3
Paka Sarisi pulogo kongkirigesendikke ngago orowei mizibekyegi kapiya narik pelik lende mize, Ngago peyeng Anotogi kung melenazik keya nazikka neyau puwili keya pelewe melenazik keya nazikka neyau puwili kebangkela yolubokki ngagoyeng. Inugu mizi piyeng nogo iwaka. Nawiligu kisirik ini kazing kumbekki lewengke wirere yolu puragi yeikta kilingwili kisi kapura pilik ono inuwa kazing kumbekki lewengkerik inuwa ibeng.
Mena wireyeng ngaiwili. Purik nogo pakelarik inugu inigi tepekke watabi mizi piyengka Anotogi wiregerau pangka narik ono legi kazing kumbekki lewengke tek muneng wirere yolu pungezirau kemenak ibendikka, ngeragi kumbekkiyengka mani. Tegi inugu ngago were kerewiya logo pangkara miza puragi kumuli logo kerewiya logo kaile inuguyengki kuneng miza logo kaile piyengka kowiti. Kapura tamizeige ini wireyeng ngaiwili ono mabura ne ini ngagozak keleyiweki ngowei wezabek nguk namizi tabundagi logo ne talikwekke inuwayegi lewagi miza purik inuwa lusuweigi. Kapura Sarisi pulogo nawili ngoluk kaileyengki panga yungke kuna ono. Logo pilik puwili ne kiling yo keya to mizagiwili logo wilangkayeng wakiyagiwili, purik Anotogo pakelarik puwili pangkawili. Keya yombanu nogowilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageya mologaboktau yaka puwili kelik wilangkayeng wakiyagi. Nogorau pilik mologabokki yeikta kapiya wik koyimagiwiligi yeikyeng lende miza purikka tumulagi ono segeya negi Mangobek keya angela puguwiligi wirege yeik pugura kozak kaiyagi.
Tamizeige ini kerangangyeng kilingwili mabura Anotogi Kung Walekpokko kongkirigesenyengke ngizi kumuliwiliyegi yei piyengki waberek kerewiyi.
 
Paka Pilarelepiya pulogo kongkirigesendikke ngago orowei mizibekyegi kapiya narik pelik lende mize, Ngago peyeng yombanu kaile nangezirau ono Anotoyagabok keya Mesiya ngizibok keya Tawitigi ki Yirusalem wiktagi kandik tiyibokki ngagoyeng. Pugu tiyi piyeng nakkorau waliyagi ono keya pugu waliyi piyeng nakkorau tiyagi ono. Inuwago mizi piyeng nogo iwaka. Ini kozang ono purik ne iwaka kapura ini nogo kaiyengki kerewiyagi purikki kozang miza keya ini yeik nogoragi kezanga mana ono. Tegi nogo iniyegi kang nakkorau waliyagi onorik tiya yowiya.
Kerewiyi. Sadangki yongkambanu yenge wilek kang puwiligiyengke yungke Yuda onowili kapura ngaigu Yudawili kisi puwili nogo mizagewiyege puwili inigi wirege kanda iniyegi ingeyeng laliya yani nangai, logo puwili mabuwiligu ne inuwayegi keli kisi nangai. 10 Keya ini nogo kunengyengki purik kozang koyiweki yeiya pura kebangkelara koya legi nogorau mabilik ini teng yongkambanu mabuwiliyegi kuneng yemane panu wiriyagi logo yongkambanu ngabelakpekkimek mamok yang keleyiweki puraga waberek iza warara wiziyagi.
11 Ne lewagi mereke. Legi inigi wameiktagi ngizi kumuli pura keya keli wara yolu piyau kozang kebangkelara koyi logo nakko ini peraisirik weiyagirikka kawiye waliweki keleya nelegi. 12 Keya yombanu nogowilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageya mologabok nogo Anotogi ngezege wizeibene kelemiyagi logo pi tung puriktau ngereke wiyagi ono. Pigi ngalege nogo Anoto nogobekki yeikta keya Anoto nogobekki yerenda, Yirusalem wiktagi yeiktarau miza wazamiyagi logo yereng pura paka ngalege Anoto nogobekyaga punda wirageyagi. Keya yeik wik negi purarau pigi ngalege miza wazamiyagi.
13 Tamizeige ini kerangangyeng kilingwili mabura Anotogi Kung Walekpokko kongkirigesenyengki ngizi kumuliwiliyegi yei piyengki waberek kerewiyi.
 
14 Panga Leyorisiya pulogo kongkirigesendikke ngago orowei mizibekyegi kapiya narik pelik lende mize, Ngago peyeng Wameik Panubekyagayeng keya luwezara kozang yolubek keya wok mabiyeng pangkayeng mizi wilibekpek keya watabi walaka piyeng keya mabek piyeng keya wangki wizagomagi piyengki langai wameikyeng kozak kaibek keya Anotogo watabi keremiza piyengki solorikki ngagoyeng. 15 Inuwago miza piyeng ne iwaka. Ini neyegirau keli ono keya neyegirau kumbak ono purik ne iwaka. Ini neyegi ngizi keli ma neyegi ngizi kumbak miza purikki ne keriyagi keli perikki. 16 Kapura ini neyegirau keli ono keya neyegirau kumbak ono miza legi ne ini neyaga kungiza melagi. 17 Purik inugu ini makngezeyegi langai pelik kisi, Teni watabiyengko kola keya mabiyengkirik pangka keya kazing kumbekki lewengke piyeng teni pangka kisi. Kapura kazing kumbekki lewengkerik ini kamakaile sara yolu keya yalekke sara yolu keya watabigi yeik keya wire kusa keya komozilik yolu purikki ini keriya ono. 18 Pilik legi nogo inuwayegi pelik yei, watabi kumbekki koli wezayeng negi piyengka wei logo watabi kumbekki piyengko kolawili miziweki. Keya pangka nogorago melewangka wilangka wezarik inigi kendek ngelaimekke komozilik yolu pura ngokmaniweki. Keya marasing kumbekki wireyauge wiyagi nayeng wei logo wire inuguyeng ngaiwila logo kazing kumbekki lewengki pakeli nangaiweki mena. 19 Nogo keli puwili nogo ngalik yei keya waligeleyi. Legi nguk namizi kazing kaile inigi piyengki kuneng miza logo kaile inuguyengka kowiti.
20 Kerewiyi. Ne kandikke wizimowei ketakketak mizi, tamizeige nakko kili nogoragi kerewiya logo kandik tiyi purik mabura ne i pugumakke kiliya wiriyagi logo pi kiling ngeragi nagi keya pi ne kiling ngeragi nagi. 21 Keya yombanu nogowilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageya mologabokyegi nogo tung mogosa wizimowei yongkambanuwiliyegi ngaigirikke ne kiling mogosiweki pangkara managi, ne negi Mangobekkibektikki wiyeke kuneng nani keya ngangang keleniyeng ula logo negi Mangobokko tung mogosa wizimowei ngairikke ne mogosa mabilik.
22 Tamizeige ini kerangangyeng kilingwili mabura Anotogi Kung Walekpokko kongkirigesengki ngizi kumuliwiliyegi yei piyengki kerewiyi.