South Sudan (Africa)

Select a translation for a list of available downloads. Select a heading to sort by that column.

LanguageLanguage (English)Vernacular TitleEnglish Title
EnglishEnglishAmerican Standard Version (1901)American Standard Version (1901)
EnglishEnglishAmerican Standard Version Byzantine TextASV Byzantine Text
EnglishEnglishAnindilyakwa English BibleAnindilyakwa English Bible
LuwoLuwoAnweehd Me NyaahnLuwo: Anweehd Me Nyaahn New Testament
EnglishEnglishBerean Standard BibleEnglish Berean Standard Bible
EnglishEnglishBible in Basic EnglishBible in Basic English
EnglishEnglishBrenton Septuagint TranslationBrenton English Septuagint
EnglishEnglishDarby TranslationDarby Translation
EnglishEnglishDouay-Rheims 1899Douay-Rheims 1899
EnglishEnglishEasy-to-Read VersionEasy-to-Read Version
EnglishEnglishEnglish Majority Text VersionEnglish Majority Text Version
EnglishEnglishFree Bible VersionFree Bible Version
EnglishEnglishGeneva Bible 1599Geneva Bible 1599
EnglishEnglishGeorge Noyes BibleNoyes Bible
EnglishEnglishGod's Living WordGod's Living Word
EnglishEnglishGOD'S WORDEnglish: GOD'S WORD
UdukUdukGwo Ma ArumgimisUduk Bible
EnglishEnglishIsaac Leeser TanakhLeeser Tanakh
EnglishEnglishJPS TaNaKH 1917JPS TaNaKH 1917
EnglishEnglishKing James (Authorized) VersionKing James Version
EnglishEnglishKing James Version + ApocryphaKing James Version + Apocrypha
EnglishEnglishKJV Cambridge Paragraph BibleKJV Cambridge Paragraph
Dinka, SouthwesternDinka, SouthwesternLëk yamSouthwestern Dinka NT
EnglishEnglishLiteral Standard VersionEnglish LSV
EnglishEnglishLXX2012: Septuagint in American English 2012LXX2012 U. S. English
EnglishEnglishLXX2012: Septuagint in British/International English 2012British English Septuagint 2012
MorokodoMorokodoMorokodoMorokodo Bible Portions
BakaBakaMƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ EBaka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+
Jur ModoJur ModoNdose Kɔdɔ Laka, Buku ꞌba Tisaki ni Tɔdɔ to Lömu Laꞌja ꞌBa Yësu Kurïsïtö Ŋere ZeJur Mödö NT, Genesis, and Exodus
EnglishEnglishNET BibleNET Bible
EnglishEnglishNew American Standard BibleNASB 1995
NdogoNdogoNgú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduùNdogo NT
EnglishEnglishNoah Webster BibleWebster Bible
EnglishEnglishNyangumarta English BibleNyangumarta English Bible
EnglishEnglishOne Unity Resource BibleOne Unity Resource Bible
EnglishEnglishOpen English Bible (Commonwealth Spelling)Open English Bible (Commonwealth)
EnglishEnglishOpen English Bible (U. S. spelling)Open English Bible (US)
Aboriginal EnglishEnglishPlain English VersionPlain English Version
EnglishEnglishRevised Version with Apocrypha (1895)Revised Version
AvokayaAvokayaTã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí KâAvokaya NT
EnglishEnglishTargum Onkelos EtheridgeTargum Onkelos Etheridge
EnglishEnglishText-Critical English New TestamentText-Critical English NT
EnglishEnglishThe Amplified Bible (2015)Amplified Bible 2015
EnglishEnglishThe New Testament with CommentaryFamily 35 NT
MündüMündüTo Ngü Mürü ka Me bete Gina Ngü (S Sudan)Mündü NT+Genesis
EnglishEnglishTranslation for TranslatorsTranslation for Translators
EnglishEnglishTyndale New TestamentTyndale NT
EnglishEnglishUnlocked Literal BibleUnlocked Literal Bible
EnglishEnglishUpdated Brenton English SeptuagintUpdated Brenton English Septuagint
KelikoKelikoỤ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rịKeliko Bible
EnglishEnglishWorld English BibleWorld English Bible
EnglishEnglishWorld English Bible (Catholic)World English Bible (Catholic)
EnglishEnglishWorld English Bible British EditionWorld English Bible British Edition
EnglishEnglishWorld English Bible British Edition with DeuterocanonWorld English Bible British Edition with Deuterocanon
EnglishEnglishWorld English Bible UpdatedWorld English Bible Updated
EnglishEnglishWorld English Bible with DeuterocanonWorld English Bible with Deuterocanon
EnglishEnglishWorld Messianic BibleWorld Messianic Bible
EnglishEnglishWorld Messianic Bible British EditionWorld Messianic Bible British Edition
Middle EnglishEnglishWycliffe BibleWycliffe Bible portions
EnglishEnglishWycliffe's Bible with Modern SpellingEnglish: Wycliffe's Bible Modern Spelling (with Deuterocanon)
EnglishEnglishWycliffe's Bible with Modern Spelling (Enhanced)English: Wycliffe's Bible Modern Spelling (Enhanced) (with Deuterocanon)
ENGLISHEnglishYoung's Literal TranslationYoung's Literal Translation
MurleMurleZƆƆZ O JOOWOMurle Bible