Nabi Yunus
Edisi percobaan
https:
www.youtube.com/watch?v=36yp3cZgaCc
1
Pamulaannya, Yunus kada maasi lawan parintah Allah.
1:1-17
Suatu hari, ALLAH mandatangi Yunus, anak Amitai. “Lakasi, ikam tulak ka kuta Niniwe, kuta nang ganal tu. Padahakan lawan bubuhannya Aku cagar mahukum bubuhannya sualnya Aku sudah mangatahui dusa-dusanya nang saling banyakan” ujar ALLAH bapadah lawan Yunus.
Sakalinya Yunus kada hakun tulak ka kuta Niniwe, malahan inya handak tulak baampah ka arah nang balawanan, ka kuta Tarsis gasan malapasakan tugas nang dibariꞌi ALLAH tadi. Inya tulak ka palabuhan Yopa wan malihat sabuah parahu layar nang baloteng nang handak tulak ka kuta Tarsis. Imbah tambang dibayarinya, inya umpat ka kuta Tarsis.* 1:3 Kuta Tarsis: Bubuhan pakar Kitab Suci Taurat bapikir bahwa kuta Tarsis tamasuk banua nang bangaran Spanyol wayahini.
Tagal, di tangah lautan, ALLAH mandatangakan angin ribut nang ganal banar. Lalu datanglah galombang laut nang ganal banar, mahantam parahu layar tu sampai parak tinggalam. Bubuhan anak buah parahu layar tu katakutanan wan bahimat baduꞌa minta tulung lawan diwa diwanya saurang. Lalu isi nang ada di parahu layar tu dibuangi ulih bubuhannya ka laut gasan mahampulakan parahu layar tu sakira kada tinggalam. Padahal Yunus sudah turun ka dalam loteng parahu layar nang paling bawah wan barabah, lalu taguring janak banar.
Imbah itu, turun ai juragan mandapati Yunus nang lagi guring janak tu, lalu ai digaraknya.
“Umailah ikam nih nyamannya, nang kaya ini kaadaannya, kawa haja ikam guring! Ayu, lajui badiri, baduꞌa lawan diwa ikam, kalu ai diwa ikam kawa manulungi gasan manyalamatakan kita barataan sakira kita kada matian” ujar juragan baucap lawan Yunus.
Yunus lawan juragan naikan ka loteng atas.
“Nah, ayu kita bacabut undian sakira kita tahu siapa nang basalah, sampai kita kana musibah nang kaya ini” ujar bubuhan anak buah parahu layar bapandir papadaannya.
Lalu, diadaakannya cabutan undian tadi. Yunus nang kana.
“Padahakan ja lawan kami, lantaran siapa kita ditimpa musibah nang ini? Apa gawian ikam? Ikam orang mana, bangsa mana?” ujar bubuhan anak parahu layar manakuni Yunus.
“Aku ni orang Ibrani. Aku manyambah ALLAH, nang di surga, nang maulah tanah lawan lautan nang ganal” ujar Yunus manyahut.
10 Bubuhannya sudah tahu bahwa inya handak manjauhi ALLAH. Itu sudah dipadahakan Yunus lawan bubuhannya.
“Napa nang sudah ikam gawi nih sampai laut sasain bahamuk?” 11 “Kami apakan ikam sakira angin ribut ini kada bahamuk lagi?” ujar bubuhannya batakun lawan Yunus sambil batambah katakutanan lantaran angin ribut sasain bahamuk.
12 “Timbai ja aku ka laut; musti angin ribut ni baranai. Aku tahu aku ni panyababnya angin ribut ni nang manimpa bubuhan ikam” ujar Yunus manyahut.
13 Tapi bubuhan anak buah parahu layar tatap haja mangayuh parahunya sakira kawa ka pinggir pantai. Tagal bubuhannya kada bahasil; angin sasain bahamuk. 14 Lantaran itu, bubuhannya baduꞌa bahimat lawan ALLAH, Tuhan nang disambah ulih Yunus.
“Ya ALLAH, Tuhan kami, kami handak manimbai urang ini ka laut. Sabujurannya, urang ini kadada maulah dusa lawan kami. Lantaran itu, kami mamohon lawan Pian, janganlah mambinasaakan kami bila kami manimbai urang ini ka laut. Samunyaan nang ini sudah tajadi lantaran kahandak Pian” ujar bubuhannya sambil baduꞌa.
15 Imbah itu, bubuhannya maangkat wan manimbai Yunus ka laut. Wayah itu jua, angin ribut tu baranai. 16 Pas wayah itu, bubuhannya takutan banar lawan ALLAH. Imbah itu, bubuhannya mambariakan sasajian lawan ALLAH wan bajanji macam-macam lawan ALLAH.
17 ALLAH mandatangakan saikung iwak nang ganal gasan managuk Yunus. Yunus baada di dalam parut iwak nang ganal tu salawas talu hari talu malam.

*1:3 1:3 Kuta Tarsis: Bubuhan pakar Kitab Suci Taurat bapikir bahwa kuta Tarsis tamasuk banua nang bangaran Spanyol wayahini.