6
Oena Apari Degutade Yesu da ambodanimi wheat oen totokumbedo injitera.
(Matthew 12:1-8; Mark 2:23-28)
Ango edo duberi teka tuturoda pura da (1) itae esiri pura neinda Oena Apari Degutade Yesu ae ainda ambodani de wheat buro begata barida maunsitera.* Iji ainde Judah embomainda duberi tuturo evina awa kariga dao ‘Nisan’. Edo kariga Nisan ami kariga March ae April deda mina dadawa evina (Exodus 12:1-2). Edo ainda ambodanimi wheat oen awa totokumbedo ipami dateite injido esitera. Awa gido Parasi maneda neneimi awamanede sitera, “Ro awa embo imomane ge okain awa Oena Apari Deguta de detewo erigeteiri?” Moses da ge okainda tari isira awa embomaimi awamaneda nembuda wheat ipami kundo indara, ata petomi kapainyae (Deuteronomy 23:25). Ata Parasi maneda ge okain teteka awa Oena Apari Degutade wheat buroda kumbari berari awa engiregesitera.
1 Samuel 21:6Ata Yesu mi awamanede mina sisina, “Imomane David mi nongo esisina awa, bé ajigedo gaeta iji angode imo beji mina budo ae ainda embobo de? Leviticus 24:9Ami God da oroda torido bread God da jisida piari awa kundo injisina. Edo daedo nenei ainda embobode pipisisina. Ata ge okainda tari isira awa pirisi manemi akuta indorote.” Yesu da geda moka einda awa iji matu ainde David bread injido ainda embobode piesiri injitera, imo ae embobo de awa jimbo beyae ae. Awatedo, Yesu da ambodani awa jimbo beyae ae. Yesu mi awamanede sisina, “Na, Embo da Mai, awa daedo Oena Apari Deguta ainda Badari. Nanemi buro ro embomi Oena Apari Deguta de era awa, awara tana.”
Oena Apari Degutade Yesu mi embo ipa ambari gao esisina.
(Matthew 12:9-14; Mark 3:1-6)
Ango edo Yesu Oena Apari Deguta neinde Judah embomainda benunu oroda maundo torido atopaposisina. Edo embo da (1) ainda isira, ainda ipa be awa ambari. Edo Aodarida atopapasigari ae Parasi mane demi imo jijimbesitera, Oena Apari Degutade embo ari kaviyegainita awa gain. Ango ari gido Yesu de bekumba ge jirain. Ata Yesu awamaneda kotembari awa goteite, embo ipa ambari ainde sisina, “Eriyo visido petate!” Ango tesiri embo awa erido visido toropuda peposisina.
Ango edo Yesu mi awamanede sisina, “Na tedogari da (1) imondemane piana. “Oena Apari Degutade awara ari buro ro orote tari isiri, dave aririta, beyae ari ri? Emboda wasiri toregarita, dari betari ri?”
10 Edo imo embo berari awa jisimi udugedo gido embo ipa ambari ainde sisina, “Ipa ito ududuge!” Ango tesiri ami kera edo ainda ipa ududugesiri dave esisina, ipa nei ango. 11 Ata awamane sinigambarimi do ato ae esiri Yesu de nongo ari awa akuta mina tara esitera.
Yesu mi ainda embobo 12 nombo ‘piari aimbari embobo’ sisina.
(Matthew 10:1-4; Mark 3:13-19)
12 Iji angode Yesu idegedo pejida benunu tain maunsisina. Edo muyae ainde awa God de benunu siri jijirisina. 13 Edo sipo atesiri imo ainda ambodani dao tesiri ainda yai guputera. Ainda edo ami awamaneda doda embobo 12 geredo nombo ‘piari aimbari embobo’ pipisisina: 14 Simon (ainda dao Peter pipisisina) ae ainda nameji Andrew de; James ae John de; Philip ae Bartholomew de; 15 Matthew ae Thomas de; Alphaeus da mai James ae Simon (ainda dao nei Zelot§ Zelot da moka tote (2) isira. Awatedo, Ove Kotopu da atopatari neneimi kotembedo era awa, ‘Zelot’ awa God da ge kera ari embo, ata nenei kotembedo era, ‘Zelot’ awa Rome da gisijijiegari awa jipapa ae ari embo. tedo esitera) ainde; 16 Judas awa James neinda mai ae Judas Iscariot de, embo emi awa amboda otawo betarate ge jiraina.
Yesu embomai jisi bajina gao esisina.
(Matthew 4:23-25)
17 Ango edo imo ae awamane de daedo wotedo yai ududugarida imo peposisina. Edo ainda ambodani jisi da awa ae embomai jisi bajina de doregesitera. Awamane yai berari Judea doda, edo Jerusalem da, edo nasi ewa doda, Taia ae Saidoni de, ami Yesu da ge ingido karu neindekainde edo itari awa kaviyegain guputera. 18 Edo daedo avekave asisi bebegaemi bundari awa gundo udegari budo esitera. 19 Edo embo berari doregesitera ami imo tujiain edo esitera, aindabé, embo ainda goroba idegeteira ami embo berari kaviyegetera awatedo.
Yesu mi ambodanide dubodave ari ae dubovevera ari deda ge sisina.
(Matthew 5:1-12)
20 Ango edo Yesu jisi ambodani kena edo sisina:
“Aindabé imomane rorae isisigae itewa, God da gisijiari* God da gisijiari da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina. awa imomane topo.
Awatedo, dubodave awa itomane.
21 Aindabé imomane boroko beji itewa, God mi imondemane rorae piari injido inono awa.
Awatedo, dubodave awa itomane.
Aindabé imomane boroko mamato eite ji tewa, imomane amboda iro jirawa.
Awatedo, dubodave awa itomane.
22 Aindabé, imomane na, Embo da Mai awa, ambo ambo edo ewa, dubodave awa itomane, iji angode,
embomi imondemane sinigambari ara,
edo imomane jipapa ae ara,
edo imondemane ge butara, edo imomane ajiregedo​ ​dao itomaneda ge bebegae tara.
23 Iji ainde, yawa eite kekapunya ewo,
aindabé, God mi itomane tau bajinabé utuda​ ​siya esira isira,
edo aindabé awamaneda apipiyemi wasiri dá ango peroveta maneda yai edo esitera, awatedo.
 
