2
Paka Epese pulogo kongkirigesendikke ngago orowei mizibekyegi kapiya narik pelik lende mize, Ngago peyeng yombanu pelewe melenazik keya nazikka neyau mele ngai puguzikke wara keya wak melenazik keya nazikka neyau kiling watabi lamyeng wiramiweki keremiza piyengki tepek neing wei mizibokkoyeng.
Logo pokko pelik kai, Inugu mizi piyeng ne iwaka. Inugu yawe kozang mizi keya kaile miziwiligi tepekke kozang yolu purik ne iwaka. Keya ini kaile mizi puwiliyegi kiyebuk keya ini aposolo ngiziwili kisi kapura ngizi ono puwili yang keleya logo pakela kapura wameik ikuyogorikwili purik ne iwaka. Nawiligu iniyegi kaile kaile keleyi keya mizi piyengki ini kozang sara yolu keya yelakkelek yolu keya ini nogowili kisirikki wiyeke kuneng kolokngagono inuwayegi wiriya kapura inuwa pilik piyengki kiyebuk sende ono purikkirau ne iwaka. Kapura nogo kele inuwayegi pobilik purikki kaile keriyi, purik inugu mabek wang perikke neyegi keli perik koka ini solo ngizi kumulawekke neyegi kela pilik ono songono keli. Inugu koka solo neyegi kela puragi kumuli logo kaile inuguyengki kuneng mizi logo weik kaile inugu mizi piyengka kowita logo koka inugu mizageya koya mabilik mizi. Kapura tamizeige ini kaile inuguyengka kowiti ono purik ne nguk namizi kanda lam inuwayegi ngorageya pok wamelagi logo inuwa yeik sawiyagi. Kapura wameik inuwago wazono mizi narik kele pelik purik, ini yombanu Nikolasiwili mei puwiligu mizi piyengki nogo kumbak mizi pilik inirau kumbak mizi.
Tamizeige ini kerangangyeng kilingwili mabura Anotogi Kung Walekpokko kongkirigesenyengki ngizi kumuliwiliyegi yei piyengki waberek panu kerewiyi. Pugu pelik kai, Nogo yombanu Yisugiwilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageya pilik puwiliyegi yengelei wik wizagomagiragi Anotogi yawe Paladisi meileigi yungke yolu puleiga nagiweki pangkara yanagi, kai.
 
Paka Simena pulogo kongkirigesendikke ngago orowei mizibekyegi kapiya narik pelik lende mize, Ngago peyeng yombanu werebek keya mabok kalik panugebek keya mabok ibeng logo ngereke yangalekta wik yolubokkoyeng. Nogo kuneng inuguyengki iwaka. Ini ngabelakpekke pelege watabigi yeik purik ne iwaka kapura ini kumbekki watabiyengko kola. Yombanu Yudawili kisi kapura yenge wilek kang puwiligiyengke Yuda ngizi ono puwiligu iniyegi langai ngago korowali kisi piyengki ne iwaka. Puwili Yisuyegi kiyebuk miza legi puwili yombanu Sadangkiwili. 10 Keya inugu kuneng keya ngangang wageliweki mizi puragi kazi mizi nagani. Nogo iniyegi kozak yei, Sadangko ini Yisuyegi kezanga manibene keleyiweki ini nawili ngaigu wigirimakka wazayagi logo wok meleyaugi pangka ini ngangang mizagi. Kapura neyegi ngizi panu kiriwei koyizo puwiligu ini yela logo ibengki kele kapura, pulaga nogo ini peraisi paka ngalege ngaiwak koyimagiragirik yanagine.
11 Tamizeige ini kerangangyeng kilingwili mabura Anotogi Kung Walekpokko kongkirigesenyengki ngizi kumuliwiliyegi yei piyengki waberek panu kerewiyi. Pugu pelik kai, Yombanu Yisugiwilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageya mologaboktau kemenak ibeng wizagomagiragi ngangang pura weiyagi ono. Kemenak ibeng wizagomagi pura Kalike Ibengkira meira.
 
