11
Yesu mi ainda ambodani benunu nongo tari awa atopaposisina.
(Matthew 6:5-15; 7:7-11)
Ango edo iji da (1)de Yesu God de benunu tedo itae eiri ainda ambodani da (1)mi yai ainda gundo sisina, “Badari, nakare benunu nongo nongo tari awa atopasiyo gore, dá John mi ainda ambodani atopaposisina ango.”
Ango tesiri ami awamanede sisina, “Iji nonde imomane benunu tain eite gido engo tewo:
Mamo natokare,
utuda isima edo eta awa,
dao ito kotopu tou ore.
Gisijiari ito* Gisijiari ito da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embobo berari butuda gisijido aina. doyo gumbare.
Nakare jipapa ito butuda einda ore,
dá utuda edo era ango.
Edo namondekare deguta da (1) dowae;
indari jipapa edo era, awa piewasi.
Edo jimbo bebegae natokare kotembedo dowasi,
aindabé, nakare dá ango embo neneimi jimbo beyae ro
namondekare edo era, awa kotembedo dodo era, awatedo.
Edo bawarida nakare kundo aimbote,
ata embo beyaeda yai nakare toregewasi.”
Ango tedo Yesu mi awamanede sisina, “Edo imo embo da (1)mi muyae toropuda maundo ito otawoda mandoda edo audedo engo tae eteta, ‘Aiyaee otawo, na kondade edo ambe gigiwa tamonde (3) piae etesita? Mina amboda piana. Aindabé, embotopo nato da (1) boroko pepeta edo gundo mando natoda torira, ata na indari itae, awatedo ito yai atega ena.’
“Ango tato embo mando doda ami mina taina, ‘Doiyo tena! Manguro matu engiregetena, edo na ae mamai natode besida durera. Nane erido imonde indari piari tao ae.’ Giwo, nane imondemane tena! Embo awa imo kondade ari jipapa ae, ata ami erido rorae imo jipapa eta, awa piaina. Aindabé imo awa ainda otawo, embo awa erido imonde rorae piainyae. Ata, imo do jinenegedo atega borere eteta, awatedo, ro berari imo jipapa eta awa piari bata.
“Awatedo, nanemi imondemane tena, jipapa itomane atega ewo, imondemane piari bave. Itomane jipapa awa gain ewo, edo tambave. Edo manguroda tatain jivewo, itomane yai manguro pirigare. 10 Aindabé, embo aimi God de atega edo eira awa, ainde pieuri budo eira. Edo embo aimi ainda jipapa ro God da yai gain edo, awa tamundo eira. Edo embo aimi God da manguroda tatain jivedo eira awa, God mi embo ainde manguro pirigaina.
11 “Edo imomane mamono itewa doregari einda doda, mai da (1)mi ainda mamode bread atega ari, ganuma piainita? O un wo atega ari, awa piae dodo ainde jimbago piainita? 12 O kokora mundu atega ari, awa piae dodo ainde mai vekemba piainita? 13 Awa dave ae. Imomane awa embo bebegae, ata imomane awa gari. Awatedo, kando dave mamai itomanede pisido ewa. Aindabé, itomane Mamo utuda ami embo beraride dave edo eira, awatedo, embo ainkaimi ainde atega edo era awa, awamanede Asisi Kotopu piari bara!”
Yesu da gitopo embobomi imo awa asisi bebegaeda gisijiari sitera.
(Matthew 12:22-30, 43-45; Mark 3:20-27)
14 Edo iji ainde embo da (1) bineimi bundari ge tae isinesina. Edo Yesu gundo binei awa ondesiri idegedo mambiri embo awa tuturo edo ge sisina. Ango esiri gido embomai jisijisi korebé esitera. 15 Ata embo doregesitera ainda doda neneimi sitera, “Embo awa Beelzebul Beelzebul awa Satan da dao nei. da buro embo. Edo Beelzebul awa bineimaneda gisijiari. Awatedo, ainda gorobami bineimane awa ondeiuri idegedo era.”
16 Edo embo neneimi God da awara tari Yesu da yai isirita awa gain jipapa esitera. Awatedo, awamanemi imo bavedogain tedo esitera, “Nakare kariwa utuda edo pieyo gore!”
17 Ata imo awamaneda kotembari goteira, awatedo sisina, “Edo nasi babain da (1) nomi akuta ainda embomai kupo avigari kupo avigari edo mina dara ara awa, boraebé nasi awa embo itae aina. Edo orobe da (1)mi akuta kupo avigari kupo avigari mina dara edo bebetegaro ainda orobeda dao itae aina. 18 Edo inemanemi nane Beelzebul da gorobami binei ondeiwono idegedo era, ango tewa. Awarata, Satan da buro embobomi akuta kupo avigari kupo avigari edo mina dara ara awa, nongo edo Satan da gisijiari petaini? 19 Ambodani itomane daedo binei ondoro idegedo era. Awa Beelzebul da gorobami buro ango edo erita? Ango ae! Awatedo, awamanemi ge ro inemane namonde tewa, awa ge pitawa ango taro gawa. 20 Ata, God da gorobami nane binei onono idegedo era. Awatedo, God da gisijiari itomane yai matu gumbira.
