14
Eutumi un muno davebéde Yesu da kopuruda dodegesisina.
(Matthew 26:1-16; Luke 22:1-6; John 11:45-53; 12:1-8)
Deguta tote (2) itae ari ainda amboda, God da Darutegari ae Bread Badari Siwo Piaeda Bondo de awa tuturo ara.* God da Darutegari ae Bread Badari Siwo Piaeda Bondo deda ge jirari Exodus 12—13 isira. Edo iji angode pirisi babain ae Aodarida atopapasigari demi nongo edo Yesu udumbedo kundo katari emboda yai piaro daro betaini awa begata kakowa esitera. Atako awamanemi akuta sitera, “Embomi wasiri awa gido sinigambari ge bajinabé tedo duduno ara, awatedo, kaende bondo ari ijide ainyae.”
Edo Yesu Bethany nasida totorisina. Edo imo embo ginimi tutupegari dao Simon da mandoda indari indeite isiri, eutu da (1)mi sigi alebasita alebasita awa ganuma gadae davebé, tamo ove ainya de nonda de (ainda dao nei awa ‘onyx’). Iji matuda embomaimi yai Egypt ainda maundo oriedo esitera. ganumami ari ainda un muno davede mina bajinabé piedo bari awa kundo gupusina. Ango edo eutu ami sigi awa dedo pirigedo ainda un berari Yesu da kopuruda dodegesisina.
Edo eutumi wasiri ango esiri gido embo nenei ainda itera, awamanemi akuta dubodave ae edo ge mina tara esitera, “Ro awa embo eutu omi un muno davede awa jigamo ae dumbae eiri? Rorae ane piari embo neimi ganu jiwaebé piedo bari tao. Ango edo ganu awa embomai rorae isisigaede piae esira.” Edo eutu ainde sinigambari ge okain bé sitera.
Ata Yesu mi sisina, “Eutu awa gido teove! Dowo! Ro embo eutu ainde sinigambari ge okain tevi? Eutu awa buro beyamanabé namonde esira. Aindabé, iji berari embomai rorae isisigae awa imondemane isima edo era. Edo iji nonde imomane awamane kondade ain jipapa edo ango awa. Ata na mana imondemane einda matawa isirano tou awa. Eutu eiwa buro ro ami ari tao awa esira. Ami nato tamo un muno davede dodegesira awa nato goiari siya gisi esira. Awara! Edo ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Butu arapuda embomi bino dave nato awa dengoro baiari pipiteite, eutumi wasiri beyamanabé namonde esira awa, daedo taro embomaimi ainda wasiri awa gido kotembu kotembu ara.”
10 Ango edo Judas Iscariot, awa Yesu da embobo 12 ainda da (1), ami pirisi babainda yai maundo awamane kondade edo Yesu kundo awamaneda ipada piari borote esisina. 11 Ango tesiri pirisi babain dubodave edo awamanemi Judas de gano piara ango tarigari sitera. Awatedo, embo ami Yesu kundo awamaneda ipada piain begata kakowa esisina.
Yesu mi God da Darutegari Bondo ainda ambodanide daedo injisina.
(Matthew 26:17-30; Luke 22:7-23; John 13:21-30)
12 Ango edo deguta tuturoda Bread Badari Siwo Piaeda Bondo gupusina. Iji angode daedo Judah embomaimi God da Darutegari Bondoda sipu mai dedo esitera. Awatedo, iji dá ainde Yesu da ambodanimi tedogositera, “Imo yai nonda nanekare maundo imo embo God da Darutegari Bondo siya edo kaen indorote jipapa esi?”
13 Ango tetero awa Yesu mi ambodani tote (2) pipiteite sisina, “Imomane maundo Jerusalem nasida torawo embo da (1) un sigi gapoda piari ami imomane tamaina. Awa ambo ambo ewo! 14 Edo daedo maundo yai nonda toraini awa gido mando tutude tewo! ‘Natokare atopatarimi tesira, “Indari yai nondari tato gido na ae ambodani nato de God da Darutegari Bondo indoré?” ’ 15 Ango tawo embo ami imomane kundo visido yai bajina engiregari matu sirigari isira awa piari gawa. Yai ainda kaenato indari siya ewo!”
16 Awatedo, Yesu da ambodani tote (2) gisi maundo Jerusalem nasida torido ge ro berari sisina ango awa taputera. Edo yai ainda God da Darutegari Bondo siya esitera.
17 Ango edo iji wotesiri turo damodamo eiri Yesu ae ainda embobo 12 de mandoda guputera. 18 Iji ainde awamane berari indari indero Yesu mi sisina, “Awara! Ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Imomane da (1) namonde daedo indari indeta, ami na kundo gitopo emboda ipada piata.”
