8
Biaŋinba ki Daniel la yirintu ki jiin pejak nan bujak po
Belsasar naan bina ŋantaa nie ki min Daniel la yirintu taar munlee ni. Yirintu maŋ ni ki n be Susa, doo nba ki joonn maa lint, ki li be Elam yent ni na. N din see kpia Ulai mɔkire. Leŋe ki n la pejak, ki u mɔk yinfoot ŋanlee, ki yenn fɔk ki gar leer, ŋaan linba fɔk nae din yɔɔnt. Ki n gorii pejak na ki u dia u yina na, ki jobit yonbaa po nan niigaŋ po nan niidiitu po. Ki bonkob-sɔɔ kaa ki saa fit gɔɔrɔ, koo ki nyi u paŋ ni. Ki u tuun waa loon biaŋinba, ki u dont-n-mɔŋ pukii.
Maa dukii man bann li paak nba tee biaŋinbae, ki bujak nyii yonbaa po, ki tiin nan paŋ, ki li naan u taa ki siit tiŋ. Ki yinjaann chaa u ninbina sinsuuk ni. Ki u faar nan jat ki tookit pejak nba ki n lau ki u see kpia mɔkir na. Ki n lau ki u lek pejak na nan wutoor, ki faa gbiat u yina ŋanlee na. Pejak na ki mɔk paŋ nba saa fit kɔn nanɔ. Ki bujak na faau ki bir tiŋ ni, ŋaan chibit u paak, ki sɔɔ kaa ki saa fit fat pejak na.
Ki bujak na ŋamm kɔɔ karinbaanii ki pukin, ŋaan yoo nba ki u be u panchiɔŋ ni na, ki u yinn na gbiat. Ki yina ŋanna put li fɔnn ni, ki yinn kur tor lokyenn po. Yina ŋanna na ni, ki yinleer put yenn paak, ki piin tee bonbik, ki u paŋ tan yabit, ki saa tuu niigaŋ po nan yondo po nan tinŋaŋ* 8.9 Tinŋaŋ na tee Israel tiŋe. na po. 10 Ki li yabit ki fit kɔn nan ŋmaabira, ki li tee Yendɔuŋ ni kunkɔnkɔnna 8.10 Li pasiar, li paake tee Yennu niib. na tiɔŋ, ki lu siab ki sikimm tiŋ ni, ki chibit bi paak. 11 U din kɔn nan Yennu nba tee Yendɔuŋ ni kunkɔnkɔnna na tɔɔndaanɔ, ki gɔɔr daar kur maruŋ nba ki bi tuu mann ki teenɔ na, ki bia biir Yenjiantu ŋasaakak na. 12 Niib na din mɔk mɔyêtuk, ki nyik daar kur maruŋ, ki bia nyik barmɔnii jiantii. Yinn na din laat nyannu, toona nba kur ki u tuun ni.
13 Ki n gbat malaka yenɔ boi lɔɔ a, “Li saa jii yoo nlee ki bona nba be yirintu ni na tuumi? Ŋanne tee daar kur maruŋ po, nan mɔyêtuk damm nba te ki bona biar yann, nan biaŋinba ki bi ŋmaat jiantu ŋasaakak na, nan Yendɔuŋ ni kunkɔnkɔnna na po.”
14 Ki malakalɔɔ na jiin a, “Li saa jii daa tusir nan daa kobik nan piinŋmue, ki bi kan mann sanyiɔk ni nan daajoouk maruŋ na. Li poor po ki bi saa ŋamm Yenjiantu ŋasaakak na.”
Biaŋinba ki malaka Gabriel wann yirintu na paak
15 Min Daniel nba koor man bann yirintu na paak yoo nba, li taabaak ni ki sɔɔ set n tɔɔnn. 16 Ki n gbat kunkɔr nyii Ulai mɔkir ni a, “Gabriel, want jɔɔ na yirintu nba ki u la na paak.” 17 Ki Gabriel baar set ki kpianin, ki jaŋmaanii soorin, ki n baa tiŋ ni.
Ki u yetin a, “Nisaarik, bant yirintu na paak. Yirintu na jiin durinya na gbennu poe.” 18 Waa piak yoo nbae, ki n fib, ŋaan ki u soor n nuu ki fiin sennin, 19 ŋaan yet a, “N loon ki man wanna Yennu wutoor nba saa tun linbae. Yirintu na saan gaan durinya na gbennu poe.
20 “Pejak nba ki a la ki u mɔk yina ŋanlee na see Mede nan Peesia kpanbara taar nie. 21 Ki bujak na see Griis kpanbar taar ni, ki yingbeŋir nba put u ninbina ŋanlee sinsuuk ni na tee sinsinn kpanbar. 22 Yina ŋanna nba bo put nyii yinn nba gbiat fɔnn ni na want nan digbanjaann maŋ saa bɔkit ki tee digbana ŋannae, ŋaan bi sɔɔ kii mɔk paŋ nan baa bo taan tee digban-yenn na.
23 “Ki digbana maŋ gbennu yoo-i nakini, li niib saa mantik teen tondamm ki jaŋ nan tubdatu. Li yoo na kpanbar sii be ki tee tubkangbatir nan tondaanɔ nan kpinkpannii daanɔ. 24 Ki u sii mɔk paŋ, ŋaan li kii tee u mɔŋ yiikoo kaa. Ki u saa baar nan biiru bonchiann, ki sii laat nyannu linba kur ki u tuun ni. U saa baar nan biiru nijaana nan Yennu niib paak. 25 Kimaan waa tee kpinkpannii daanɔ na paak, u saa kpar niib ki nyann. U sii mɔk karinbaanii, ki saa kpir biir niib bonchiann, ki saa kɔn nan Kpanbar nba gar kpanbara kur. 8.25 Kpanbar na tee Yennu-e. Ŋaan bi tan saa biirɔ, ki li ki tee nisaarik yiikoo. 26 Yirintu nba jiin daajoouk nan sanyiɔk ni maruŋ po, ki bi wanna li paak na, saa teen barmɔniiwa, ŋaan ii diar ki lii tee bunbɔri maan, kimaan li saa wei bonchiannewa ki lin tan tun.”
27 Ŋanne ki min Daniel baŋ ki yiar daa waan, ki tan fiir ki ŋmat tuun kpanbar toonn na. Ŋaan ki yirintu na ŋmat n yan. N ki bann li paak nba tee.

*8:9 8.9 Tinŋaŋ na tee Israel tiŋe.

8:10 8.10 Li pasiar, li paake tee Yennu niib.

8:25 8.25 Kpanbar na tee Yennu-e.