21 “Satan awa goroba embo ango. Ami ainda mando dariga awa gi ae bere de budo sima edo eira. Awatedo, ainda roviravi berari dave isima edo eira. 22 Ata, na awa embo nei goroba bajinade ango. Awatedo, iji nonde embo goroba bajinade ami gundo embo awa dedo ainda gi ae bere de, imo tumonda edo eira awa budo, roviravi berari ainde daedo embo neneinde kando aina.
23 “Edo imo embo aimi namonde daedo itae awa nato gitopo embo. Edo imo embo aimi namonde daedo embomai kundo doregae edo eira, ami eiuri awamane evekara edo era.
24 “Iji nonde asisi beyae emboda doda dodo idegedo eira, ami maundo yai paingarida tepeima oena apari yai kakowa edo aina. Edo yai ango tambae, awa engo taina, ‘Na overegedo nato mando matu dotena ainda mamana.’ 25 Ango edo imo overegedo gundo ainda mando matuda torido yai teka wadedo gindedo dave ari gaina. 26 Ainda amboda, asisi beyaemi asisi nenei bebegaebé, berari 7, awa kundo gundo emboda doda torido itara. Awatedo, embo ami itari beyaebé matu gae awa gaina.”
Dubodave bajinabé awa embomai ainkaimi God da ge​ ​kera edo era, awamaneda yai.
27 Iji ainde Yesu ge angogo tedo itae eiri eutu da (1)mi doregari ainda doda ge yavi ikanade sisina, “Dubodave awa eutu aimi imo engedo gaiesiri babojiteta ainda yai!”
28 Ango tesiri Yesu mi sisina, “Awarata, dubodave bajinabé awa, embomai ainkaimi God da ge ingido kera edo era, awamaneda yai!”
Embomaimi God da kariwa piari gain jipapa etero, Yesu mi awamanede ge okain sisina.
(Matthew 12:38-42; Mark 8:11-12)
29 Edo iji ainde embo jisijisi doregedo Yesu jinenembetero imo tuturo edo ge sisina, “Embomai iji einda itera, awamane awa bebegae. Awamanemi kariwa piari gain jipapa era, ata nei piainyae, da (1) bé awa peroveta Jonah da kariwa. 30 Aindabé, Jonah awa kariwa God mi Nineve embomainda yai pipisisina, awatedo, dá ango Embo da Mai awa kariwa God mi embomai iji einda iterada yai piari gara. Jonah 3:4 31 Edo iji amboda God mi embo kataina ainde, yai Siba da daotari eutu ami erido petedo embomai iji einda iterada jimbo karigaina. Aindabé, eutu awa ainda yaida edo aikamanabé gupusina, Daotari Solomon da dubo ge atopapoteira awa ingain. Edo giwo! Embo da (1) einda isira awa bajinabé Solomon daginegari. 1 Kings 10:1-10; 2 Chronicles 9:1-12 32 Edo iji amboda, God mi embo kataina awa, Nineve embomaimi erido petedo embomai iji einda iterada jimbo karigara. Aindabé, Jonah mi God da ge karigesiri ingido awamane jimbo bebegae dodo God da yai wareregesitera. Edo giwo! Embo da (1) einda isira awa bajinabé Jonah daginegari.” Jonah 3:5
Ito jisi awa ango ito tamoda keimo.
33 Yesu mi tedo sisina, “Embo da aimi keimo ijimbedo yai onjigarida o ou kuwoda piaede, ata ainda petari yaida pisido eira. Awatedo, embomai gundo mando ainda totoreite parara gara. Edo daedo nane God da gebé awa onjigae, ata ainda moka itomane yai teteno gewa.
34 Ito jisi awa ango tamo itoda keimo, aindabé ami imo kondade eiuri inono yai berari gido eta. Ove kotopuda atopapasigari kotembedo era awa: Ge ‘jisi’ da moka einda awa ‘do’ ango, edo ge ‘tamo’ da moka einda awa ‘wasiri’ ango. Edo ito jisi karu itae gido, rorae berari dave gata. Ata ito jisi karude gido, rorae berari dave gari tao ae.§ Edo imo Yesu da atopatari ategedo bata gido, inemi ro berari gatate God mi jipapa eira, awa davebé gata. Ata, imo Yesu da atopatari ategedo bae gido, inemi ro berari gatate God mi jipapa eira, awa davebé gari tao ae. Awa muyaenda itari ango. 35 Awatedo, nato atopatarida ro berari teteno geta awa dave edo kotembeyo. Awa parara ango. Ata embo neneinda atopatari pitawa awa muyae ango. Ami imo udumbaro muyaende daedo matawa itote. 36 Edo gido imo tamo ito berarimi parara bureta, edo ainda kupo muyae da ji itae, awa dá ango imo mando doda iteto keimoda pararami yai berari datembeteira. Ami ari inono rorae berari arapa gata.”
