KI JIIN DANIEL YIRINTII PO
7
(7.1–12.13)
Biaŋinba ki Daniel la yirintu ki jiin bonkobit banna po
Belsasar nba din dii Babilonn naan, u sinsinn binn na nie ki min Daniel damii damiit dɔɔnu ni nyiɔk, ki la yirintu damiit maŋ ni, ki sɔb damiit maŋ. Maa la linba nyiɔk maŋ tee nnae:
Wouŋo da loka ŋanna na kur po ki fiint mɔkgbeŋir na nyunpana. Ki muuk ni bonkob-gbeŋa banna nyii mɔkgbeŋir na ni, ki bisɔɔ ki naan lɔɔ. Sinsinn yɔɔ na naan yanbɔre, ŋaan mɔk kpinkpant nan baakir na. Maa goriiɔ yoo nba, ki u kpinkpant maŋ tabit, ki u fiir set nan nirɔ na. Ki Yennu turɔ nisaarik yan.
Bonkobuk nba waa banlee na tee bonkob-susoouk, ki fiir set u nanii paak, ki bab kapirkpaba ŋantaa nan u nyana; ki kunkɔr yetɔ a, “Fiit ki ŋman nant gboo.”
Linba na poor poe, ki n got la bonkob-lɔɔ lekit set ki naan naamuuk, ŋaan ki kpinkpant ŋanna chaa u paak ki naan nɔɔŋ yar, ki u mɔk yura ŋanna. Ki bi turɔ yiikoo ki u saa fit dia doo.
Li poor po, ki n got la bonkobuk nba wei banna na lekit, ki mɔk paŋ, ki yab, ki mɔk jaŋmaansooruk, ki fit jikit u kut nyangbeŋa na ki so ŋman, ki bia chibit linba biar na paak. Ki ŋɔɔ ki tee nan bonkob-leeb na, ki mɔk yina piik. Maa gorii yina na yoo nbae, ki n la yinbik, ki li put leeb na sinsuuk ni, ki do, ki yinbik maŋ gbiat yina ŋantaa, yina piik na ni, ki bia mɔk ninbina ki li tee nan nisaarik yar na, ki mɔk mɔb ki piak karinbaanmaan.
Yirintu ki jiin daanɔ nba mɔk manfokangbennuk na po
Maa gorii yoo nbae ki bi senn naan kokii li sinsetboa. Ki daanɔ nba be mɔkmɔk nan mɔkmɔk na kar naan kok yeŋ paak. Ki u liant peen nan sakaana na, ki u yut peen nan gbent na. Ki u naan kok tee nan mupeenu na, ki li taa kur bia tee nan mupeenu na, 10 ki mupeenu puub nan kpenu na, ki nyi leŋ; ki niib tusaa tusaa be u boor ki tuun, ki niib tusaa piik taar tusaa piik set u tɔɔnn. Ki buut na piin, ki bi pɔbitir gbant na.
11 Maa gorii yoo nbae ki n bia gbat yinbik na piak ki dont u mɔŋ. Maa gorii na, ki bi kpii bonkobuk nba wei banna niŋ na, ki lu-u mupeenu na ni, ki u dii boont. 12 Ki bi nyinn bonkob-leeb na yiikoo, ŋaan te ki bi be ki sii mɔk manfoor yoo waaminna.
13 Yirintu nba ki n la nyiɔk na, n la siar ki li naan nisaarik, ki tookitin; ki sanpagbant lintɔwa, ki bi jiiu ki saan nanɔ daanɔ nba be mɔkmɔk nan mɔkmɔk na boor. 14 Ki u turɔ yiikoo nan baakir nan naan paŋ, a lin te digbana kur nan nibooru nan mabooru kur niib n sak u mɔb. Ki u yiikoo sii be nan yoo nba kaa paak, ki u naan kan ban gbenni.
Ki jiin yirintii maŋ paak po
15 Yirintii nba ki n la na put n yan, ki daamiin. 16 Ki n fiir saan binba see leŋ na yenɔ boor, ki saa betɔ maa wun wannin li paak. Ŋanne ki u wannin li paak, 17 ki yet a, “Muuk ni bonkob-gbeŋa banna nba na tee digbanjaana ŋannae na, ki sii be tingbouŋ na paak. 18 Ki Yabint Yennu niib na saa gaar tingbouŋ na yent, ki diar mɔkmɔk nan mɔkmɔk.”
19 Ŋanne ki n loon man bann muuk ni bonkob-gbeŋir nba pukin banna ki be u kɔɔ, ki tee bonkob-susoouk, ki mɔk kut nyana nan kutmɔnt taanyarit, ki so ki bia ŋman ki chibit linba biar na paak. 20 Ki n bia loon man bann yina piik nba be bonkobuk maŋ yur paak, nan yenbik nba put bi sinsuuk ni na paak. Ki yenbik na nba put yoo nba, ki u te yina ŋantaa gbiat baa, ki yenbik na mɔk ninbina, ki bia mɔk mɔb, ki piak dont u mɔŋ, ki mɔk jaŋmaansooruk ki gar yinlia na.
21 Maa goriiɔ yoo nba, ki yinn maŋ kɔn nan Yennu niib, ki nyannib. 22 Ki daanɔ nba be u manfoor ni nan yoo nba kaa paak na baar ki tan bu buut, ki tur Yabint Yennu niib mɔnii. Ki yoo jaŋ nan Yennu niib n gaar tingbouŋ na yent.
23 Ki wunba see leŋ na yetin a: “Muuk ni bonkobuk nba wei paan banna na tee digbanjaann nba pukin banna na po, ki sii be tingbouŋ na paake, ki sii be u kɔɔ nan digbanlia, ki u saa kɔn biir tingbouŋ na kur, ki chibit bi paak. 24 Ki yina piik na tee kpanbara piike, ŋamme saa dia digbanjaann maŋ, ki kpanbarlɔɔ saa dɔkit, ki sii be u kɔɔ, ki kii tee nan leeb na, ki saa ber fiin kpanbara bantaa. 25 Ki u saa pak biir Yabint Yennu, ŋaan te Yennu niib n di biak. U saa yabir a wun lebit Yenjiantu sennii nan li jaamm. Ki Yennu niib sii be u paŋ ni bina ŋantaa nan ŋmaarii ŋanloob. 26 Ŋaan Yendɔuŋ ni barbuura tan saa kar bu u buut, ki gaar u paŋ ŋaan biirɔ fas fas. 27 Ki bi saa jii tingbouŋ na digbana kur paŋ nan li yabint ki tur Yabint Yennu niib, ki bi naan paŋ kan ban gbenn. Ki tingbouŋ na diara kur sii jiantirib, ki saak bi mɔi.”
28 Yirintii maan maŋ kure na. Ki jaŋmaanii soor min Daniel, ki n numpo lebit, ŋaan ki n te maan maŋ kpakin n ni.