17
Iesu da tamo wareregedo kariwa eve esisina.
(Mark 9:2-13; Luke 9:28-36)
Ango edo deguta 6 itae esiri, Iesu mi Peter de nanonameji tote (2) James ae John de, kundo awamane akuta ami gisijido peji ikane ainda vivisisina. Edo ainda itero awamanemi Iesu da tamo wareregedo kariwa eve esiri gositera. Edo ainda dombu awa iji inge jisisina. Edo ainda ombarijiari awa ainya esisina parara ango. Edo giwo, Moses ae Elijah de idegedo Iesu de ge tero gositera.
Edo Peter mi Iesu de sisina, “Badari, dave awa kaena einda itera. Imo jipapa ata gido, nanekare bowa tamonde (3) ara: imo da (1), Moses da (1), edo Elijah da (1).”
Edo giwo! Peter ge site isiri poraga da (1) jitaride ami gundo awamane apuregesisina. Edo burigibé ge yavi poragada edo gupusina ami sisina, “Eiwa nato dubobari Mai. Nato dubodave aribé ainda yai isira. Ainda ge ingiwo!”
Iji ainde ambodani ge yavi awa ingido, adu edo awamaneda tamo augedo dombu butu kenada duduritera. Ata Iesu mi gundo awamane tujido sisina, “Eriwo, adu eove.” Edo awamane pangedo embo nei itae, tepo Iesu akuta gositera.
Edo awamane pejida edo wowoteite Iesu mi ge okain awamanede sisina, “Wasiri ro gewa awa embo nei tainyae isirawo jirari God mi Embo da Mai betarida awa jiari erari, ainda amboda tawo gore.”
10 Edo ainda ambodanimi ainde tedogositera, “Ro awaembo Aodarida atopapasigarimi Elijah awa gisi gumbarate tedo eri?” Malachi 4:5
11 Edo Iesu mi awamanede mina sisina, “Awa gebé, Elijah gisi gundo ami God da Avigari Embo da gumbari awaembo, embomaida do berari sirigedo dave aina. Malachi 4:6 12 Ata nane imondemane tena, Elijah awa matu gupusina, edo awamanemi embo awa gae arapa ae. Awatedo ro ain jipapa era awa ainde eutara. Edo daedo iji atutumbeteira ainde awamanemi Embo da Mai de memesi piaro baina.” 13 Ango tesiri ambodanida yai arapa esisina, Iesu ge awa John Bapataito Ari Embo de tesira.
Iesu mai bineimi bundari gao esiri kaviegesisina.
(Mark 9:14-29; Luke 9:37-43)
14 Edo awamane gundo embomai jisi da (1) itera ainda etero, embo da (1) gundo Iesu da doda baongo dadari esisina. Ango edo embo ami sisina, 15 “Badari, nato mai do ewasi. Mai eiwa karu tamo jiparide edo memesi bajinabé budo eira. Edo iji jiwae imo niyaoda durudo eira, edo iji jiwae unda durudo eira. 16 Awatedo nane ito ambodanida yai kundo gumena aro kaviegarate. Ata awamane gao ari tao ae.”
17 Edo Iesu mi ge mina sisina, “O imomane gebé ari isisigaede bebegae embomai! Na iji matawa imondemane isite gundo iji boroko einde daedo. Awarata inemane iji matawa itomane gebé ari nato yai piaera! Mai awa nato yai kundo gumbuwo.” 18 Edo mai awa kundo gumbero Iesu mi binei doda ainde ge okain tesiri binei awa dodo idegesiri iji dá ainde mai awa kaviegesisina.
19 Ainda amboda, ambodanimi gae onjigarida gundo Iesu da yai tedogositera, “Ro awaembo nanekare binei ondetero idegae esiri?”
20 Edo Iesu awamanede sisina, “Aindabé itomane gebé ari God da yai awa inono ae. Eiwa gebé imondemane tena, edo itomane gebé ari tega awa saka, masitet vero* masitet vero awa saka dá ni maine vero ango. ango awa, inemane peji einde tawo, ‘Imo einda gigitembedo ounda pete!’ edo peji awa gigitemaina. Edo itomane yai buro berari awa ari tao. 21 Binei engo awa mana tepo tawo idegaina. Awarata, edo imomane benunu site indari dodo veta eiawo, God mi imomane kondade aina.” Guriki da ove gaiari indewae Matthew 17:21da ge piae doturitera.
Iesu ainda betari ae erari de awa tekago karigesisina.
(Mark 9:30-32; Luke 9:43-45)
22 Edo iji ainde awamane yai Galili ainda itero Iesu mi awamanede sisina, “Embo da Mai awa kundo gitopo emboda ipada piain bara. 23 Edo awamanemi embo awa daro betaina, edo deguta tamonde (3) ainde God mi betarida awa imo jiari eraina.” Edo awamane ge awa ingido dubo vevera bajinabé esitera.
Iesu oro kotopu bajinada tax pipisisina.
24 Ango edo Iesu ae ainda ambodani de Kapenium nasida guputera. Edo ainda amboda, Jew embomai da oro kotopu bajinada tax kumbari embobo gundo Peter de tedogositera, “Atopatari itomane oro kotopu bajinada tax piedo eirita?”
25 Edo Peter mi mina sisina, “Een, imo ango edo eira.”
Edo iji ainde Peter mandoda torido gumbiri, gisibé awa Iesu mi embo ainde ge sisina, “Simon, imo nongo kotembetesi? Daotari manemi embo anda yai tax budo eri? Awamaneda mamai nasi tutuda yai budo erita ko embo neneida yai budo eri?”
26 Peter mi ainde mina sisina, “Embo neneida yai budo era.”
Edo Iesu ainde sisina, “Awatedo daotari maneda mamai nasi tutuda, ami tax piaede. 27 Awarata, kaenane ge ango taro embobo awa do buriya aina. Awatedo mambuyo ubutuda gori augedo gate. Edo wo tuturobéda imo jimundo ainda beto pirigedo ganu da (1) tambata. Awa kundo maundo awamanede tax nato de ito de awaembo pieyo.”

17:10 Malachi 4:5

17:11 Malachi 4:6

*17:20 masitet vero awa saka dá ni maine vero ango.

17:21 Guriki da ove gaiari indewae Matthew 17:21da ge piae doturitera.