Yesu mi Parasi mane ae Aodarida gisijijiegari deda aribari bebegae karigesisina.
(Matthew 23:1-36; Mark 12:38-40; Luke 20:45-47)
37 Edo iji ainde Yesu ge tedo itae eiri Parasi embo da (1)mi aindeda maundo indari indarate jipapa esisina. Awatedo imo maundo torido indari besida anumbesisina. 38 Edo Parasi embo awa korebé esisina aindabé, Yesu Judah embomainda ewowoda atopatari ambo ambo ae edo ipa teiae indari injisina, awatedo.
39 Ango edo Badari mi ainde sisina, “Awa gebé, imomane Parasi manemi, aia akou ae teo de tamo teiedo ewa. Ata, itomane do awa garogaro aride jimbo beyae ato ae ari. 40 Imomane awa kotembari isisigae! God mi itomane tamo ae do de esisina. 41 Awatedo, itomane do wareregedo embomai rorae isisigae awamane dubobureite kando piewo bore. Ango awo itomane rorae berarida dono itae are, God da jisida.
42 “Ata Parasi mane, imomane do ari! Itomane buroda nya de, roriwa ae siloti de berari kundo 10 ango doregedo, ainda kupo da (1) awa avigedo ainda da (1) God de piedo ewa. Ata, embomai sima dave ae edo God dubobae edo ewa. Dave awa itomane buroda nya kupo da (1) awa God de matawa piedo ewa. Ata dá ango embomai sima dave eite God dubobudo ave.
43 “Edo Parasi mane, imomane benunu oroda anumba davebé dave awa garogaro edo bain jipapa edo ewa. Edo embomaimi origarori ari yaida tou eite ategabutega edo dave borote jipapa edo ewa. Awatedo, imomane do ari!
44 “Imomane Aodarida atopapasigari ae Parasi mane de, imomane aodari pisido ambo ambo ae embobo! Imomane awa goiari ude ango onjigari gae isiuri embomai ainda tamonda pepeta edo era, ata rorae depeka ari tuda awa jisimi gae.* Yesu mi Aodarida atopapasigari ae Parasi mane de ge ango sisina, aindabé, embomai jiwaemi awamaneda buro bebegae awa gae, awatedo, “Imomane awa embobo dave,” kotembedo esitera. Awatedo, imomane do ari!”
45 Ango tesiri, Aodarida jirogari emboboda da (1)mi ainde sisina, “Atopatari, ine ge angogo site daedo nakare tedojijireta.”
46 Edo Yesu mi mina sisina, “Imomane Aodarida jirogari embobo, aodari okain jiwae embomaimi kera orote tedo ewa, ata inemane akuta awamaneda bouga kondade da ji aede. Awatedo, daedo imomane do ari!
47 “Edo inemane peroveta maneda goiari ude giropagiro edo ewa, edo itomane ewowomi awamane detero besitera, awatedo, imomane do ari! 48 Awa gebé, ewowo itomanemi peroveta mane deoro betedo esitera, edo inemane awamaneda goiari ude giropagiro edo ewa. Awatedo, imomane awa gari ewowo itomanemi jimbo eiwa esitera, edo awamaneda jimbo awa dave tedo ewa. Yesu mi Aodarida jirogari emboboda dobé gosisina. Awamane peroveta maneda ge kera ae, dá ango awamaneda ewowomi peroveta maneda ge kera ae edo peroveta mane deoro betedo esitera. Daedo, Yesu awa gari, Aodarida jirogari embobomi udumbeteite peroveta maneda goiari yai giropagiro edo era, peroveta mane tou orote. 49 Awatedo, God mi daedo dubo ge engo sisina, ‘Na awamaneda yai peroveta mane ae piari aimbari embobo de piano mambara. Edo awamanemi nenei daro betara, edo neneinda yai memesi neindekainde piara.’ 50 God ge ango sisina awa, tuturoda imo utude butude esisina edo ainda amboda, peroveta mane berari awa embomi deoro awamaneda ororo butuda wotedo esisina, ainda rirowa awa, ine embomai iji einda iterada yai piaina. 51 Iji tuturoda Abel da ororo wowosisina edo gundo awamanemi Zechariah rorou dungari tenembada edo Judah embomainda oro kotopu bajina ainda toropuda detero ainda ororo wowosisina. Awatedo, imomane giwo! God mi ainda rirowa embomai iji einda iterada yai piaina. Genesis 4:8; 2 Chronicles 24:20-21
52 “Imomane Aodarida jirogari embobomi God da gari awa embomainda yai engiregetewa, awatedo, imomane do ari! Awa ango inemane mando pirigari ambao embomainda yai awa dodo kumbewa. Imomane torawa, ata torae dodo embomai nenei torain jipapa ero engiregetewa.”
53 Iji ainde Yesu awamanede ge eiwa siri Aodarida atopapasigari ae Parasi mane demi tuturo edo sinigambaribé eite tedogari neindekainde ainde pipisitera. 54 Edo awamane simagesitera, ami ge beyae ro tari gido bekumba ge ainde tain.