12 Paka Pegamang pulogo kongkirigesendikke ngago orowei mizibekyegi kapiya narik pelik lende mize, Peyeng yombanu lang yokolong wale neyau walinginawek warabokki ngagoyeng. 13 Inugu yolu pulumeng ne iwaka. Sadang pulumengka wizimowei kaileyengki kazing pumokki ngai purik ne iwaka. Kapura ini ngoluk ne keya yeik negi puragi ngizi kumulageya. Keya Antipa kili nogora weiya logo ngago kaiyabek Sadangyegi kiriwei miziwiligu ulawekke inirau inugu neyegi ngizi kumuli pura wiya ono purik ne iwaka. 14 Kapura nogo kele inuwayegi pobilik peyengki kaile keriyi, purik inuwagi tepekka nawili yombanu Anotogi wameiktaga nalikyeng waligeleyi Palam meibokko waligeleyiyengki kiriwei mizi. Palambokko yombanu King Ngai Palak meibokko Isileiliwili anoto ikuyogorikwiligi kungyengki ngeragi opa miza piyeng na keya kazing nakki yongokpumele ma kerekpubek kiling iwek koli pumokko kaile miziweki keleyibene waligelemiya. 15 Keya pobiliktiktau inuwagi tepekka nawili yombanu Nikolasiwiligu korowali waligeleyi piyengki kiriwei mizageya puloge. 16 Tegi kaile inuguyengki kuneng mizi logo kaile inuguyengka kowiti kapura tamizeige ini pilik mizagirikki kiyebuk purik mabura ne iniyegi ngezangai lewagi logo lang yokolong kili nogoraga lewagela puwekko ini yongkambu pilik mizi puwiliyegi ngai mizagi.
17 Tamizeige ini kerangangyeng kilingwili mabura Anotogi Kung Walekpokko kongkirigesenyengki ngizi kumuliwiliyegi yei piyengki waberek panu kerewiyi. Pugu pelik kai, Nogo yombanu Yisugiwilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageya puwili ngeragi Manayeng meiyeng logo liwik wiya yolu piyengka yani keya nak nakyegi king wilangka yeik wik puwiligiyeng lende miza wazamiyayeng yanagi logo king piyeng wei puwili ngezewiligu yeik piyengki iwakagi kapura nawiligurau iwakagi ono.
 
18 Paka Tayataira pulogo kongkirigesendikke ngago orowei mizibekyegi kapiya narik pelik lende mize, Ngago peyeng Anotogi Marek wireyau ngai korik lewa keya ingeyau ngayeng wang yezizikke waliya wizigeya ngori purik kelik ngoribokki ngagoyeng. 19 Inugu mizi piyeng nogo iwaka. Ini yongkambanu mamokyegi keli keya ini neyegi ngizi kumuli keya ini nawiliyegi saweli purik ne iwaka. Kuneng kolokngagono inuwayegi lewagela kapura inuwa yeik yelakkelek yolu keya kozang yolu keya inuwa solo ngizi kumulawekkerik yawe wazono miza kapura perik yawe inugu miziyeng wazono panu purik ne iwaka. 20 Kapura nogo kele inuwayegi pobilik purikki kaile keriyi, purik inuwago Sesebele yongok ngezemologo pi Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kaimele kaimologo neyegi yawe miziwiliyegi kazing yongkambu mizi keya pilik mizi pumok kaile onomek yei purik waligeleyi pani mizi. Pugu yongkambu weiya ono puwili kazing yongkambu mizimekke mizibene keleyi keya wata anoto ikuyogorikwiligi kungyengki opa miza piyeng nibene keleyi. 21 Nogo pi kaile pigi piyengka kowitibene tek yokolong narik mana kapura pi pilik mizagirikki kiyebuk.
22 Ngago peragi kerewiyi. Nogo pi keya pi kiling kazing yongkambu mizimekke miza puwili mabuwili kemegeme yemane namekka mizibene keleyagi logo yongkambanu puwili pumolo kiling mizi piyengka kowiti ono purik mabura puwili ngangang yemane panu wagelagi. 23 Keya piyegi kiriwei puwilirau nogo yelagi logo Yisuyegi ngizi kumuli kongkirigesen mabiyengko ne yombanuwiligi kangka keya keliyengki iwakabek purikki iwaka sibene. Keya ini nak nakko miza piyengki ngane nogo kangayeng yanagi.
24 Mena ne weik ngereke Tayataira pulogo ini Sesebelego kaile waligeleyi piyengki kiriwei mizi ono keya Sadangki liwik panuyeng kai piyengki iwaka sa ono pilik puwiliyegi ne pelik yei, nogorau iniyegi mawinda kuneng nayeng yanagi ono. 25 Kapura ne lewarikka ini wazono inugu mizi piyengki kele kozang kiriwei kaiyageya koyizo. 26 Keya yombanu nogowilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageya puwili logo nogo kelira mizi kang kang ibeng si ngizige wiyi puwiliyegi ngabelak mabiyengki kozang ngai wiziyagi pura yanagi. 27 Puwili Kapiya Walektikke pobilik kaiya pelik mizagi,
Pilik puwili ngayeng nayeng kebangkela koyimowei puwiliyegi ngaigi keya pilik puwiligu kaile kaile miza puwili neneng ngelagelega wezayelagi. Ingi Sam 2:9
Puwili negi Mangobekyaga kozang ngai wiziyagi pura ulogo nogo weiya logo yolu mabilik puwili weiyagi. 28 Keya pilik puwiliyegi nogo pelewe wangane lewamolo yanagi.
29 Tegi tamizeige ini kerangangyeng kilingwili mabura Anotogi Kung Walekpokko kongkirigesenyengki ngizi kumuliwiliyegi yei piyengki waberek panu kerewiyi.