare ewowo Jacob mi un mambari awa namondekare pipisisina, edo imo akuta ae ainda mamai de ainda womane demi un awa injitera. Imo embo awa daginegarita?”
13 Edo Iesu mi eutu ainde mina sisina, “Berari ainmi un eiwa injido eira awa un udo tenda tenda aina. 14 Ata berari ainmi un nane piano inaina awa, mana un nei udo aina. Ata embo ande un awa piana, ami ainda doda un uriri ango sirido gubina eite ainda yai wasiri natopo itari piaina.”
15 Edo eutumi ainde sisina, “Embo bajina, un eiwa namonde pieyo, na un udo tenda tenda ainyae edo un mambari einda un jimain gumainyae.”
16 Iesu mi eutu ainde sisina, “Maundo iu ito dao tedo einda kundo gumbuyo.”
17 Eutu ami mina sisina, “Na iu itae.”
Iesu mi eutu ainde sisina, “ ‘Na iu itae,’ teteta awa gebé. 18 Imo ibonomai ipa da (5) jimundo dodo esiteta. Edo boroko embo imonde daedo isira awa ito iubé ae. Awatedo imo gebé namonde teteta.”
19 Edo eutumi ainde sisina, “Embo bajina, na gotena, imo awa peroveta. 20 Natokare ewowomi peji einda God tumondebain edo esitera, ata imomane Jew embomaimi Jerusalem ainda God tumondebain orote tedo ewa.”
21 Edo Iesu mi ainde sisina, “Eutu, na gebé eyo, iji iji. Guriki ge einda awa ‘ora’. da (1) gupeira ainde imomane peji einda ko Jerusalem ainda Mamo tumondebain ainyae. 22 God awa inemane tumondebain edo ewa, imomane dave edo gae. Ata Jew embomaida yai edo God da toregari gumaina, awatedo God awa nanekare gari edo tumondebain edo era. 23 Mamo mi tumondebain aribé embomai ainkain imo tumondebain ara gain jipapa edo eira. Awarata iji gupeira edo matu gumbira einde tumondebain aribé embomaimi Mamo asisimi edo gebémi tumondebain ara. 24 God awa Asisi, edo awamane ainmi imo tumondebain edo era awa, asisimi edo gebémi tumondebain edo orote sisina.”
25 Edo eutumi ainde sisina, “Na gari, Messiah gupeira. (Ainda dao nei awa Keriso.) Iji ainde embo awa gumaina, ami rorae berari ari natokare yai arapa aina.”
26 Iesu mi eutu ainde sisina, “Na embo ami imonde ge tena.”
Iesu mi eniya ge ainda ambodanide sisina, rorae jiwae tari esira God da buroda isira.
27 Edo iji dá ainde ainda ambodani gundo Iesu eutu ainde ge siri gido korebé esitera. Ata da ainmi, “Imo ro jipapa esi?” o “Ro awaembo imo ae eutu ainde ge tesi?” awa tedogae.
28 Ango edo eutu awa ainda un sigi dodo maundo nasi bajinada torido embomaide sisina, 29 “Gumbuwo embo ouwa gave. Amimi ro berari nato wasirida esitena awa namonde tesira. Embo eiwa Keriso ta?” 30 Ango tesiri embomai nasi bajinada awa idegedo Iesu da yai tuturo edo guputera.
31 Edo iji dá ainde ainda ambodanimi imonde atega edo esitera, “Atopatari, indari injiyo.”
32 Ata Iesu mi awamanede sisina, “Indari rorae nato isira imomane gae.”
33 Ango tesiri, ambodanimi akuta mina tara edo esitera, “Embo neneimi matu ainde indari kundo gumberita?”
34 Edo Iesu mi awamanede sisina, “Nato indari rorae awa embo ainmi na piesiri guputena ainda jipapa awa kera ana, edo ainda buro awa petugana. 35 Inemane tedo ewa awa kariga ipa ao pasido (4) awa itae ari tokari iji gumaina. Giwo, nane imondemane tena, itomane jisi piedo buro do jiwae ounda udugedo giwo. Indari matu tari edo ijijimbesira tokarida tegada isira. 36 Edo indari tokari embo, ami ainda tau budo eira, edo imo rorae wasiri natopo itarate awa dada edo eira. Awatedo vero purara piari embo ae indari tokari embo demi doregedo yawa ara. 37 Kaenane ge eiwa tedo era, ‘Embo da (1)mi indari vero purara piedo eira, edo amboda embo neimi indari tokedo eira.’ Awa gebé. 38 Nane imomane indari tokawate pipitana yai ainda imomane gisi maundo buro ae. Embo neneimi awa yai ainda matu buro esitera, edo imomane awamaneda buro doda petugain totorawa.”
Iesu mi Samaria embomaide God da ge karigesisina.
