2
Ki jiin kpanbar Nebukanesar damiit po
Nebukanesar nba din dii naan bina ŋanlee niŋe, ki u damii damiit. Li din daamiiɔ bonchiann, ki u ki fit gɔɔn; ŋanne ki u tun yiin u yandamm nan jabaabuura nan nyɔkdamm nan ninnyɔdamm nan bannteeb, a bin baar ki wannɔ damiit na paak. Baa baar ki set kpanbar maŋ boor yoo nba, ki u yetib a, “N damii damiite, ki li daamiin, ki n loon min bann li paak.”
Ki bi yetɔ na Aram maan* 2.4 Aram maame din tee kpanbar na danmaan. ni a, “Kpanbar, ii be manfoor ni nan yoo nba kaa gbennu. Betirit damiit na, ti saa wanna li paaka.”
Ki kpanbar na yetib a, “N lor nan yin yetin damiit na ki bia wannin li paak, ki li-i tee ki i ki fit wannin, n saa patie burii burii, ki te ki i ŋei n kpant langbent. Ŋaan li-i tee ki i saa fit yetin damiit na ki bia wannin li paaki, n saa pai paatii, ki pi-i piinii, ki turi baakir. Yetirin damiit na ki bia wannin li paak.”
Ki bi bia ŋamm yet kpanbar na a, “Chanbaa, betirit damiit na, ki tin wanna li paak.”
Ŋanne kpanbar na jiin a, “Li tee nan maa dukin biaŋinba nae. I loon ki yin biir n yooe na, kimaan i bann nan n lor man tur i kur tubdatu deedee-e, li-i tee ki i ki fit wannin damiit na. I lor i taŋmiɔŋ ni nan yii fa faie kii teenin, kimaan i daan nan yoo baat ki bona saa lebit. Ii betin damiit na nba tee linba, ki n saa bann nan i saa fit wannin damiit na paak.”
10 Ki ninnyɔdamm na jiin kpanbar na a, “Sɔɔ kaa tingbouŋ na ni ki saa fit wann fin kpanbar faa loon linba na. Kpanbarsɔɔ kaa, li kpanbar jaana nan kpanbar gbeŋa nba be, bi sɔɔ daa ki ban boi jabaabuura nan nyɔkdamm nan ninnyɔdamm maboorik na. 11 Kpanbar, faa boi linba na paar bonchiann, ki sɔɔ kan fit bannir see yenbis kuukɔɔ, ŋaan yenbis ki kɔɔ nan nisaarii kaa.”
12 Ki bi maan na te kpanbar wutoor doo, ki u tur mɔb a bin kpi yandamm nba kur be Babilonn doo ni. 13 Ŋanne mɔmaan na din lin doo na kur po, a bin kpi yandamm na kur, ki pukin Daniel nan u yɔɔsnba mun.
Biaŋinba ki Yennu fiit damiit na paak ki tur Daniel
14 Ŋanne Daniel fiir saan Ariok, wunba tee kpanbar guura saakɔɔ na boor, ŋɔɔe ki bi din turɔ mɔb a wun kpi yandamm na. Daniel din pak nan Ariok yanfoon maan nan sikin-n-mɔŋ, 15 ki boiɔ linba paake teen ki kpanbar na tur mukir sennu nba na. Ŋanne Ariok yet Daniel linba teen.
16 Ki Daniel kakit yian ki saan kpanbar na boor ki gaar yoo ki pukin, a lin fit te wun wann kpanbar na u damiit na paak. 17 Ki Daniel ji ŋmat kun ŋaak ni, ki saa yet u yɔɔsnba Hanania nan Misael nan Asaria linba tun, 18 ki yetib a bii mei Yennu nba be Yendɔuŋ ni, ki wuu mɔk ninbatinu, ki bia boiɔ ki wun fiit damiit na paak ki turib, ki bi daa kpi ŋamm nan yandanleeb nba be Babilonn na. 19 Tɔn, li daar nyiɔko ki Yennu fiit damiit na ki tur Daniel ki bia wannɔ li paak, yirintu ni. Ki Daniel pak dont Yennu nba be Yendɔuŋ ni na, ki yet a:
20 “Yennu mɔk yan nan yiikoo.
Pakin ki dontɔ mɔkmɔk nan mɔkmɔk.
21 Ŋɔɔe te yoo nan sakir lebitir.
Ŋɔɔe dint naan ki bia liatir naan; ŋɔɔe teen yan nan bannu.
22 Ŋɔɔe fiitir maan nba sumii, ki be bɔr ni.
U mi linba bɔr bunbɔnn ni, ŋaan ki u mɔŋ be yentu ni.
23 N yeejamm Yennu, n piaka ki baakit a sann.
Fine turin yan nan paŋ.
A gat n miaruwa, ki wannit maan nba ki ti saa yet kpanbar na.”
Biaŋinba ki Daniel yet kpanbar na damiit ki bia wannɔ li paak
24 Ŋanne Daniel fiir saan Ariok nba ki kpanbar daan turɔ mɔb a wun kpi kpanbar na kpaanteeb na boor, ki yetɔ a, “A daa kpibi, jiimin ki tin saan kpanbar na boor, ki man saa wannɔ u damiit na paak nba tee.”
25 Li taabaak ni, ki Ariok jii Daniel saan nanɔ kpanbar Nebukanesar boor, ki yet kpanbar na a, “Chanbaa, n la Juu yommii na yenɔ, ki u saa fit wanna a damiit na paak.”
26 Ki kpanbar na yet Daniel, wunba ki bi din purɔ Beltesasar na a, “A saa fit wannin damiit nba ki n damii na, ki bia wannin li paaka-a?”