19 Edo ge ango tesiri ambodani dubovevera esitera edo awamanemi Yesu da yai tedogari nei tedo douri, nei tedo douri edo esitera, “Amo nari ta?”
20 Edo Yesu mi awamanede mina sisina, “Imomane embo 12, ainda da (1) namonde daedo rorae teoda indeira, ami na kundo gitopo emboda ipada piaina. 21 Gebé, na Embo da Mai awa betana, matu God da ge dá gaguritera ango. Ata do ari embo ainde tena, aimi na Embo da Mai awa kundo gitopo emboda ipada piaina. Awatedo, davebé awa ainda ai mi embo awa dowae engisina.”
22 Edo awamane indari indero Yesu mi bread kundo jisi utuda edo God ategedo engegegedo ambodanide pipiteite sisina, “Kundo injiwo. Eiwa nato tamo.”
23 Ango edo Yesu mi akou awa kundo God da yai ategari pisido ainda ambodanide piesiri awamane berari akou dá ainda embo nei injido pieuri, embo nei injido, ango jiroro esitera.
24 Edo Yesu mi ambodanide sisina, “Eiwa nato ororo, ami God da piari tembari okain teka ainda embomainde sirigeteira edo embomai jiwae awa embo rorou piaina. 25 Awara! Edo ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Na iji nei gurepida gama inainyae isimango, amboda gurepida gama awa inana, God da gisijiari yaida.”
26 Ango edo awamanemi yami God dasiga edo Jerusalem nasi dodo idegedo Ni Olive de Pejida maunsitera.
Yesu mi Peter de sisina, “Imo akuta toreite, ‘Embo awa na gae,’ tata.”
(Matthew 26:31-35; Luke 22:31-34; John 13:36-38)
27 Ango edo Yesu mi ambodanide sisina, “God da geda gaiari isira eiwa:
‘Nanemi Wo Sima Ari Embo dano awa,
edo ainda wo sipumane evekara ara.’ Zechariah 13:7 Nanemi da moka einda awa ‘God Mamo’, edo Wo Sima Ari Embo da moka awa ‘Yesu’, edo wo sipumane da moka awa ‘Yesu da ambodani’.
Awatedo, muyae boroko einde, imomane berari itomane gebé ari nato yai awa dowawo wotaina. 28 Ata amboda God mi na jiari tekago erido, imomane yai Galili da mambae gisida, na mamana.”
29 Edo Peter mi Yesu de sisina, “Edo embo berari awamaneda gebé ari ito yai awa dowaro wotaina, na dá ango ainyae!”
30 Ango tesiri Yesu mi embo ainde sisina, “Awarata! Ge ro boroko imonde tena, eiwa giyo! Muyae boroko kokora aoro tote (2) tae gisida, iji tamonde (3) imo akuta toreite, ‘Embo awa na gae,’ tata.”
31 Ata Peter mi ge okain bé tedo dowae esisina, “Na imonde daedo betana. Na mana akuta toreite imo gae tana.” Edo ambodani nenei berarimi ge dá ango sitera.
Yesu yai Gesemani ainda benunu sisina.
(Matthew 26:36-46; Luke 22:39-46)
32 Edo Yesu ae ainda ambodani de yai Gesemani ainda maunsitera. Edo embo ami ambodanide sisina, “Imomane einda anumbedo isiwo! Na imango benunu tain ena.” 33 Ango tedo Yesu, Peter de James de John de awamane budo daedo maunsisina, edo embo ainda do tuturo edo buriya eiri dubo memesi bajinabé ainda yai gupusina. 34 Edo Yesu mi awamanede sisina, “Nato dubo memesi bajinabé gupeira ami ubowa nato dari teugari na betanate arago eira. Einda isite simagewo!”
35 Ango tedo imo saka iaragedo baongo dadari edo kopuru butuda gaiedo God da yaida benunu sisina, “Mamo, imo edo gido memesi iji bajina nato yai gumain eira, eiwa dowato daginegae esirita!” 36 Edo imo benunu sisina, “Abba,§ Abba awa Arameki da ge. Ainda moka awa ‘Baba’. Mamo, rorae berari imo kena awa ari tao. Memesida akou eiwa dodo kundo eve piae etesita! Awarata, nato jipapa awa ainyae, ata ito jipapa awa ewasi.”
37 Ango edo imo tekago overegedo gundo ambodani tamonde (3) jitao avero gosisina. Edo awamane audesiri erero Simon Peter de sisina, “Simon, imo jitao aveta? Na kore ena! Imo iji tupo simageteite itari tao ae eta!” 38 Edo Yesu mi awamanede sisina, “Simageteite benunu tewo! God mi imomane dowari bawarida durove. Do itomane awa dave, ata tamopisi awa burau eira.”
