13
Iesu ainda ambodanida tai teisina.
Edo Darutegari Bondo gumbae gisida, Iesu gari ainda ora awa gumbira, imo butu eiwa dodo Mamo da yai mamain esisina. Edo imo ainda ambodani butuda dubobudo esira, edo iji dá ainde ainda dubobari tega itaebé awa esiri awamaneda yai arapa esisina.
Edo Iesu ae ainda ambodani de turo indari injido itae esitera. Edo iji angode Binei mi Simon da mai, Judas Iscariot, ainda kotembarida matu pipisisina awa, Iesu kundo ainda gitopo emboboda ipada piarate. Ango edo Iesu gari, Mamo mi awara tari berari ainda ipada pipisisina, edo imo God da yai edo gupusina, edo tekago God da yai mamaina. Awatedo imo turo indari dodo erido ainda ombari ribori teugedo demonda pipisisina, edo tamo gaigari budo ainda ipuda bunjisina. Ainda amboda, teo bokumbada un dodedo tuturo edo ambodanida tai teiedo, tamo gaigari ainda ipuda ami gaigedo esisina.
Edo imo Simon Peter da yai gumbiri ami ainde sisina, “Badari, inemi nato tai teiain esita?”
Iesu mi embo ainde mina sisina, “Nane buro boroko ro ena imo gae, ata amboda imo gata.”
Peter mi ainde sisina, “Ine nato tai mana bé mana teiata!”
Iesu mi embo ainde mina sisina, “Na imo teiae gido, namonde daedo itari tao ae.”
Edo Simon Peter mi ainde sisina, “Badari, ango gido, nato tai akuta teiainyae, ata ipa de kopuru de daedoǃ”
10 Iesu mi ainde sisina, “Embo ave matu ungutari awa tenda ungutainyae; embo awa dono berari itae, ata ainda tai akuta awa teiaina. Edo imomane awa dono itae, awarata imomane berari awa dono itae ae.” 11 Aindabé embo ainmi imo kundo gitopoda ipada piaina awa gari, ine sisina, “Imomane berari awa dono itae ae.”
Iesu ainda ambodanida tai teiarida moka awa arapada sisina.
12 Edo amboda imo ambodanida tai teiedo, ainda ombari ribori omundo gundo tekago anumbedo awamanede sisina, “Ro nane itomane yai etena da moka gotevita? 13 Inemane na dao Atopatari edo Badari tedo ewa. Na embo awa, awatedo awa ge dave. 14 Edo na itomane Atopatari edo Badari ami tai itomane teietena,* tai itomane teietena. Iesu tai teiari buro esisina. Ainda iwata ari ami kaena atopaposisina nongo edo dao akuta piari wotari, edo nameji nei kondade orote. awatedo imomane daedo neida tai mina teiya awate. 15 Nane kariwa imondemane pietena. Awatedo ro itomane yai etena awa, inemane dá ango awa. 16 Eiwa awa gebé bajina imondemane tena. Buro emboda dero awa ainda badarida dero daginegae. Edo embo buroda piesiri mambira awa embo ainmi imo buroda piesiri ainda ikane ae. 17 Edo imomane atopatari eiwa gari, edo imomane ango edo awa gido, God mi ari imomane dubodave awa.
18 “Na ge tena awa itomane berarida ae. Na gari imomane avekave awa geritena. Ata eiwa idegesisina ami God da Ove Gaiarida ge awa bé aina, ‘Embo da (1) namonde teoda bread injido eira, ami nato gitopo esira.’ Psalm 41:9
19 “Nane ge eiwa boroko imondemane tena idegae gisida awa, iji nonde awa idegari gido na averi tetena awa inemane gebé awate. 20 Eiwa awa gebé bajina imondemane tena. Imo ainmi da ave nanemi piono maundo eira awa budo eira gido awa, na budo eira. Edo imo ainmi na budo eira gido, embo ainmi na piesiri guputena awa budo eira.”