*11:2 Gisijiari ito da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embobo berari butuda gisijido aina.

11:15 Beelzebul awa Satan da dao nei.

11:30 Jonah 3:4

11:31 1 Kings 10:1-10; 2 Chronicles 9:1-12

11:32 Jonah 3:5

11:34 Ove kotopuda atopapasigari kotembedo era awa: Ge ‘jisi’ da moka einda awa ‘do’ ango, edo ge ‘tamo’ da moka einda awa ‘wasiri’ ango.

§11:34 Edo imo Yesu da atopatari ategedo bata gido, inemi ro berari gatate God mi jipapa eira, awa davebé gata. Ata, imo Yesu da atopatari ategedo bae gido, inemi ro berari gatate God mi jipapa eira, awa davebé gari tao ae.

*11:44 Yesu mi Aodarida atopapasigari ae Parasi mane de ge ango sisina, aindabé, embomai jiwaemi awamaneda buro bebegae awa gae, awatedo, “Imomane awa embobo dave,” kotembedo esitera.

11:48 Yesu mi Aodarida jirogari emboboda dobé gosisina. Awamane peroveta maneda ge kera ae, dá ango awamaneda ewowomi peroveta maneda ge kera ae edo peroveta mane deoro betedo esitera. Daedo, Yesu awa gari, Aodarida jirogari embobomi udumbeteite peroveta maneda goiari yai giropagiro edo era, peroveta mane tou orote.

11:51 Genesis 4:8; 2 Chronicles 24:20-21