24 “Ata imomane gaiapa jiwaede itewa, itomane rorae davegave matu bewa.
Awatedo, do ari itomane yai.
25 Imomane rorae injido inono etewa,​ ​amboda beji mina bawa.
Awatedo, do ari itomane yai.
Imomane iro ge boroko site itewa,​ ​amboda mamato eite ji tawa.
Awatedo, do ari itomane yai.
26 Edo iji ainde embomai berarimi imomane dasiga edo era, do ari itomane yai,
aindabé, awamaneda apipiyemi peroveta mane pitawa peroveta mane pitawa awa embomai God da bino onjigarida karigedo era ango tedo esitera, ata awamaneda ge akuta awa karigeteite embomai udumbedo esitera.​ ​ango dasiga edo esitera, awatedo.
Itomane gitopo embobo dubobudo ewo.
(Matthew 5:38-48)
27 “Ata nane imomane aimi ge goteite itewa ainde tena: Itomane gitopo embobo dubobudo ewo. Edo aimi imondemane sinigambari edo era, ainde wasiri davemi edo ewo. 28 Embomai aimi imondemane begá piedo era, God de tedogiwo, awamane ao ari piedo are. Edo aimi imondemane ge tepotapo tedo era, awamane embo benunu tedo ewo. 29 Imo embo aimi opoda dari gido, wareregeyo, opo neinda daedo dare. Edo embo aimi ito dademo ombari jiari gido, ito ombaribé awa daedo kokumbeyo bare. 30 Edo embo aimi ito yai rorae ro atega edo eira awa, pieyo budo are. Edo embo neimi rorae ito awa ainda topo kumbari gido awa, tekago piarate tedo eote. 31 Edo wasiri ro imomane jipapa edo ewa ango embomi imondemane edo ara, kariwa ango awa inemane awamanede edo ewo.
32 “Awarata, embomai aimi imomane dubobudo era awa akuta dubobudo ewa, ro awa embo imomane dasiga ari? Aindabé, wasiri bebegae ari embobomi embo nenei dá ango dubobudo era. 33 Edo daedo, embomai aimi imondemane wasiri dave edo era, awamanede akuta wasiri dave edo ewa, ro awa embo imomane dasiga ari? Aindabé, wasiri bebegae ari embobomi embo neneinde dá ango wasiri dave edo era. 34 Edo imomane ganu embo neneinde akuta piawo jigamo edo mina piorote kotembedo ewa, ro awa embo imomane dasiga ari? Aindabé, wasiri bebegae ari embobomi embo bebegae neneinde ganu pisido era, awamanemi tega inonoda piaro bara ango kotembedo era. 35 Awarata, gitopo embo itomane dubobudo ewo, edo awamanede wasiri dave edo ewo. Edo awamanede ganu piedo tekago piaro bain kotembeove. Ango edo itomane tau dugabé bawa, edo God Ikanebé Ikane ainda mamai awa. Aindabé, embo ainda dave ari embo do okain de jivere embobo deda yai piedo eira. 36 Awatedo, embo berari do ewo dá ango Mamo itomane embo berari do edo eira.
Embo nei katove.
(Matthew 7:1-6)
37 “Embo nei katove dowo, edo God mi imomane katae doware. Embo nei bekumba eove, edo God mi imomane bekumba ae doware. Embo nei kotembedo dowo, edo God mi imomane kotembedo doware. 38 Imomane embo neinde kando piedo ewo, imondemane pisido ara, awatedo. Embomaimi imondemane kando mina piain era, kariwa awa tega davebé siraro beda ari dodedo wotaina. Aindabé, tega ro inemane embo neneinde jigamo edo ewa, dá ango God mi imondemane jigamo edo aina.”
39 Edo Yesu mi awamanede eniya ge sisina: “Embo jisiguba arimi jisiguba ari nei gisijiaini ta? Ango aina awa, awamane tote (2) matawa maundo koturoda durara. 40 Daedo, ambodanimi awamaneda atopatari daginegari tao ae. Ata, awamane berari giu atopasidogogo ara, ami awa awamaneda atopataride daedo tega inono ara.
41 “Edo ro awa embo imo onyeye saka ito namejida jisida isira awa gido tesi, ata ikuta bajina jisi ikaitoda isira awa gae esi? 42 Edo nongo edo ine nameji itode tesi, ‘Nameji, do! Onyeye saka jisi itoda awa pusigane,’ edo iji dá ainde, imo akuta ikuta bajina jisi itoda awa gari tao ae? Imo aodari pisido ambo ambo ae embo! Gisibé, ikuta bajina jisi itoda kundo augeyo. Ango eteta ami, imo yai dave goteite ito namejida jisida onyeye saka awa pusigata.
Ni berarida be ekedo era ami awamaneda kariwa arapa edo eira.
(Matthew 7:15-20; Matthew 12:33-37)
43 “Edo daedo, ni davemi be beyae ekari tao ae, edo ni beyaemi be dave ekari tao ae. 44 Edo ni berarida be ekedo era ami awamaneda kariwa emboda yai arapa edo eira. Embomi ni dunga be awa danegayanida bari tao ae, ko dongo pasiporo be awa benomada bari tao ae. 45 Embo davemi ainda doda rorae dave woru ari isira awa pieuri idegedo eira. Edo embo beyaemi ainda doda rorae beyae woru ari isira awa pieuri idegedo eira. Aindabé, emboda doda rorae ro beda ari isira awa ainda bemi tedo eira.
Embo tote (2) mando evekara esitera.
(Matthew 7:24-29)
46 “Ro awa embo inemane namonde, ‘Badari, Badari,’ tewa, ata nane ro awate tena, awa ae evi? 47 Embo aimi nato yaida gundo, nato ge ingido kera edo eira awa, ainda kariwa piano gawa. 48 Awa kariwa engo, embo da (1)mi mando ain eite dasivi uro ugonubé banga tamonda duredo dadorisina. Edo wa desiri un duga uwasi gogorade gundo mandoda dorisina. Ata mandoda dasivi banga tamonda matu dadorisina, awatedo, mando jipae. 49 Ata embo aimi nato ge ingido kera ae edo eira, awa engo embo da (1)mi mando butu popoda esisina, ainda dasivi okain ae. Awatedo, un duga uwasi gogorade gundo mando awa desiri boraebé dudurisina. Edo un mi desiri sitedo usibesibé esisina.”

