5
Yesu ainda ambodani tuturoda dao sisina.
(Matthew 4:18-22; Mark 1:16-20)
Ango edo iji da (1) Yesu Genesaret Ubutu* Genesaret Ubutu awa Galili Ubutu da dao nei. bengida petedo isiri embo jisi da God da ge tari ingain mina mita eite gundo imo doitera. Ango etero gido Yesu jisi piedo ma tote (2) papoda itero gosisina, ata wo iro ari embobo awa ma dodo awamaneda monga teieite itera. Edo Yesu Simon da mada visido, embo ami ainda ma gaigari sakabé kena idegarate tedogosisina. Ango esiri imo anumbedo embo jisijisi awa atopaposisina.
Edo imo ge tedo itae edo awa Simon de sisina, “Ma daveyo un ugonubéda idegari monga itomane nenei dowawo wotari wo barave.”
Ango tesiri Simon mi mina sisina, “Badarari, nakare buro okain muyae borerebé ero jirira, ainda wo da ji bae. Atako, inemi ge ango teta, awatedo, na monga da (1) dowano wotaina.”
Ango tedo monga dotero wotedo wo jiwaebé ekesiri, awamaneda monga tuturo edo denjisina. Ango esiri gido buro otatawo ma neinda awa gundo kondade orote, ipami wagaiya doritera. Ango edo gundo kondade edo ma tote (2)da wo sirero beda edo, aikae kununumbari tao esisina.
Edo Simon Peter wasiri awa gido Yesu da doda baongo dadari edo sisina, “Badari, eve mambu! Na jimbo beyae embo.” Ango sisina aindabé, embo awa ae embo nenei berari aindeda wo buritera awa gido korebakore esitera. 10 Edo James ae John de, Zebedee da mamai, mina bari dá ango buritera. Awamane awa Simon da buro otatawo.
Edo Yesu mi Simon de sisina, “Adu eote! Imo boroko tuturo edo embomai budo ata.” 11 Ango tesiri awamane ma tote (2) papoda dumbero visiri, rorae berari ainda dodo imo ambo ambo esitera.
Yesu embo ginimi tutupegari awa gao esisina.
(Matthew 8:1-4; Mark 1:40-45)
12 Ango edo iji da (1) Yesu maundo nasi bajina da (1) ainda isiri embo ginimi tutupegari ami gido gundo doda durudo kondade arate tedogosisina, “Badari, imo jipapa edo gido, na eyo kaviyegane!”
13 Ango tesiri Yesu ipa ududugedo embo awa tujijieite sisina, “Een, na jipapa ena. Kaviyege!” Boraebé, embo ainda gini itae esiri kaviyegesisina.
14 Edo Yesu mi embo ainde ge okain bé sisina, “Embo neneinde imo eteno kaviyegeteta awa teote! Ata, pirisida yai mambuyo, imo udugedo gare. Edo kaviyegeteta ango tari gido, embo berari goteiaro, ategari rorou piate, da Moses mi Aodarida sisina ango.” Leviticus 14:1-32
15 Awarata, Yesu mi karu embo esiri kaviyegesira ainda bino awa yairi toiri esiri gido embo jisijisi gundo dada esitera, ainda ge ingain edo awamane karude awa ami gao ari kaviyegain. 16 Ata imo akuta iji jiwae idegedo yai damodamoda maundo God da yai benunu tedo esisina.
Yesu embo ipatai ambari gao esisina.
(Matthew 9:1-8; Mark 2:1-12)
17 Ango edo deguta da (1)de Yesu mi embomai atopapoteiri Parasi mane Parasi mane awa Judah embomainda gebé ari jisi bajina Israel doda itora. Awamanemi God da Aodari gisi Moses da yai pipisisina awa dave edo gido ambo ambo edo esitera. Ata, awamane aribari neneinde ge okain neneinde daedo ainda tamonda pisido embomainde atopasido esitera. ae Aodarida atopapasigari Aodarida atopapasigari awa embobo God mi Aodari Moses de pipisisina awa Judah embomai atopasido esitera. Awamaneda burobé awa Moses da ove gaiari ipa da (5) (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, edo Deuteronomy) awa atopasido esitera. de yai ainda daedo anumbesitera. Edo awamane Galili da edo Judea da ainda nasi berarida, edo Jerusalem daedo, idegedo guputera. Edo Badari mi Yesu da yai ainda goroba matu pipisisina, awatedo, iji ainde karu embomai awa gao ari tao. 18 Awara giyo, embomai neneimi embo ipatai ambari besida durari awa bundedo Yesu da yai kundo torain begata kakowa esitera. 19 Edo embomai jiwaebé doregesitera, edo embo awa kundo torari tao ae. Awatedo, embo awa kundo mando tada visido sitoro awa teugedo besida durari isiri dambu darari toropuda pietero wowosisina, Yesu da doda.
20 Edo awamaneda gebé ari goteite Yesu mi ainde sisina, “Otawo, jimbo ito kotembedo doteno itae esira.”
21 Edo Aodarida atopapasigari ae Parasi mane demi awamane akuta tedogari mina tara esitera, “Embo eiwa aimi ge engo siri? God da dao tedojijireira. God imo akuta awa emboda jimbo kotembedo dowari itae aride!”
22 Ata Yesu embomai ainda kotembari gido awamanede sisina, “Nongaintedo do itomaneda kotembari ango evi? 23 Embo einde, ‘Jimbo ito kotembedo doteno itae esira!’ tari awa gadaerita, ko ‘Erido ainto e!’ tari ri? 24 Nane itomane yai ano arapa ari gain eiwa, Embo da Mai§ Embo da Mai. Yesu imo akuta dao eiwa jigamo edo esisina (Matthew 12:40; Mark 10:45; Luke 12:8; John 3:14). Ainda mokabé awa Yesu awa God da Avigari Embo. God mi Yesu butuda piesiri gupusina, awatedo, God da awara tari Yesu da yai daedo isira. Yesu awa embo enembo, edo imo awa daedo God. Yesu dao eiwawa Daniel da ove gaiari matu ainda awa budo jigamo edo esisina (Daniel 7:13-14). da awara tari butu einda isira, embomainda jimbo kotembedo dowari itae aina.” Ango site embo ipatai ambaride sisina, “Nane imonde tena, Eri! Besi ito ji erari kundo mando itoda mambate.” 25 Edo embo awa burigibé embomainda doda erido besi imo durari isira awa, akuta jiri eriri kundo dodo ainda mandoda God dasiga eite maunsisina. 26 Ango esiri awamane berari korebakore edo God dasiga esitera. Edo do adu ari bajinabé gumbiri awamane akuta mina tara esitera, “Wasiri babain engo awa boroko idegesiri kaende gotera!”
Yesu Levi dao sisina.
(Matthew 9:9-13; Mark 2:13-17)
27 Edo ainda amboda, Yesu idegedo maundo tax kumbari embo dao Levi, ainda buro oro doda anumbedo isiri gosisina. Edo ainde sisina, “Na ambo ambo e!” 28 Edo Levi rorae berari dodo erido Yesu ambo ambo esisina.
29 Ango edo Levi mi bondo bajina ainda mandoda Yesu awa embo siya esisina. Edo tax kumbari embobo jiwaebé edo embo neneinde daedo bondo inain anumbesitera. 30 Judah emboda Aodarida atopapasigari ae Parasi mane demi ge guguma gaguma Yesu da ambodanide sitera, “Ro awa embo imomane tax kumbari embobode embo bebegaede daedo rorae indeite kupeite evi?”
31 Yesu mi awamanede mina sisina, “Embo karu itaemi siwo piari embo jipapa ae edo era, ata embo karude ami akuta. 32 Na embo wasiri dambu darari awa dao tain gumbae, ata embo bebegae dao tano awamaneda jimbo beyae dodo God da yai wareregorote.”* Aodarida atopapasigari ae Parasi mane demi ge engo tedo era, “Nakare akuta awa ‘embo wasiri dambu darari’. Natokare yai jimbo itae!” Ata awamane daedo awa jimbo beyaede, God da jisida.
Embomi Yesu de veta arida tedogari pipisitera.
(Matthew 9:14-17; Mark 2:18-22)
33 Ango edo embomaimi gundo Yesu de tedogositera, “Ro awa embo John da ambodani iji jiwae veta edo benunu tedo era, edo daedo Parasi mane ango edo era, ata ito ambodani rorae injido kundo eri?”
34 Ango tetero Yesu mi mina sisina, “Inemane ango awo jimbari tutu isiari ainda embotopo indari indae tepo mambarita? 35 Ata deguta ainde jimbari tutu awamaneda yai awa kundo mamaina; deguta angode awamane veta ara.”
36 Yesu mi daedo awamanede eniya ge eiwa sisina, “Embo da aimi gongo tekada jibigi kundo gongo matu kerari awa gaiari tao ae. Ango aina awa jibigi tekami gongo matu awa dumbari keraina, edo gongo jibigi teka awa ae matu de mi tega tega ari tao ae. 37 Edo embo da aimi dongo gama teka awa sigi aintomi ari ainda ainto mamatuda gerigari tao ae. Ango aina awa dongo gama tekami ainto mamatu awa dumbari kekerigedo beyae aro gama butuda dodegaina. 38 Ata dongo gama teka awa sigi aintomi ari tetekada gerigaro, rorae tote (2) matawa dave itara. 39 Edo embo da aimi dongo gama matu awa injido dongo gama teka awa boraebé udo ari tao ae; aindabé embomi sira awa, ‘Gama matu awa davebé dave.’ ” Eniya ge einda moka awa: Embomaimi atopatari matu awamaneda ewowo gawowoda awa Yesu da atopatari tekade daedo baige ari tao ae.

