FABINII
Ki jiin Fabinii gbouŋ na po
Gbouŋ na piak Jerusalem biiru fabinii poe. Ti ki mantik mi daanɔ nba sɔb gbouŋ na, ŋaan niib bonchiann yaa Jeremaya-e sɔbir. Baatusir ni, bi yi gbouŋ maŋe Lamenteesins.
1
Ki jiin Jerusalem ninbaatir po
Jerusalem doo nba tuu gbee nan niib na ji dɔɔ yanne.
Durinya na niib din baakitɔ,
ki mɔtana ki u ji tee nan pakɔɔk na;
u tuu tee digbanjaanne ki gar digbanlia, ŋaan ji biir ki butin.
U tuu bui nyɔtunmunn, ki ninnyuut lɔ siik u kpianii ni,
ki u yɔkperii na kur, sɔɔ ki biar ki saa maan u pari.
Ki u tɔknanleeb na kur gbii u paak, ki ji tee u datai.
Juda teeb na tee yommii nba ki mɔk sommire,
ki bi ber nyinnib bi ŋei ni.
Ki bi ji kɔɔ siab tinii ni,
ki ki mɔk siaminba ki bi saa yet a li tee bi yari.
Ki bi datai na lintib, ki bi ki mɔk sɔnu nba saa chiar paaki.
Ki bi sɔɔ ji ki baat Yenjiantu ŋasaakak na ni,
ki jiantir Yennu, kasii daa na ni.
Ki sapaamm nba tuu yiin leŋ na di fara,
ki mannteeb na mun kurii ki duun.
Ki doo na tammɔi be yann,
ki Sayɔnn doo be nan gbananyekitir.
Ki u datai na nyannɔ, ki diau nan yiikoo.
Yennu-e te ki u di biak na, u toonbichiɔŋ paak.
Bi soor u waas ki yaat namma.
Jerusalem fant na ji kaa.
U tɔɔndamm na tee nan piarii nba kon tuu baŋib nae,
ki tee nan binba tuu chiar paak kpamm,
ki bi paŋ n gbenn na.
Jerusalem tian u mɔkint nba ki u din mɔk
yaayoo ni na po,
ŋaan mɔtana ki u ji tee langbent kɔɔ.
Ki waa kɔɔ u datai ni yoo nba, sɔɔ kaa ki saa sommɔ;
ki binba nyannɔ na laau, u baak paak.
U baakir gbenne, ki u be payann, ki dii fei.
U kuriie ki bɔrii u numpo, ki fei mɔkɔ.
Ŋɔɔ Jerusalem kɔɔn u mɔŋ jakint nan toonbilankanta.
U jakint toona na nyɔɔn paanu nie,
ŋaan ki u baka kaa nan biiru nba saa baarɔ na po.
U baak na yab, ki sɔɔ kaa ki saa fit maan u par.
U datai na nyannɔwa, ki u bui fabin ki tur Yennu
a wun tinɔ ninbaauk.
10 Ki datai na fat u mɔkint kur.
Ki u la ki bi kɔɔ Yenjiantu ŋasaakak na ni tiɔŋ,
siaminba ki Yennu ki saak binba ki waau kɔɔ na.
11 U niib na tuu kuriie, yoo nba ki bi kpaan jeet a bin di.
Bi dia bi mɔkint na ki kpentir jeete, a lin foorib.
Ki doo na yikin a, “Yennu, gotirin,
ki la maa be ninbaatir ni biaŋinba.”
12 Ki u yikin ki teen sɔngar teeb na kur a, “Gotirin man.
Sɔɔ daa ki ban la gbanantont nan n yar na na,
ki li tee gbanantont nba ki Yennu teenin,
yoo nba ki u wutoor doo.
13 “Yennu te muu nyii sanpaapo,
ki tee muu nba di n gbananbin ni.
U piin baruko, ki tan soorin ki sikinin tiŋ ni,
ki nyikin, ki n ji be nan gbanantont yoo kur.
14 “U diit ki la n toonbiit kur,
ki taan bobinir ki jɔnnir n turu ni, ki li kpiasu baŋin.
Yennu jiin ki kubin n datai nuu ni,
ki n ji ki mɔk paŋ nba saa tookib.
15 “Yennu laa n kunkɔnkɔnwakita nba ki n mɔk nae;
u te ki kunkɔnkɔnna baar kpii n naasinpaauŋ nawa.
U mat n niib na ki li tee nan daan tilɔɔna
nba ki bi ŋmaan ki nyint nyun nae.
16 “Li paake teen ki n ninbina luun ninnyuut yoo kur.
Sɔɔ kaa ki saa fit maan n pari.
Sɔɔ kaa ki saa fit chee n par.
N datai nyannima; n niib na ji ki biar nan siari.
17 “N tantir n nii, ŋaan sɔɔ kaa ki saa sommin.
Yennu te ki datai nyii lokir kur po ki lekin,
ki ŋmaŋitin nan n tee bon-yanne na.
18 “Ŋaan Yennu-e mɔk mɔnii, kimaan n yêt u mɔba.
Gbiintir man, niib nba be lokir kur po,
gotir gbanantont nba ki n be li ni.
Bi soor n naasinpaauŋ nan sapaamm
ki teemm yommii ki yaat namm.
19 “Ki n tun yiin n yɔɔsnba, ŋaan ki bi yêt ki ki sommin.
Ki mannteeb nan tɔɔndamm kpenn doo na sɔnjot ni,
ki loon jeet a bin di ki foor bi mɔŋ.
20 “Yennu, gotir n par nba be daamii ni ki tonin biaŋinba.
N par biir bonchiann, n toonbiit paak.
Nikpinu be sɔnjot ni, ki kuun be diit ni gbaa.
21 “Gbiintir n kukura, sɔɔ ki be ki saa maan n pari.
N datai na kpamme, kimaan faa te biiru baarin na paak.
A tun linba ki a sat mɔb na,
ki te n datai na n di biak nan maa dii biaŋinba na.
22 “A pak biirib bi tonu na paak;
a dat bi tuba nan faa dat n tubir n toonbiit paak biaŋinba na.
N kurii nan ninbaatire, ki gbee nan parbiir.”