2
Li yoo na, ki sanpaak nan tiŋ, nan linba kur be li ni na naamii gbenn. Daa ŋanlore daar ki sɔɔ Yennu gbenn u naamii toona kura, ki ji foi daa ŋanlore daar maŋ ni, ki ki tun naamii toonn, ki teen piisin daa ŋanlore daar maŋ paak, ki teenir dagaŋir, kimaan li daar na ki sɔɔ ki u gbenn u namii toonawa.
Ki jiin Edenn kpaab na po
Biaŋinba ki Yennu din nan durinyae na: Waa din nan durinya na, bonbubursiar daa din ki be, ki bonpipiasiar mun daa din ki pia, kimaan ŋɔɔ Yennu daa din ki te saak baa tiŋ na paaki, ki nisaarik bia din kaa ki saa ko tiŋ na, ŋaan nyun din tuu nyi tiŋ nie ki maant tiŋ na.
Ki ti Yomdaanɔ Yennu maŋ jii tant tiŋ* 2.7 Bi maan ni, “nirɔ” nan “tiŋ” mɔbona naane. ni, ki nan nirɔ, ki foont manfoor foon ki teen u manbona ni, ki nirɔ na piin ki fo, ki tee nisaarik.
Ki ti Yomdaanɔ Yennu ŋamm kpaab yondopo, ki bi yi leŋ Edenn. Leŋe ki u din jii nisaarik nba ki u namɔ na ki teenɔ. Tiŋ maŋ nie ki u din nan tibooru kur nba ŋan, ki bia loon lɔɔnŋana nba tee jeet. Kpaab maŋ sinsuuk nie ki manfoor tiik din be, nan tiik nba teen yan nba bɔkitir bonŋann nan bonbiir na.
10 Mɔkir din nyi Edenn ni ki maant kpaab na. Edenn tiŋ po, mɔkir maŋ din bɔkite ki tee mɔka ŋanna. 11 Ki sinsinn mɔkir na tee Pisonn, li din puub lintir yent nba ki bi yi Hafila nae, yent nba mɔk salima na. 12 Ki yent maŋ ni salima ŋan, ki bia din mɔk tulaarii nba nubir fanu, nan tanbinyinyira nba daauk paar. 13 Ki mɔkir nba pukin ŋanlee na sann tee Gihonn. Li mun puub lintir yent nba sann tee Kus nae. 14 Mɔkir nba pukin ŋantaa tee Tigris. Li mun puub ki jir Asiria yondopoe. Ki mɔkir nba pukin ŋanna tee Yufrates.
15 Ki ti Yomdaanɔ Yennu jii kpaab nba be Edenn na ki guun nisaarik, a wuu gorii, kii biaki ŋamii, 16 ki betɔ a, “A mɔk yaak ki saa di tiik nba kur be kpaab na ni, 17 ŋaan a daa di tiik nba teen bannu ki gaan bonŋann nan bonbiir po na. Daar nba ki a dii, a saa kpo nnae.”
18 Ŋanne ki ti Yomdaanɔ Yennu yet a, “Li ki ŋan jɔɔ-ii be u kuukɔɔ. N saa nan sɔɔe ki wuu tee u sommitɔɔ nba jaŋ nanɔ.” 19 U din jii tante ki nan bonkobit kur, nan nɔɔnii kur, ki baar namm nisaarik Adam 2.19 Bi maan ni, Adam paake tee “nisaarik.” boor, a wun purib sana. Ki sann nba kur Adam pur, ŋanne tee bi sana. 20 U din pur bonkobit maŋ kur sana, nan bon-yuyukit kur, nan muuk ni bonkobit nba be tingbouŋ na paak kur. Ŋaan Adam din ki la sommitɔɔ nba jaŋ nanɔ.
21 Ki ti Yomdaanɔ Yennu te ki gɔchiɔŋ soor Adam, ki u dɔɔr gɔɔn, ki Yennu jii Adam maŋ kapiru, 2.21 Kapiru: Bi maan ni, bi sɔb a “jɔɔ na lokir waan.” ŋaan loon leŋ nan nant, yoo nba ki u dɔɔ gɔɔnt na. 22 Kapiru§ 2.22 Kapiru, koo lokir waan. nba ki ti Yomdaanɔ Yennu nyinnir jɔɔ niŋ na, ki u jiir ki nan poo, ki jiiu kubin Adam maŋ. 23 Ŋanne ki u yet a,
“Kpabir nba tee n kpabir,
nan gbanant nba tee n gbanante na.
U sanne sii tee poo,* 2.23 Bi maan ni, “jɔɔ” nan “poo” mɔbona naane. kimaan u nyii jɔɔ nie.”
24 Li paake, jɔɔ tuu nyik u baa nan u naa, ŋaan kɔɔn u poo, ki bi niib banlee n taan ki teen gbananyennkɔɔ.
25 Bi kur din somm yanne, jɔɔ nan u ŋaapoo, ki ki mi fei.

*2:7 2.7 Bi maan ni, “nirɔ” nan “tiŋ” mɔbona naane.

2:19 2.19 Bi maan ni, Adam paake tee “nisaarik.”

2:21 2.21 Kapiru: Bi maan ni, bi sɔb a “jɔɔ na lokir waan.”

§2:22 2.22 Kapiru, koo lokir waan.

*2:23 2.23 Bi maan ni, “jɔɔ” nan “poo” mɔbona naane.