3
Ki jiin nirɔ ninnauŋ nba ki Nebukanesar nan na po
Kpanbar Nebukanesar din jii salima ki nan nirɔ, ki li fɔkint tee taabana piintaa, ki yarin taabana ŋantaa, ki te ki bi sennir Dura paanu ni, ki li be Babilonn yent ni. Ki kpanbar Nebukanesar tun yiin u saakab kur nba tee doo diara, nan toontunna yudamm, nan kunkɔnkɔnna saakab, nan yent saakab, nan likdiara saakab, nan barbuura, nan piamnba, nan yent saakab booru kur nba be yent na ni, a bin baar ki tan loot nirɔ ninnauŋ nba ki ŋɔɔ kpanbar Nebukanesar nan senn na jiantu. Saakab na nba taan leeb yoo nba a bin loot nirɔ ninnauŋ maŋ jiantu na, ki bi set li tɔɔnn; ki lanwokir faarɔ tant kunkɔpaarir ki mɔɔnt a, “Baa yaa i tun linbae na, yimm digbana kur niib, nan nibooru kur nan mabooru kur niib: Yoo nba ki i tan gbat naatuna mɔnii nan yerii nan kɔna nan bonmumɔɔt booru kur nba be, yin gbaa gbaan ki jiant salima nirɔ nba ki kpanbar Nebukanesar nan ki senn na. Wunba ki gbaan ki jiant salima nirɔ ninnauŋ na, bin soorɔ yian ki lu-u muu nba yab bonchiann bootuk ni.” Li paak, digbana kur, nan nibooru kur, nan mabooru kur niib nba gbat bonmumɔɔt na mɔnii yoo nba, ki bi gbaa gbaan ki jiantir salima nirɔ nba ki kpanbar Nebukanesar nan na.
Biaŋinba ki bi pak biir Daniel yɔɔsnba bantaa na
Yoo nba na ki Babilonn tesiab pak biir Juu teeb, ki yet kpanbar Nebukanesar a, “Chanbaa, a manfoor n fɔkit ki saa tuu yoo nba kaa paak. 10 Chanbaa, a senn nan wunba kur gbat bonmumɔɔt na, wun gbaa gbaan ki jiant salima nirɔ na, 11 a ki wunba ki gbaa gbaan jiant salima nirɔ maŋ, bin soorɔ ki lu-u muu nba yab bonchiann bootuk ni. 12 Ŋaan Juu tesiab be, ki a teenib Babilonn toona saakab, ŋamme tee Sadrak nan Mesak nan Abednego. Bi mɔk mɔyêtuku nan fin kpanbar sennu. Bi ki jiant a tingbana na, koo ki gbaa gbaan salima nirɔ nba ki a nan senn na tɔɔnni.”
13 Li paak ki kpanbar Nebukanesar wutoor doo, ki u te ki bi yiin jab bantaa nba na, Sadrak nan Mesak nan Abednego. 14 Ki u boib a, “Sadrak nan Mesak nan Abednego, li tee barmɔniie nan i yêt yin jiant n tingbana ki bia gbaan salima nirɔ nba ki n nan senn na tɔɔnni-i? 15 Mɔtana jik, li-i tee ki i gbat naatuna nan naagbai nan yerii nan biat nan kɔna mɔnii, koo bonmumɔɔt nba be mɔnii, yin gbaan ki jiant nirɔ ninnauŋ na. Li-i tee ki i ki jiantiri, bi saa lui muu nba yab bonchiann na bootuk nie yiama. I dukii nan Yensau be ki saa fati n nuu niwa-a?”
16 Ki Sadrak nan Mesak nan Abednego jiin a, “Chanbaa, li ki kpaa talas ki tin nɔi ti mɔŋ paak maan na ni. 17 Li-i tee ki a lut muu nba yab bonchiann na bootuk ni, Yennu nba ki ti jiantirɔ na saa fit tinnit li ni, ki bia fatit ki tin nyi a nuu ni, li-i tee ki u loon; 18 ŋaan wuu leki kii tinniti, kpanbar, ti sii loon ki a bann nan ti kan jiant a tingbana, koo ki jiant salima nirɔ nba ki a nan senn na.”
Biaŋinba ki bi kɔɔn Daniel yɔɔsnba bantaa na muu ni
19 Ki Nebukanesar wutoor doo bonchiann, Sadrak nan Mesak nan Abednego paak, ki u numm lebit. Ki u te jab na ŋamm bekin muu na, ki li toŋ gar sinsinn yar na fuunu munlore. 20 Ki u yet u kunkɔnkɔnna nba tee pandamm a bin soor jab bantaa na ki lorib, ki lub muu nba yab bonchiann na bootuk ni. 21 Ŋanne ki bi soor jab bantaa na, ki bi lia bi liatfoot, ki yoo kurii, ki bia yir yufintii nan liant nba pukin, ki lorib ki lub muu maŋ ni. 22 Kpanbar sennu na nba din paar ki te muu na toŋ bonchiann na, li muyeruk din dii guura nba jii Sadrak nan Mesak nan Abednego ki lub li ni nae. 23 Ki jab bantaa na be nan bant ki baa muu nba yab bonchiann bootuk na ni.
24 Li taabaak ni ki li bakit kpanbar Nebukanesar, ki u yukir toor u taa paak yiama, ki boi u saakab na a, “Ti bo ki lor jab bantaa kaa ki lub muu na ni-i?”
Ki bi jiin a, “Nn, chanbaa, ti bo lub li bannue.”
25 Ki kpanbar na yet a, “Gotir, n laat jab banna somm lin muu na ni, ki ki baa bant, ki siar bia ki teenibi, ki wunba pukin banna na naan Yennu bijae.”* 3.25 Yennu bija, koo malaka.
Ki jiin jab bantaa na ŋaanu po
26 Ki kpanbar Nebukanesar fiir saan muu bootuk na mɔgbann, ŋaan yiin a, “Sadrak, Mesak, Abednego, Yabint Yennu toontunna, nyimin, ki baar n boor.” Ŋanne ki Sadrak nan Mesak nan Abednego nyii muu na ni. 27 Ki kpanbar na doo diara kur, nan toontunna yudamm, nan kunkɔnkɔnna saakab, nan kpanbar ŋaasaakaleeb nba be tikir lint jab bantaa na, ki la nan muu na ki sii bi gbananti, koo ki gabir bi yuti. Bi liant din ki dii muu, bi gbanant bia din ki nubir mudiina.
28 Ki Nebukanesar yet a, “Pakin ki dont Sadrak nan Mesak nan Abednego Yennu na; u tun u malaka ki u tinn jab nba teenɔ yada ki jiantirɔ nawa. Bi yêt n sennu ŋaan yit bi manfoa sarik nan bi kan gbaan ki jiant yensau see bi Yennu kuukɔɔ.
29 “Li paak, mɔtana, n sent sennu nan wunba kur tee digbann nba nurɔ, koo nibooru nba, koo mabooru nba kur ki pak biir Sadrak nan Mesak nan Abednego Yennu, bin patɔ burii burii, ki te ki u ŋaak n set langbouŋ. Yensau ki be ki saa fit tinn nan wunba na na.”
30 Ki kpanbar na donn Sadrak nan Mesak nan Abednego, ki turib paŋ Babilonn yent ni.

*3:25 3.25 Yennu bija, koo malaka.