PINPIIK
Ki jiin Pinpiik gbouŋ na po
Gbouŋ na beerit durinya na pinpiik nan nisaarii pinpiik nan Israel teeb pinpiik poe. Linba kur ki Yennu din nan na din ŋan. Gbouŋ na beerit biaŋinba ki yanbɔmm baar durinya na nie. Baatusir ni, bi yi gbouŋ maŋe Jenesis.
1
Biaŋinba ki Yennu din nan durinya
Pinpiik ni dinn ki Yennu nan sanpaak nan tiŋ. Ki tiŋ na din ki mɔk ninnauŋ, ki bonfoor kaa. Li din tee bunbɔnne, ki nyun gbee li munn po, ŋaan ki Yennu maŋ Seek* 1.2 Seek koo wouŋ. Bi maan ni, “seek” nan “wouŋ” mɔbona tee yomme. be nyun na paapo. Ki ŋɔɔ Yennu yet a, “Ŋaant ki yentu-ii be.” Ki yentu din be. Ki u din la ki yentu na ŋan. Ki u bɔkit yentu nan bunbɔnn. Ŋɔɔ Yennu din pur yentu na “Yonnu” ni, ki pur bunbɔnn na mun “Nyiɔk.” Ki nyiɔk bɔnn ki li yent, sinsinn daar.
Ki Yennu yet a, “Ŋaant sanpagbouŋ n dɔɔr nyun nba be sanpaapo na, nan nyun nba be tiŋ ni na sinsuuk ni.” Ki ŋɔɔ Yennu te ki sanpagbouŋ dɔɔr ki bɔkit nyun nba be sanpagbouŋ lɔuŋ ni na, nan nyun nba be sanpagbouŋ paapo na, ki yiin yiar na “Sanpaak.” Ki nyiɔk bɔnn, ki li yent, daa ŋanlee.
Ki Yennu yet a, “Ŋaant nyun nba be sanpagbouŋ lɔuŋ ni na n taan kii be yennkɔɔ boor, ki ŋaan ki tinkooŋ n dɔɔr.” Ki li din teen nna. 10 Ki u din yiin tinkooŋ na “Tingbouŋ,” ki yiin nyun nba taan be boyennkɔɔ na “Mɔkir,” ki la ki li ŋan. 11 Ki ŋɔɔ Yennu yet a, “Ŋaant ki tiŋ na n pɔt nan bonpipiat kur, linba mɔk bin, nan tiinii nba pia ki loon lɔɔna kur, nan tiik lɔɔnbooru kur, ki lɔɔnn kur nan u tiik-ii be tingbouŋ na paak.” Ki li din teen nna. 12 Ki tingbouŋ na din pɔt nan mɔbooru kur, nan tilɔɔnbooru kur, nan binbooru kur, nan tiik nba loon lɔɔna ki bin be leŋ kur, ki ŋɔɔ Yennu la ki li ŋan. 13 Ki nyiɔk bɔnn, ki li yent, daa ŋantaa.
14 Ki Yennu yet a, “Ŋaant yentu-ii be yiar nba be sanpaapo na ni, ki bɔkit yonnu ni nan nyiɔk, kii tee nyina, kii want daa nan ŋmaarii nan bina nan marint saka. 15 Ŋaant ki bii be sanpaapo kii teen tiŋ yentu.” Ki li din teen nna. 16 Ki ŋɔɔ Yennu nan yentii bongbeŋa ŋanlee, a yentu nba yab-ii dia yonnu ni, ki yentu nba waar-ii munii dia nyiɔk; ki u bia nan ŋmaabira, 17 ki teemm sanpaapo, a bii teen tingbouŋ yentu, 18 kii dia yonnu ni nan nyiɔk, ki bia bɔkit yentu nan bunbɔnn. Ki ŋɔɔ Yennu la ki li ŋan. 19 Ki nyiɔk bɔnn, ki li yent, daa ŋanna.
20 Ki Yennu yet a, “Ŋaant nyun na n pɔt nan bonfoa, ki tingbouŋ na n mun pɔt nan bon-yuyukit nba sii yuuk sanpaapo.” 21 Ki ŋɔɔ Yennu nan bonfogbeŋa nba be nyun ni, nan linba kur mɔk manfoor ki lin nyun ni, bonfoor kur nan u booru, bonyuyuk kur nan u booru, ki la ki li ŋan. 22 Ki ŋɔɔ Yennu teen piisin bi paak, ŋaan yet a, “Ii mar man, ki pɔt gbeen nyun, ki bon-yuyukit na n pɔt tingbouŋ na paak.” 23 Ki nyiɔk bɔnn ki li yent, daa ŋanŋmu.
24 Ŋanne ki Yennu yet a, “Ŋaant ki tingbouŋ na n pɔt nan bonfoa nba sii lin, li bonkobit nan bonbubɔkit, nan muuk ni bonkobit nan bi booru.” Ki li din teen nna. 25 Nnae ki ŋɔɔ Yennu nan muuk ni bonkobit kur, bonkobit nan bi booru, nan bonbubɔkit kur nba bɔɔk tiŋ paak nan bi booru, ki la ki li ŋan.
26 Ŋanne ki Yennu yet a, “Ŋaant man ki ti nan nisaarii 1.26 Nisaarii koo Adam. Adam paake tee “nisaarii.” ki bii tee nan timm na, kii naant, ki ŋaan ki bii mɔk paŋ kii dia janii nba be nyun ni, nan bon-yuyukit nba yuuk sanpaapo, nan bonkobit nba somm, nan bonbubɔkit nba bɔɔk tiŋ na paak.” 27 Ki ŋɔɔ Yennu nan nisaarii ki bi tee nan u mɔŋ na. Yennu ninnauŋ nie ki u nan nisaarii, jɔɔ nan poo, 28 ki teen piisin bi paak, ŋaan yetib a, “Ii pɔt man ki nɔbir, ki gbeen tingbouŋ na ki yentir. Ii mɔk janii nba be nyun ni na paŋ, nan bon-yuyukit nba yuuk sanpaapo, nan bonfoa nba kur be tiŋ ni na paŋ,” 29 ki bia yet a, “N turi bonbuburit kur nan li bin nba be tingbouŋ na paak, nan tiinii kur nan bi lɔɔna, lii tee i jeet. 30 Ŋaan bonkobit kur nba be tingbouŋ na paak, nan bon-yuyukit kur nba yuuk, nan bonbubɔkit kur nba bɔɔk tingbouŋ na paak, linba kur mɔk manfoor, n jii mɔɔt kur ki turib, ki li tee bi jeet.” Ki li din teen nna. 31 Ki ŋɔɔ Yennu la linba kur ki u nan na, ki li ŋan bonchiann. Ki nyiɔk bɔnn, ki li yent, daa ŋanloob niŋe na.

*1:2 1.2 Seek koo wouŋ. Bi maan ni, “seek” nan “wouŋ” mɔbona tee yomme.

1:26 1.26 Nisaarii koo Adam. Adam paake tee “nisaarii.”