16
Parasi de Sadusi mane demi kariwa gain tedogositera.
(Mark 8:11-13; Luke 12:54-56)
Ango edo Parasi mane de Sadusi mane demi Iesu da yai gundo bavedo gain tedo utuda kariwa da (1) awamaneda yai inemi piarate tedogositera.
Ata Iesu mi awamanede mina sisina, “Iji da da turo jiruri inemane tedo ewa, ‘Turo gora* gora Guriki da ge awa ‘utu ororo’. jiveira, awatedo sipo dave ataina.’ Edo sipo neneide inemane tedo ewa, ‘Utu awa ororode edo poraga jiwae ingatapera, awatedo iji boroko wa ae bisi okain de gumaina.’ Imomane embobo iwawa tote (2)de! Imomane poraga utuda moka awa inono gido ewa, ata kariwa boroko itomane yai idegedo era awa, ainda moka awa gari tao ae. Wasiri bebegae edo God dubobae ari embomai iji einda itera ami kariwa da (1) gain tedo era. Ata awamanede kariwa piainyae, tepo peroveta Jonah da kariwa dabé awa piano gara.” Ango tedo imo awamane dodo maunsisina.
Iesu mi Parasi mane de Sadusi mane deda atopatari pitawa awa goteite iyorote sisina.
(Mark 8:14-21)
Edo iji angode Iesu da ambodani ubutu kupo neida un made teputera, awamane bread kundo gumbae ruvegesitera. Edo Iesu mi awamanede sisina, “Parasi mane de Sadusi mane deda bread badari siwo awa imomane akuta dedegewo edo goteite iwo.”
Edo awamane tuturo edo akuta ge mina tara eite sitera, “Kaena bread kundo gumbae, awatedo ami ge ango sira.”
Edo Iesu awamane ge ro teri awa gido awamanede sisina, “Ro awaembo imomane akuta bread kundo gumbae ango mina tara evi? Imomane awa gebé ari sakade. Imomane matawa gae arapa ae evita? Imomane awa bread ipa da (5)mi embo ajijigari 5,000 unjitara, edo kanjia berari nandogo sirewo beda esiri burawa kotembae evita? 10 Ko imomane awa bread 7 ami embo ajijigari 4,000 unjitara, edo kambia babain berari nandogo sirewo beda esiri burawa kotembae evita? 11 Nongo edo imomane gae arapa ae evi? Na imondemane bread da ge tae, ata Parasi mane de Sadusi mane deda bread badari siwo awa goteite iyawate tena.” 12 Ango tesiri awamane gero arapa esisina, imo bread badari siwo awa goteite iyorote tae, ata Parasi mane de Sadusi mane deda atopatari pitawa awaembo sisina.
Peter mi Iesu awa Keriso karigesisina.
(Mark 8:27-30; Luke 9:18-20)
13 Edo iji nonde Iesu gundo yai Seseria Pilipai ainda torido, ami ainda ambodanide tedogosisina, “Tewo gane, embomaimi na, Embo da Mai, awa ave tedo eri?”
14 Ango tesiri awamanemi mina sitera, “Neneimi awa John Bapataito Ari Embo tedo era, neneimi Elijah tedo era, edo neneimi awa Jeremiah o peroveta mamatu awamaneda da (1) tedo era.”
15 Edo Iesu mi awamanede sisina, “Ata imomane, na awa ave tedo evi?”
16 Edo Simon Peter mi mina sisina, “Imo awa Keriso, God wasiride ainda Mai.”
17 Edo Iesu mi mina sisina, “God da dubodave ito yai isira Simon Jonah da mai, aindabé kotembari eiwa embo enembomi piae, ata Mamo nato utuda ami na averi awa ito yai esiri geta. 18 Edo daedo nane imonde tena, imo awa Peter, edo banga einda tamonda nato embomai doregana, edo Heidis da guwa be berarimi Heidis da guwa be berari. Ove Kotopuda atopapasigarimi kotembedo era, ge einda awa kariwa ge edo ainda moka awa ‘betarida goroba berari’. Awatedo Iesu mi ge engo sisina, “Betarida goroba berarimi nato embomai mana piari wotaina.” nato embomai mana daginegaina. 19 Nanemi utu gisijiarida pirigari ambao pirigari ambao awa kariwa ge, edo ainda moka awa God da awara tari. Pentekos deguta ainde, Peter mi God da awara tari jigamo eite Iesu da bino dave karigesisina. Awatedo Peter mi embomai ainmi awamaneda jimbo beyae dodo God da yai wareregara awa, God mi awamaneda jimbo beyae kotembedo dowaina sisina (Iwata Ari 2:36-41). Edo Peter mi God da awara tari daedo jigamo esisina iji ainde Ananias ae Sapphira demi ge pitawa God da yai sitera. Awatedo imo awamaneda jimbo beyae embo berarida yai karigesisina (Iwata Ari 5:1-11). jiwae imonde piana. Edo rorae ro inemi butu einda bundata dá ango God matu sisina awa, God mi bundesira. Edo rorae ro inemi butu einda udegata dá ango God matu sisina awa, God mi udegesira.” 20 Ango edo ami ainda ambodanide, imo awa Iesu, God da Avigari Embo§ God da Avigari Embo. Guriki da ge einda awa ‘Keriso’. awa, embo neneide taro giworekae ge okain sisina.
Iesu ainda betari ae erari de awa karigesisina.
(Mark 8:31-33; Luke 9:21-22)
21 Iji ainda edo awa Iesu tuturo edo ainda ambodanide tesiri arapa esiri gositera awa, imo Jerusalem maundo gisijijiegari de pirisi babain de Aodarida atopapasigari demi memesi bouga jiwae ainda yai piaro barate. Edo imo daro betari, edo deguta tamonde (3) ainde, God mi imo jiari erarate.
22 Edo Peter mi embo awa kundo demonda iunte tuturo edo ge ikanade ainde sisina, “Badari, ge ango teote! Wasiri engo awa ito yai mana idegaina.”
23 Ata Iesu wareregedo Peter de sisina, “Imo dodo nato gunda mambu, Satan! Imo begata nato engiregeteta. Kotembari ito awa God da yai edo gumbae, ata embo enemboda edo gumbari.”
Iesu mi sisina, “Ito orega budo na ambo ambo edo eyo.”
(Mark 8:34—9:1; Luke 9:23-27)
24 Ango edo Iesu mi ainda ambodanide sisina, “Imomane embo da ainmi nato amboda purain jipapa eite gido, imo akuta ruvegedo, ito orega* orega awa inguta babain tote (2) oregedo jiari. Buriya embo awa orega ainda pioro duroro benomami ipatai deoro ingutada takimboro jioro erido petedo isite deguta tote (2) ta tamonde (3) itae euri awamane betora. Ata ge orega einda awa kariwa ge. Ainda moka awa memesi neide kainde awa Iesu da kera ari embomaimi kundo maundo ara, iji angode awamane Iesu da jipapa akuta ambo ambo edo era. budo na ambo ambo edo eyo. 25 Imo ainmi wasiri ikaito awa toregain jipapa eta awa, dadoegata. Ata imo ainmi wasiri ito na embo dadoegata awa, imo wasiri wasiri da moka einda awa ‘wasiri natopo itari’. tambata. 26 Embo da (1)mi butuda gunaguguye berari bari ainda arate, eite ainda wasiri dadoegaina, ainda wasiri dadoegaina da moka awa ‘Ainda wasiri natopo itari awa dadoegaina edo betari natopo itari awa tamaina.’ awa dave ae! Embo butuda gunaguguye berari ami, God da yai ainda wasirida mina inono piya edo bari tao ae. 27 Embo da Mai emi ainda Mamo da taogarida pararade ainda anelamane de gumaina. Edo iji ainde ami embo da da, ainda buro berari gido tau embo da da ainda yai piaina. 28 Eiwa gebé imondemane tena, embo nenei einda petetera itera awa, awamane betae gisida isiaro jirari Embo da Mai awa embomai berari gisijiain gupeiari gara.”