39 Ango tedo imo tenda overegedo maundo benunu dá sisina ango tekago sisina. 40 Edo Yesu tekago overegedo gundo ambodani tamonde (3) jitao avero tapusina. Awamane jitaomi jisi bouga esisina, awatedo, udedopangedo ae. Edo awamane audesiri eroritera, ata awamane kotembari dave bae esitera, awatedo, Yesu de ge mina tae.
41 Ango edo Yesu tekago iji tamonde (3) ango maundo benunu siri jiriri overegedo gundo ambodani tamonde (3) jitao avero tapusina. Edo awamanede sisina, “Na kore ena! Imomane matawa jitao aveite itewa. Iji itae esira giwo! Borokobé embaomi na, Embo da Mai awa, gitopo emboda ipada piari mamana.* Guriki da ge awa onjigari einda. Ove Kotopu da atopatari neneimi kotembedo era awa, ‘embao’ awa Judas Iscariot. Ata atopatari neneimi ‘embao’ awa God ango kotembedo era. John 3:16; Iwata Ari 2:23; Rome 8:32 awa giwo! 42 Awara, eriwo! Embo na kundo gitopo emboda ipada piaina awa gumbira eire. Kaende imango tamboré!”
Judas mi Yesu kundo Judah embomainda gisijijiegarida yai pipisisina.
(Matthew 26:47-56; Luke 22:47-53; John 18:2-12)
43 Edo Yesu awamanede ge siri boraebé ae ge ainde Judas, Yesu da embo 12 ainda da (1), ami embobo jisi da awamaneda kasiwo de ami de kumbero awamanededa gupusina. Awamane awa pirisi babain de Aodarida atopapasigari de orobeda kopuru mamai demi Yesu kundo mamborote pietero guputera.
44 Ango edo embo Yesu kundo betarida piaina, ami awamanede matu tesiri gositera, “Embo nane ategedo opoda munegana, awawa kundo sima dave eite mambuwo!” Judah embomainda wasiri matu awa engo. Edo embo topo ito tamundo imo ito embo topoda opo mina munega ata. Awamaneda ambo ambo ari awa, otawo ito tou eite kotopu mina ara orote. Judah embomai aimi ove eiwa ajigedo era ami Judas iwata ro esisina awa gido do buriya ari tambara, aindabé do otawo udumbedo betarida pipisisina awatedo. 45 Awarata, iji ainde Judas ae embobo jisi dade yai Gesemani da totorero, Yesu ae ambodani de maundo awamane taputera. Edo Judas boraebé gundo Yesu de sisina, “Atopatari! Atopatari!” ango site opoda munegesisina. 46 Edo ango eiri embobo jisi da guputera ainda neneimi Yesu jido dumbero piri buritera. 47 Ata iji ainde Yesu da ambodani da (1)mi demonda isiri jiriri ainda kasiwo worugedo budo pirisida gisijiari bajinada buro emboda dengoro nei kautugesisina.
48 Ango edo Yesu mi embobo jisi da guputera ainde sisina, “Imomane na beono embo beyaebé ango baintedo kasiwo de ami de kundo gumbarago etewa. 49 Ro embo imomane Judah embomainda oro kotopu bajinada na kumbae doturavi? Audo erido na yai ainda embomai atopasido eono gido etewa. Ata wasiri engo nato yai idegaina ango matu God da geda gaguritera awa etewo bé eira.” God da ge tari matu perovetami gaguritera ango: Embomaimi God da Avigari Embo awa ajiregaro memesi bajinabé budo betaina (Psalm 22; 118:22; Isaiah 53). 50 Iji ainde ainda ambodani berari Yesu dodo evekara edo adu tuputera.
51 Ango ero maisinga da (1) gongo virarae awari ami Yesu ambo ambo esisina.§ Embomai jiwae kotembedo era, maisinga einda dao awa John Mark. Daedo embo emi, Yesu da ge jirari eiwa gagurisina. Edo iji ainde singabanga nenei embobo jisi da ainda doda ami bain esitera. 52 Ata maisinga awa ainda gongo virarae awamaneda ipada dodo adu tupusina, tamo tepo.
Sanhedrin mi Yesu kasitera.
(Matthew 26:57-68; Luke 22:54-55, 63-71; John 18:13-14, 19-24)