27 Ki Daniel jiin a, “Chanbaa, nyɔkdaanɔ koo ninnyɔdaanɔ koo jabaabuurɔ koo banntɔsɔɔ kaa ki saa fit wanna damiit na paaki, 28 ŋaan Yennu nba be Yendɔuŋ ni na, ŋɔɔe fiitir woonin ni maan. Chanbaa, ŋɔɔe wanna linba tan saa tun. Mɔtana, n saa wanna bona nba ki a la damiit ni na paaka.
29 “Chanbaa, faa bo dɔɔ gɔɔnt yoo nba, ki a damii ki la linba saa tun; ki Yennu nba fiitir woonin ni maan na wanna linba tan saa tun. 30 Tɔn, Yennu fiit woonin ni maan na ki wannima, li ki tee a n mɔk yan ki gar sɔɔ kur kaa, ŋaan li tee a fin kpanbare n bann a damiit na paak, ki bia bann a dudukit nba ki a dukii na paak.
31 “Chanbaa, a damiit na ni, a la siar see a tɔɔnn, ki tee nifopaaruk ninnauŋ, ki nyirii nyɔkit, ki mɔk jaŋmaanii nan fan got. 32 Ki bi jii salinŋann ki nan li yur; ki jii salimpeena ki nan li parbiir nan kpinkpant; ki jii kutmɔnt ki nan li siak nan pana, 33 ki jii kut ki nan li taa, ki jii kut nan nɔɔnn ki nan li taapant. 34 Faa goriir yoo nbae, ki tanpiiuk nyii jɔɔr paak, ŋaan ki sɔɔ ki siiri, ki tan jaar nifopaaruk na taapant nba ki bi nann kut nan nɔɔnn ki nan na, ki yeerir burii burii. 35 Li yoo na, ki kut nan nɔɔnn nan kutmɔnt nan salimpeena nan salimmɔna na yeer burii burii, ki li naan nan piar jarik ni tangbiruŋ na. Ki wouŋ pebir li kur ki yaat nann, ki ki tenn nan siara. Ŋaan ki tann na ji yabit ki tee jɔjaann, ki piin tingbouŋ na kur po.
36 “Chanbaa, a damiit maŋe na. N saa wanna li paak. 37 Chanbaa, fine tee kpanbarjaann ki gar kpanbara kur. Yennu nba be Yendɔuŋ ni nae teena kpanbar, ki tura paŋ nan yiikoo nan baakir. 38 U te ki a tee kpanbar ki dia niib nba be tingbouŋ na ni, ki te ki a gorii bonkobit nan nɔɔnii kur. Fine tee salima yur na. 39 A naan na poor po, naangbounleer saa fiir, li kii paar nan a yar na, ki li poor po naangbounleer saa fiir muntaa ni, ki sii paar nan kutmɔnt na, ki dia tingbouŋ na kur. 40 Ki naangbounleer saa fiir munna ni, ki sii paar nan kut na, ki saa yeer ki bia but bont kur. Nan kut nba but bont kur biaŋinba na, li saa but ki bia nann digbanlia na. 41 A bia la nan nifopaaruk na taapant nan li taabira tee nɔɔnn bɔkir nan kut bɔkire. Linba na want nan naangbouŋ na saa bɔkita, ki li sii mɔk pansiak ki paar nan kut na, kimaan bi bo ŋmat kut nan nɔɔnne. 42 Taabira nba ki bi jii kut nan nɔɔnn ki nan na, li want nan naangbouŋ na bɔkir sii paar, ki bɔkir ki paari. 43 A bia la nan kut na ŋmat nan nɔɔnne. Linba na want nan naangbouŋ maŋ diara sii koor a bin taan bi ŋaateeb yomm, ki bii kɔɔnt leeb, ŋaan bi kan fit teen nna, kimaan kut nan nɔɔnn kan fit ŋmat. 44 Naangbouŋ maŋ diara yoo, Yennu nba be Yendɔuŋ ni saa kaan naangbouŋ siar, ki li sii be nan yoo nba kaa paak. Sɔɔ kan ban nyannir, ŋaan li saa boont naangbounlia na kurawa, ki li sii be mɔkmɔk nan mɔkmɔk. 45 A la tanpiiuk nba ki sɔɔ ki siir, ki li nyii jɔɔr paak ki jaar nifopaaruk nba ki bi jii kut nan kutmɔnt nan nɔɔnn nan salimpeena nan salimmɔna ki nammir nawa, Yabint Yennu yeen fin kpanbar linba tan saa tume. N beta damiit nba ki a damii nawa, ki bia wanna li barmɔnii paak nba teewa.”
Ki jiin paatii nba ki kpanbar na tur Daniel na po
46 Ŋanne kpanbar Nebukanesar gbaan ki tibin ki u yugbiar siit tiŋ, Daniel tɔɔnn, ki turɔ baakir, ŋaan te ki bi jii piinii nan bonnunubit ki tur Daniel, ki li tee maruŋ. 47 Ki kpanbar na yet a, “A Yennu nae tee Yennu nba gbeŋ ki gar yennii kur, ki tee kpanbara Yomdaanɔ, ŋɔɔe bia fiitir woonin ni maan. Faa fit wann woonin ni maan na paake te ki n bannir.” 48 Ŋanne ki u ji tur Daniel yudantuk ki pukin piinŋanii nba yab, ki te ki u gorii Babilonn yent, ki bia te ki u tee u kpaanteeb na kur tɔɔndaanɔ. 49 Daniel din yet kpanbar na a wun te Sadrak nan Mesak nan Abednego-ii tee toona saakab, Babilonn yent ni. Daniel ŋarin din biar be kpanbar na boore.

*2:4 2.4 Aram maame din tee kpanbar na danmaan.