12
Yesu mi Parasi maneda aodari pisido ambo ambo ae ari awa goteite iorote ainda ambodanide sisina.
(Matthew 10:26-33)
Iji ainde embomai jiwae ajigari tao ae ami gundo doregedo taimi mina pata ero Yesu gisi tuturo edo ainda ambodanide ge sisina, “Imomane bé goteite iwo! Parasi maneda aodari pisido ambo ambo ae ari awa bread badarida siwo ango. Edo rorae ro berari apuregari isira awa, God mi ari arapa aina. Edo rorae ro berari onjigarida isira awa, ami kundo arapada piari gara. Awatedo, ge ro berari muyaende tetewa awa, ijide arapada gara. Edo daedo ge ro berari pisipasi mando doda isite tetewa awa, embomi nasi arapada petedo karigaina.
“Edo nato otatawo, imondemane tena, adu eove, owamane aimi itomane tamo daro betaina edo ainda amboda nei ro ari tao ae. Ata, inemane bé gawate jipapa ena awa, God adu ewo! Ainda awara tari isira ami embo enembo dari betari kundo yai beyae niyao matawa itari aveira ainda inono augari tao. Giwo, imondemane tena, embo awa adu ewo! Edo inemanemi ni suriri ango ipa da (5) awa ganu sakami* ganu saka da tega awa Kina 1.25 ango. ori edo ewa, edo God mi ni babaingae ango da (1) awa mana ruvegaina. Ata itomane kopuru tu berari awa God mi matu ajijigesisina. Awatedo, adu eove! Itomane tega God da jisida awa suriri jiwaeda daginegari.
“Edo daedo imondemane tena, embo da aimi emboda doda petedo, imo awa nato ambodani taina gido, na, Embo da Mai mi God ae ainda anelamane deda doda petedo embo awa nato ambodani tana. Ata embo aimi emboda doda petedo, imo awa nato ambodani ae taina gido, na, Embo da Mai mi God ae ainda anelamane deda doda petedo, embo awa nato ambodani ae tana. 10 Edo embo da aimi ge beyae Embo da Mai da yai tesira gido, God mi embo awa kotembedo dowaina. Ata embo da aimi Asisi Kotopu da yai ge bebegae tesira gido, God mi embo awa kotembedo dowainyae.
11-12 “Imomane awa nato ambodani, awatedo, awamanemi kundo maundo Judah embomainda benunu oroda torido gisijijiegari ae babadegari deda doda katain piaro petawa. Iji dá ainde ango aro Asisi Kotopu mi imomane atopatari ge nongo tavi awa arapa aina. Awatedo, imomane akuta toreite ge mina nongo tavi awa kotembari jiwaemi do buriya eove!”
Yesu mi eniya ge embo gaiapadeda budo sisina.
13 Edo embomai doregesitera ainda doda embo da (1)mi sisina, “Atopatari, nameji nato awa te, mamo natokareda gaiapa doturisina awa katambedo na kupo piare.”
14 Ata Yesu mi embo ainde sisina, “Embo, namonde awara tari aimi piesira re itomane gaiapa katamanate tesi?” 15 Edo Yesu mi embo beraride sisina, “Imomane bé gidogogo ewo, edo akuta simageteite iwo! Embo neneinda rorae jipapa eove! Aindabé, gaiapa jiwaemi embode wasiri piari tao ae.”
16 Edo ami eniya ge awamanede sisina, “Iji da (1)de embo gaiapade da (1)mi rorae ve ainda butuda uresiri erido be jiwaebé ekisina. 17 Edo imo akuta engo kotembesisina, ‘Na buro ro ani? Nato rorae be jiwaebé ekesira, ata rorae itari oro do eiwa ato ae.’
18 “Awatedo, embo ami sisina, ‘Na buro engo ana. Nato rorae itari oro babaingae eiwa sitedo oro babaingo gamana. Edo ainda, nato rorae be berari ae nato dave rorae neneinde dada ana. 19 Edo na akuta tana, “Eiwa dave nato. Na boroko awa, rorae dave berari inono duberi jiwae amboda awa embo siya etena. Awatedo, oena apeite injido kundo eite akuta dubodave ana.” ’
20 “Ata God mi embo ainde sisina, ‘Imo awa kotembari itae! Muyae boroko imo betata, edo roviravi berari siya eteta awa, aimi baini?’ ”
21 Edo Yesu mi ge beao eite engo sisina, “Eiwa ango embo aimi ainda gaiapa awa imo akuta awa embo dada edo eira, edo ainda buro dave God da jisida itae.”
Yesu mi ainda ambodanide butu rorae bain edo barida jipapa bajina eorekae sisina.