53 Ango edo embobo jisi dami Yesu kundo pirisida gisijiari bajinada mandoda maunsitera. Edo awamane maundo torido pirisida gisijiari bajina de pirisi babain berari de orobeda kopuru mamai de Aodarida atopapasigari de doregesitera. 54 Edo Peter aikeda Yesu ambo ambo edo maundo pirisida gisijiari bajinada mando arapada totorisina. Ango edo Peter ae yai awa sima ari embobo de anumbedo ni aveite isiri jijirisina.
55 Edo mando doda pirisi babain de Sanhedrin* Sanhedrin awa Judah embomainda ge babain katari emboboda doregarida dao. berari de, awamane dada edo Yesu mi buriya bajina ro esiri awa gido betarida piain kakowa esitera. Ata ainda beyae da ji tambae. 56 Edo embo jiwaebémi Yesu bekumba pitawa esitera, ata awamaneda ge evekara buritera awa ainde inono ae.
57 Edo daedo embo nenei gundo Yesu da doda petedo Judah embomainda gisijijiegaride ge pitawa engo sitera, 58 “Nakare embo ami tesiri ingitera awa, ‘Na Judah embomainda oro kotopu bajina emboda ipami ari eiwa dedo sitana. Edo deguta tamonde (3)da doda, na oro kotopu nei, emboda ipami ari tao ae awa, jiano eraina.’ ” Yesu mi Judah embomainda oro kotopu bajina dedo sitain tae. Yesu da ge bé awa ainda tamo daro betaina, ainda amboda, deguta tamonde (3) ainde tekago eraina (John 2:19-22). 59 Ango tedo, awarata daedo, awamaneda ge evekara buritera awa ainde inono ae.
60 Iji angode pirisida gisijiari bajinami erido doregarida doda Yesu de tedogosisina, “Embobo imonde bekumba ge tetera awa gotesi? Awamanede ge mina ro tasi?” 61 Ata Yesu ge mina da ji tae. Tepo dapisina.
Ango esiri pirisida gisijiari bajinami embo ainde tekago tedogosisina, “Imo Keriso ri ta, God nanekaremi dasiga edo era ainda Mai ri ta?”
62 Ango tesiri Yesu mi ge mina sisina, “Na embo teta awara. Edo imomane na, Embo da Mai eiwa, God da ipabeda anumbedo isimango ainda goroba de taogari demi doiaro ikane utuda ango poragade siro edo gupeiano gawa.” 63 Edo pirisida gisijiari bajinami Yesu da ge tesiri ingido boraebé sinigambaride ainda ombari tamoda jiri keretero embobo doregari ainde sisina, “Na kaena embo einda jimbo katain ge nenei kakowa ainyae! 64 Imomane embo emi God tedojijireira awa gotewa. Imomane ro kotembetevi, buriya esirita ko buriya ae ri?”
Edo awamane berarimi sitera, “Embo awa buriya bajinabé esira, awatedo, betarida piara!” 65 Edo embo neneimi tuturo edo Yesu kosiwa edo gongomi dombu doiedo ipa umbutu edo doreite tedogositera, “Embo aimi imo doreiri? Imo awa God da peroveta, awatedo nakare teyo goré!” Edo yai awa sima ari embobo daedo ipa do bereya edo Yesu dedo esitera.
Peter mi akuta toreite, “Na embo awa gae,” sisina.
(Matthew 26:69-75; Luke 22:56-62; John 18:15-18, 25-27)
66 Edo iji ainde Peter matawa kambeda mando arapada isiri pirisida gisijiari bajina ainda buro gagara da (1) gundo daginegain esisina. 67 Edo buro gagara ami Peter anumbedo ni aveite isiri gido jisini eite sisina,
“Imo awa daedo Yesu, Nasaret embo, ainda otawo.”
68 Ata Peter imo akuta toreite sisina, “Na embo awa gae! Imo ge ro tesi awa na gain darena.” Ango tedo imo dodo torari beda mambiri, kokora aoro sisina.
69 Edo buro gagarami tenda gundo Peter gido, tuturo edo embobo demonda pepetegari itera awamanede sisina, “Embo eiwa embo ounda otawo da (1)!”
70 Ata Peter mi imo akuta tekago torisina.
Ainda amboda borere ae bé embobo demonda pepetegari itera ami Peter de sitera, “Nanekare gebé tera awa, imo awa embo ounda otawo da (1), aindabé imo awa daedo Galili embo. Ito ge bepu awa Galili embo dá ango teta.”
71 Ata Peter mi tuturo edo sinigambari ge okain sisina, “Na ge pitawa tana awa God mi begá aina. Embo tewa awa na da ji gae!”
72 Edo kokora tekago aoro tesiri gido Peter mi Yesu da ge awa kotembesisina, “Kokora aoro tote (2) tae gisida, iji tamonde (3) imo akuta toreite, ‘Embo awa na gae,’ tata.” Edo iji angode Peter ge awa kotembedo, imo dotedo wowoteite ji sisina.