*5:1 Genesaret Ubutu awa Galili Ubutu da dao nei.

5:14 Leviticus 14:1-32

5:17 Parasi mane awa Judah embomainda gebé ari jisi bajina Israel doda itora. Awamanemi God da Aodari gisi Moses da yai pipisisina awa dave edo gido ambo ambo edo esitera. Ata, awamane aribari neneinde ge okain neneinde daedo ainda tamonda pisido embomainde atopasido esitera.

5:17 Aodarida atopapasigari awa embobo God mi Aodari Moses de pipisisina awa Judah embomai atopasido esitera. Awamaneda burobé awa Moses da ove gaiari ipa da (5) (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, edo Deuteronomy) awa atopasido esitera.

§5:24 Embo da Mai. Yesu imo akuta dao eiwa jigamo edo esisina (Matthew 12:40; Mark 10:45; Luke 12:8; John 3:14). Ainda mokabé awa Yesu awa God da Avigari Embo. God mi Yesu butuda piesiri gupusina, awatedo, God da awara tari Yesu da yai daedo isira. Yesu awa embo enembo, edo imo awa daedo God. Yesu dao eiwawa Daniel da ove gaiari matu ainda awa budo jigamo edo esisina (Daniel 7:13-14).

*5:32 Aodarida atopapasigari ae Parasi mane demi ge engo tedo era, “Nakare akuta awa ‘embo wasiri dambu darari’. Natokare yai jimbo itae!” Ata awamane daedo awa jimbo beyaede, God da jisida.

5:39 Eniya ge einda moka awa: Embomaimi atopatari matu awamaneda ewowo gawowoda awa Yesu da atopatari tekade daedo baige ari tao ae.