(Matthew 6:19-21, 25-34)
22 Edo Yesu mi ainda ambodanide sisina, “Awatedo imondemane tena, wasiri itomane awa embo kotembari jiwaemi do buriya eove, indari ro budo indavi, edo ombarijiari ro budo tamoda piavi. 23 Wasiri itomane awa bajinabé God da jisida, indari ango ae; edo tamopisi itomane awa bajinabé God da jisida, ombarijiari ango ae. 24 Imomane davebé edo kotembewo! Ni owa awamanemi rorae ve uraede o buroda rorae be kumbaede, edo awamane rorae piari itari oro itae; ata God mi awamane sima eite undedo eira. Giwo! Itomane tega awa God da jisida, nimaneda daginegari. 25 Edo embo da aimi itomane doda ainda wasiri butuda einda ribori itarate kotembari jiwaemi do buriya arimi riboribé aini? 26 Awatedo, imomane buro sakabé ango ari tao ae gido, ro awa embo rorae nenei einda kotembari jiwaemi do buriya edo evi?
27 “Imomane davebé edo kotembewo, abuda koko mane nongo nongo edo erido eri awa. Awamane akuta buro okain aede edo ombarijiari gaiaede. Awarata, imondemane tena, Daotari Solomon da ombarijiari berari ainda jitari dave awa, abu koko da (1) bé ainda jitari davebé dave awa daginegari tao ae. 28 Giwo! Edo God mi kiyan butuda erari kokomi giro ari, ata sipo neinde awa vededo dungara, God mi imondemane ombarijiari inonobé piaina. Awatedo, God imomane sima dave edo eira ango gebé ewo! 29 Edo imomane rorae ro o un ro budo injido gain, ango kotembeteite dubovevera eove! 30 Embomai yai berarida God gae awamanemi rorae berari eiwawa gain edo era, ata Mamo itomane matu giuri rorae eiwawa jipapa edo ewa. 31 Ata God da gisijiari awa gain edo ewo! Ango eiawo God mi rorae berari eiwawa daedo itomane yai piedo are.
32 “Imomane doregari saka awa nato sipumane. Adu eove. Itomane Mamo da jipapa dave awa gisijiari imondemane piaina. Yesu mi tarigari eiwa ainda gebé ari embomainde pipisisina. Edo awamane imo gebé eite ambo ambo edo ara, iji angode imo tekago butuda gundo, inemi gisijijiegarida dero davebé awamaneda yai kando piaina (Luke 22:29-30; I Timothy 2:12; Amboda Idegaina 20:6). 33-34 Aindabé yai nonda itomane gaiapa isira awa, ainda itomane do daedo itaina, awatedo, rorae itomane oriewo. Edo embo neimi oriaro ganu kundo kando embomai rorae isisigaede piewo bore. Imomane akuta awa embo ganu itari woru beyae ari tao ae awa utuda siya ewo. Yai ainda itomane gaiapa awa jivere embomi beono ainyae edo itomane rorae kandoromi kapainyae.
Yesu mi embomainde ainda gumbari awa siya eite simagorote sisina.
(Matthew 24:45-51)
35-36 “Imomane akuta iji berari nato gumbari awa embo siya eite simagedo ewo, embomaimi buro aintedo ombarijiari pisido bupuri jido, keimo ijimbedo muyaende petedo sima edo era ango! Awa kariwa buro embobomi awamaneda badarari jimbari bondoda mambira, awa egenembarate sima edo era ango. Iji nonde imo gundo tatain jiwari gido awamanemi boraebé manguro pirigara. 37 Dubodave awa owamane buro embobo avekavemi jitao awae simageteite isiaro awamaneda badarari egenembedo gaina. Awara, ge ro imondemane tena, eiwa giwo! Embo awa dademo ombari teugedo awamane tari anumbaro indari piari indara. 38 Edo imo muyae toropuda o sipo ataede gundo ainda buro embobo imo simageteite itera ango tamaina, awa dubodave awamaneda. 39 Awarata, eiwa giwo! Mando tutu gisi gaina iji bé nonde beono embo gumaini, awatedo, ainda mando simageteite itaina, edo mana dowari beono embomi ainda mando bededo toraina. 40 Embo da Mai tekago gumaina, awatedo, imomane daedo siya ewo! Iji nonde Embo awa gumainyae kotembetewa, angode gumaina.”