*14:1 God da Darutegari ae Bread Badari Siwo Piaeda Bondo deda ge jirari Exodus 12—13 isira.

14:3 alebasita awa ganuma gadae davebé, tamo ove ainya de nonda de (ainda dao nei awa ‘onyx’). Iji matuda embomaimi yai Egypt ainda maundo oriedo esitera.

14:27 Zechariah 13:7

14:27 Nanemi da moka einda awa ‘God Mamo’, edo Wo Sima Ari Embo da moka awa ‘Yesu’, edo wo sipumane da moka awa ‘Yesu da ambodani’.

§14:36 Abba awa Arameki da ge. Ainda moka awa ‘Baba’.

*14:41 Guriki da ge awa onjigari einda. Ove Kotopu da atopatari neneimi kotembedo era awa, ‘embao’ awa Judas Iscariot. Ata atopatari neneimi ‘embao’ awa God ango kotembedo era. John 3:16; Iwata Ari 2:23; Rome 8:32 awa giwo!

14:44 Judah embomainda wasiri matu awa engo. Edo embo topo ito tamundo imo ito embo topoda opo mina munega ata. Awamaneda ambo ambo ari awa, otawo ito tou eite kotopu mina ara orote. Judah embomai aimi ove eiwa ajigedo era ami Judas iwata ro esisina awa gido do buriya ari tambara, aindabé do otawo udumbedo betarida pipisisina awatedo.

14:49 God da ge tari matu perovetami gaguritera ango: Embomaimi God da Avigari Embo awa ajiregaro memesi bajinabé budo betaina (Psalm 22; 118:22; Isaiah 53).

§14:51 Embomai jiwae kotembedo era, maisinga einda dao awa John Mark. Daedo embo emi, Yesu da ge jirari eiwa gagurisina.

*14:55 Sanhedrin awa Judah embomainda ge babain katari emboboda doregarida dao.

14:58 Yesu mi Judah embomainda oro kotopu bajina dedo sitain tae. Yesu da ge bé awa ainda tamo daro betaina, ainda amboda, deguta tamonde (3) ainde tekago eraina (John 2:19-22).