Kitab Suci Zabur
Edisi percobaan
1
Jalan hidup urang nang bujur wan Jalan hidup urang nang jahat
Babahagia urang nang kada manggawi napa nang dipadahi ulih urang jahat.
Inya kada maumpati kalakuan urang nang badusa.
Inya kada bakawal lawan urang nang mahahulut Allah.
Tagal urang nang bujur ini katuju maasi parintah Allah.
Inya mambaca wan mamikirakannya jua saban hari, siang wan malam.
Inya bahasil tarus
nang kaya puhun puhun buah di pinggir sungai babuah wayah musimnya,
daun-daunnya gin kada suah layu.
 
Tagal urang nang jahat kada nang kaya nitu!
Inya kada baguna nang kaya sekam nang ditiup angin.
Maka urang nang jahat cagaran dihukum Allah,
wan jua cagaran dijauhakan matan umat Allah.
Sualnya urang nang taat dibimbing wan dilindungi Allah,
tagal urang nang jahat cagaran dibinasaakan ulih Allah.