41 Ango tesiri Peter mi sisina, “Badari, eniya ge eiwa namondekare tesita, ko embomai beraride daedo tesi?”
42 Edo Badari mi sisina, “Embo ain gebémi edo jirogarimi buro dave edo eira, embo awa ainda badararimi gisijiari piaina. Ango ari, ainda badararida mando buro dedegeteite buro embobo neneinda indari katambedo piedo aina, iji tegabéda. 43 Awatedo, dubodave awa buro embo ainda, imo badararimi buro ro arate tesira awa eiari, iji ainde badarari tekago overegedo gumaina. 44 Ge arapada imondemane tena, eiwa giwo! Badararimi embo awa gisijiari avigari ainda oromando ae gunaguguye berari de sima aina. 45 Ata buro embomi akuta engo kotembae esira, ‘Nato badarari mauntara awa gumbae iji borerebé eira. Awatedo, na buro ro ana embo awa gari tao ae.’ Ango tedo imo erido tuturo edo buro embobo nenei embo ae eutu de dedo gaiedo aina. Edo imo indari injido kundo, dedo amundo ae esira. 46 Edo ango eiari ainda badarari tekago overegedo gumaina iji awa imo gae, edo ora ainde gumaina awa kotembae. Ango edo badararimi gisijiari awa dedo kupo tote (2)de butedo, gebé ari isisigae nenei itera, ainda augari idegaina.
47 “Edo buro embo aimi ainda badararida jipapa ro edo eira awa gari, ata imo akuta siya edo buro awa ae, awatedo, imo vedari bajina baina. 48 Ata buro embo aimi ainda badararida jipapa ro edo eira awa gae, edo imo buro awa ae dumbae ari gido, imo vedari saka baina. God ainda embomai tega dá ainda sima aina, aindabé, ainda aodari awa embo ande roviravi jiwae piesiri bira awa, ami rorae jiwae tekago God da yai piarate. Edo daedo embo enembomi embo roviravi jiwaebé ande pietera awa, ami rorae jiwaebé awa tekago awamanede piarate.
Yesu mi béga piain butuda gumbae, ata evekara ari piain gupusina.
(Matthew 10:34-36)
49 “Na evekara ari embomainde piain gumena. Awa kariwa niyao awari ango. Edo na jipapa bajinabé ena awa, niyao eiwa matu tuturo edo aveite isira. 50 Ata na memesi bana dá bapataito arimi yai berari apuregedo aina ango. Edo do nato bougabé eira awa matawa bureite maundo nato buro itae ana. 51 Imomane kotembetewa awa, na butuda béga piain gumenita? Ango ae! Imondemane tena, béga ae ata evekara ari piain gumena. Embo nenei ge nato gebé ara, edo nenei gebé ainyae. 52 Awatedo, iji boroko edo mamaina ainda awa, orobe da (1) ainda embo ajigari ipa da (5) awamane evekara ara. Embo tamonde (3) awa embo tote (2)de mina mina ara, edo tote (2) awa tamonde (3)de mina mina ara. 53 Edo Mamo ae mai de mina mina ara. Ai ae gagara de mina mina ara. Dá ango imbosi ae mai aro de mina mina ara.”
Katari Iji atutumbeteira, awatedo, ito buriya embo neinde​ ​boraebé sirigeyo!
(Matthew 16:2-3)
54 Edo Yesu mi daedo embomai doregesitera awamanede sisina, “Iji nonde imomane poraga iji wotari kena (west) ingatapari gido boraebé tawa, ‘Boroko wa aina,’ edo awa ango aina. 55 Edo bisi yai south south. Edo ito dombu iji vitari kena pisido wareregedo ipabe kena peposite yai south inono jisimi gata. kena oregedo tupeite itomane tamoda dari mina budo tawa, ‘Boroko iji vevera aina,’ awa dá ango aina. 56 Imomane aodari pisido ambo ambo ae embobo! Butu ae utu deda kariwa jiwaebé gido ewa, ata iji boroko einde God buro nongo nongo eiri, awa imomane gari tao ae.
57 “Awara, ro awa embo imomane akuta God da gebé awa gido ewa, ata ainda mokabé gaegae o kera ae edo evi? 58 Edo boroko imomane God da ge kera ae dowawa awa, ami imomane vedaina. Ainda kariwa awa engo: Embo da (1)mi rorae nonda tamonda imo kundo buriya katari yaida mambari gido, ainda torae gisida begata toropuda embo ainde ge sirigeyo dave are. Ango ae gido, embo ami imo katari emboda yai kundo mamaina, edo katari embomi imonde bekumba ge taina, edo imo kundo bundari embode piaina, edo ami imo kundo bundari oroda augari torata. 59 Edo nane imo tena, imo bundari oroda isite ito mina ro inge piatate tesira awa itae piedo imo udegari bata.”

*12:6 ganu saka da tega awa Kina 1.25 ango.

12:32 Yesu mi tarigari eiwa ainda gebé ari embomainde pipisisina. Edo awamane imo gebé eite ambo ambo edo ara, iji angode imo tekago butuda gundo, inemi gisijijiegarida dero davebé awamaneda yai kando piaina (Luke 22:29-30; I Timothy 2:12; Amboda Idegaina 20:6).

12:55 south. Edo ito dombu iji vitari kena pisido wareregedo ipabe kena peposite yai south inono jisimi gata.