Iesu mi Judas imo gitopoda ipada piaina awa karigesisina.
(Matthew 26:20-25; Mark 14:17-21; Luke 22:21-23)
21 Iesu ge eiwa sisina, edo ainda amboda ainda do buriya esiri karigesisina, “Eiwa awa gebé bajina imondemane tena. Itomane embo da (1)mi na gitopoda ipada piaina.”
22 Ango tesiri ambodani jisi mina gara esitera, edo imo ge ande siri awa gain daritera. 23 Edo ainda ambodani Iesu mi dubobé budo eira awa Iesu da demobéda anumbari isira. 24 Awatedo Simon Peter mi ambodani ainda yai iwata esisina, embo ande ge awa siri awa tedogarate.
25 Ango esiri gido ambodani awa aikae atutumbedo iunte Iesu da opopoda edo ami ainde tedogosisina, “Badari, embo amo averi?”
26 Iesu mi mina sisina, “Embo da (1) ande bread kupo saka teoda pasido piana.” Ango tedo, bread kupo saka teoda pasido Simon da mai, Judas Iscariot de, pipisisina. 27 Edo iji ainde Iesu mi Judas de bread kupo saka piesiri bureiri, Satan ainda doda totorisina.
Edo Iesu mi Judas de sisina, “Buro ro ain esi awa, burigi eyo.” 28 Ata nenei tenembada indari indeite itera, awamanemi ro embo Iesu mi embo ainde ge eiwa siri awa da ainmi gae. 29 Aindabé Judas awa ganu sima ari embo, awatedo bondo rorae awamane jipapa era awa oriainita, o embomai rorae isisigaede rorae piarate, Iesu mi embo ainde tesirita kotembedo esitera. 30 Edo Judas bread kupo saka awa budo boraebé idegesisina. Edo awa muyaede.
Iesu mi ainda ambodanide ge okain teka pipisisina.
31 Edo Judas idegedo mambiri amboda, Iesu mi sisina, “Boroko Embo da Mai da taogari awa arapa esira, edo God da taogari awa ainda yai arapa esira. 32 Ainda edo God da taogari Embo da Mai da yai arapa esira awa, God ami akuta daedo Mai da taogari awa arapa aina, edo burigibé Mai da taogari arapa aina.
33 “Mamai nato, iji saka riborigo na imondemane itana. Edo na gain kakowa awa, edo nane Jew embomaide siutana ango, boroko imondemane tena, ‘Yai nonda na mauntena awa, imomane gumbari tao ae.’ John 7:34; 8:21
34 “Ge okain teka nane imondemane pipitena: Dubo mina bara ewo. Dá nane imomane dubobudo etena ango, daedo imomane dubo mina bara awate. 35 Edo gido imomane dubo mina bara awa, embomai berarimi imomane awa nato ambodani awa gara.”
Iesu mi Peter de sisina, “Imo akuta toreite tata, imo na awa gae.”
(Matthew 26:31-35; Mark 14:27-31; Luke 22:31-34)
36 Ango edo Simon Peter mi ainde sisina, “Badari, imo nonda mauntesi?”
Iesu mi ainde mina sisina, “Yai nonda na mauntena ainda, boroko imo na ambo ambo ari tao ae, ata amboda imo na ambo ambo ata.”
37 Edo Peter mi ainde sisina, “Badari, ro awaembo boroko na imo ambo ambo ari tao aeri? Na imo embo betana.”
38 Edo Iesu mi embo ainde mina sisina, “Imo na embo betasita? Eiwa awa gebé bajina imonde tena. Kokora aoro tae gisida, imo akuta iji tamonde (3) toreite tata, imo na awa gae.”

*13:14 tai itomane teietena. Iesu tai teiari buro esisina. Ainda iwata ari ami kaena atopaposisina nongo edo dao akuta piari wotari, edo nameji nei kondade orote.

13:18 Psalm 41:9

13:33 John 7:34; 8:21