*6:1 Iji ainde Judah embomainda duberi tuturo evina awa kariga dao ‘Nisan’. Edo kariga Nisan ami kariga March ae April deda mina dadawa evina (Exodus 12:1-2).

6:2 Moses da ge okainda tari isira awa embomaimi awamaneda nembuda wheat ipami kundo indara, ata petomi kapainyae (Deuteronomy 23:25). Ata Parasi maneda ge okain teteka awa Oena Apari Degutade wheat buroda kumbari berari awa engiregesitera.

6:3 1 Samuel 21:6

6:4 Leviticus 24:9

6:4 Yesu da geda moka einda awa iji matu ainde David bread injido ainda embobode piesiri injitera, imo ae embobo de awa jimbo beyae ae. Awatedo, Yesu da ambodani awa jimbo beyae ae.

§6:15 Zelot da moka tote (2) isira. Awatedo, Ove Kotopu da atopatari neneimi kotembedo era awa, ‘Zelot’ awa God da ge kera ari embo, ata nenei kotembedo era, ‘Zelot’ awa Rome da gisijijiegari awa jipapa ae ari embo.

*6:20 God da gisijiari da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina.

6:26 peroveta mane pitawa awa embomai God da bino onjigarida karigedo era ango tedo esitera, ata awamaneda ge akuta awa karigeteite embomai udumbedo esitera.