39 Aindabé eutu ami ge karigesisina, “Embo amimi ro berari nato wasirida esitena awa namonde tesira,” awatedo yai Samaria embomai jiwae nasi bajina ainda awamaneda gebé ari ainda yai pipisitera. 40 Ango edo yai Samaria embomai Iesu da yai gundo, imo awamanede daedo itarate atega esitera. Edo imo deguta tote (2) yai ainda isiri jijirisina. 41 Ango edo embomai nenei jiwae Iesu da ge ingido awamaneda gebé ari ainda yai pipisitera.
42 Edo awamanemi eutu ainde sitera, “Nakare boroko gebé era, aindabé inemi teteta awa ae, ata nakare akuta ainda ge ingera, edo nakare gotera awa gebé. Embo eiwa Keriso, embomai butu berarida Toregari Embo.”
Yai Galili embomaimi Iesu ategedo buritera.
43 Edo deguta tote (2) amboda, Iesu yai awa dodo yai Galili da maunsisina. 44 (Edo Iesu mi matu imo akuta ge karigesisina awa, iji angode peroveta ainda nasi topoda maundo isiari awamanemi imo tou ainyae.) 45 Edo yai Galili embomaimi God da Darutegari Bondo Jerusalem da maundo isite, buro berari Iesu mi bondoda esiri daedo gositera. Awatedo iji angode imo yai Galili ainda gumbiri awamanemi imo ategedo buritera.
Iesu mi daotarida buro emboda mai gao esiri kaviegesisina.
46 Edo Iesu tekago nasi Keina da gupusina yai Galili doda, nasi ainda ami un esiri wareregedo waini esisina. Edo daotarida buro embo da (1)da mai awa karu eite Kapenium nasida isira. 47 Edo iji ainde ainda mai betari aikae eiri embo emi Iesu yai Judea da edo idegedo Galili da torira awa ingisina. Awatedo imo Iesu da yai maundo ainde atega edo esisina, wotedo Kapenium da gundo mai awa ari kaviegarate.
48 Edo Iesu mi embo ainde sisina, “Edo kariwa jiwae ae wasiri babain de awa inemane gisi gae isite awa, imomane mana gebé awa.”
49 Edo daotarida buro embomi sisina, “Embo bajina, wotedo gumbuwasiǃ Imo gumbae gido mai nato awa betaina.”
50 Ango tesiri Iesu mi ainde sisina, “Awara, mambuyo! Mai ito kaviegesira.”
Edo embo ami ge ro Iesu mi tesira awa gebé edo imo dodo tuturo edo maunsisina.
51 Edo imo matawa wotedo maunteiri ainda buro embobomi imo begatada tamundo ainde karigesitera, “Mai ito kaviegesiraǃ”
52 Ango tetero, ami awamanede tedogosisina, “Ora ro eiri mai nato dave esiri?”
Edo awamanemi ainde sitera, “Avera angode ora 7§ ora 7. Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda awa Rome embomaida deguta da da ainda sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 7da moka einda awa 7:00 turode. Ata Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda Jew embomaida degutada sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 7da moka einda awa 1:00 turode tedo era. eiri ainda tamo vevera itae esira.”
53 Awatedo mamomi gosisina ora dá ainde awa Iesu mi ainda yai sisina, “Mai ito kaviegesira.” Edo imo akuta awa ae ainda orobe berari de gebé esitera.
54 Eiwa awa kariwa tote (2) Iesu mi esisina iji ainde ami Judea dodo yai Galili tekago totorisina.* Kariwa da (1) awa iji ainde Iesu mi un esiri wareregedo waini esisina Keina nasida (John 2:1-11).

*4:4 mambarate sisina. Ove Kotopuda atopapasigari jiwaemi gebé edo era awa, God da jipapa awa Iesu yai Samaria da temundo mamaina. Awatedo Iesu ainda Mamo da jipapa ambo ambo esisina.

4:6 ora 6. Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda awa Rome embomaida deguta da da ainda sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 6da moka einda awa 6:00 turode. Ata Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda Jew embomaida degutada sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 6da moka einda awa 12:00 ijide tedo era.

4:21 iji. Guriki ge einda awa ‘ora’.

§4:52 ora 7. Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda awa Rome embomaida deguta da da ainda sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 7da moka einda awa 7:00 turode. Ata Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era John da ge einda Jew embomaida degutada sirigari ambo ambo eira. Awatedo ora 7da moka einda awa 1:00 turode tedo era.

*4:54 Kariwa da (1) awa iji ainde Iesu mi un esiri wareregedo waini esisina Keina nasida (John 2:1-11).