*16:2 gora Guriki da ge awa ‘utu ororo’.

16:18 Heidis da guwa be berari. Ove Kotopuda atopapasigarimi kotembedo era, ge einda awa kariwa ge edo ainda moka awa ‘betarida goroba berari’. Awatedo Iesu mi ge engo sisina, “Betarida goroba berarimi nato embomai mana piari wotaina.”

16:19 pirigari ambao awa kariwa ge, edo ainda moka awa God da awara tari. Pentekos deguta ainde, Peter mi God da awara tari jigamo eite Iesu da bino dave karigesisina. Awatedo Peter mi embomai ainmi awamaneda jimbo beyae dodo God da yai wareregara awa, God mi awamaneda jimbo beyae kotembedo dowaina sisina (Iwata Ari 2:36-41). Edo Peter mi God da awara tari daedo jigamo esisina iji ainde Ananias ae Sapphira demi ge pitawa God da yai sitera. Awatedo imo awamaneda jimbo beyae embo berarida yai karigesisina (Iwata Ari 5:1-11).

§16:20 God da Avigari Embo. Guriki da ge einda awa ‘Keriso’.

*16:24 orega awa inguta babain tote (2) oregedo jiari. Buriya embo awa orega ainda pioro duroro benomami ipatai deoro ingutada takimboro jioro erido petedo isite deguta tote (2) ta tamonde (3) itae euri awamane betora. Ata ge orega einda awa kariwa ge. Ainda moka awa memesi neide kainde awa Iesu da kera ari embomaimi kundo maundo ara, iji angode awamane Iesu da jipapa akuta ambo ambo edo era.

16:25 wasiri da moka einda awa ‘wasiri natopo itari’.

16:26 ainda wasiri dadoegaina da moka awa ‘Ainda wasiri natopo itari awa dadoegaina edo betari natopo itari awa tamaina.’