ESEKIEL
gbouŋ
Ki jiin Esekiel gbouŋ na po
Esekiel din tee Yennu sɔkiniie ki kɔɔ Babilonn, ŋɔɔ nan Israel teleeb nba ki bi datai din soorib ki baar namm leŋ na. Gbouŋ na ni, bi bia yi Israel teeb maŋ Juu teebe. Esekiel din la yirintu bonchiann, ki bia pak Yennu maan ki tur niib. Gbouŋ na bia beerit baauk nba gbee nan nisaarii kpabkoona nba din tan la manfoor na poe.
BIAŊINBA KI ESEKIEL SINT LA YENNU, YIRINTU NI
1
(1.1–7.27)
Ki jiin Yennu naankok po
Bina piintaa ni, li ŋmaarii ŋanna ni, daa ŋanŋmu daare, ki min Esekiel, wunba tee manntɔɔ, ki tee Busii bija na, ki n din kɔɔ nan Juu teeb yommii, ki ti be Kebar mɔkir boor, ki li be Babilonn tiŋ ni. Sanpagbouŋ din loot, ki n la Yennu, yirintu ni. (Li din tee baa soor kpanbar Jehoyachinn ki teenɔ yommik na li bina ŋanŋmu nae.) N din be Babilonn, ki kpia Kebar mɔkir, ki gbat Yennu pak nanin, ki n la u paŋ.
Ki n gokit ki la wonpaaruk nyii niigaŋ po, ki sanyikintii yentir ki nyi sanpagboungbeŋir ni; ki sanpagbouŋ nba lintir na yentir bonchiann. Ki siar nyirii siaminba ki sanyikintii be na, ki tee nan kutmɔnt na, ki n la siar wonpaaruk na sinsuuk ni, ki li naan bonfoa ŋanna, ki bia naan nisaarii. Ŋaan ki bi yenɔkɔɔ kur numm po tee ŋanna, ki bia mɔk kpinkpant ŋanna. Ki bi taa tee taa sunsona, ki mɔk taawoka ki li naan naajak yar, ki nyirii ki naan bi sɔɔr kutmɔnt, ki bia mɔk nisaarii nii ŋanna na, ki pukin bi numm nan kpinkpant ŋanna na na po; ki nuu kur be kpinkpouŋ kur lɔŋ ni. Ki bonfoor yennkɔɔ kur kpinkpant ŋanlee lee tant, ki siit lɔɔ yar, ki li te bonfoa maŋ set gungouŋ nba tee bonpabir, ki li-i tee ki bi sommi, bi tuu somm yomme, ŋaan ki bi gbanant ki ŋmantir.
10 Ki bonfoor kur mɔk numpo booru ŋanna, ki nisaarik numpo be u tɔɔnn, ki u niidiitu po tee yanbɔr numpo, ki u gaŋ po tee naajak numpo, ki u poor po tee baakir numpo. 11 Ki bonfoor kur kpinkpant ŋanlee lee tant ki siit leeb nba kpiau na kpinkpant, ŋaan ki bi kpinkpant ŋanlee lee nba biar na, ki bi pɔbin bi gbanant paak. 12 Ki bonfoor kur numm tor loka ŋanna na kur po, ki li te ki bi fit somm yomm, ki saa baa loon siaminba kur, ŋaan ki bi gbanant ki ŋmantir.
13 Bonfoa na sinsuuk ni, ki siar be ki di nan mulanbaabu na, ki lintir nyɔɔ nyɔɔ. Ki muu maŋ put mukpana, ki nyikintir nan sanyikitii na. 14 Ki bonfoa na mɔŋ chari yian yian nan sanyikintii na.
15 Maa gorii ki diitir bonfoa nae, ki n la ki fiaa ŋanna see tiŋ ni, ki kpia yenɔkɔɔ kur. 16 Ki fiaa ŋanna maŋ kur jan, ki nyirii nan tanbinyinyir nba ki li daauk paar na, ki fiir kur mɔk fileer ki li saak li nɔɔk ni, 17 ki li te fiaa na kur fit lintir loka ŋanna na kur po. 18 Ki fiaa na mɔgbankookii mɔk ninbina li kur po. 19 Ki bonfoa na-i chari yoo nba kur, fiaa na mun tuu charie; ki bi-i yukir, fiaa na mun tuu yukir weie. 20 Bonfoa na saa baa loon siaminba kure, ki fiaa na mun bia waa li bannu, kimaan bonfoa nae diab ki ŋmakitirib. 21 Li paak, li-i tee yoo nba kur ki bonfoa na chati, koo ki saa seti, koo li-i tee ki bi yukir sanpaapo, fiaa na mun tuu wei ki tun li bannue.
22 Bonfoa na yura paak, ki n la siar, ki li naan sanpagbouŋ, ki nyirii nan mianu na. 23 Ki bonfoa na see sanpagbouŋ na lɔŋ ni, ki yenɔkɔɔ kur tant u kpinkpant ŋanlee, ki li tuut u leeb nba see kpiau na yar, ŋaan pɔbin kpinkpant ŋanlee nba tenn na, u mɔŋ paak. 24 Ki n gbat fuut nba ki bi kpinkpant fu, ki li mɔnii tee nan mɔkgbeŋir ni fuur na, ki bia tee nan kunkɔnkɔnna nba yab fuut na, ki bia tee nan Yabint Yennu kunkɔr na. Bi-i taŋi nyik yukiru yoo nba, bi ji tuu pɔbin bi kpinkpant nae, 25 ŋaan ki fuur lek daa be linba naan sanpagbouŋ ki be bi yura paak na paapo, ki fu.
26 Linba naan sanpagbouŋ na paapo, ki siar be ki tee nan naankok na, ki bi ŋammir nan tanbinyinyira nba daauk paar, ki bi yir safir na, ki siar kar kok na paak ki naan nirɔ. 27 Ki bont maŋ nyirii, ki tee nan kutmɔnt nba tuu be muu sinsuuk ni na, ki yeen li kur po. 28 Ki yentu maŋ ni, ki li mɔk ninnauŋ kur, ki tee nan naatooruk nba tuu bɔɔn na. Linba nae tee yentu nba yab, ki li want nan Yennu be leŋ.
Yennu nba yiin Esekiel ki teenɔ sɔkinii biaŋinba
Maa la nna yoo nba, ki n baa fabin tiŋ ni.