Kisah Si Rut, padatuan Nabi Daud
Edisi percobaan
1
Musibah kula si Elimeleh
1:1-5
1-2 Wayah itu, ada saikung lalakian nang bangaran Elimele. Inya tu bubuhan urang Efrata nang bagana di kota Betlehem di daerah Yahuda. Lantaran musibah kalaparan tu, maka inya tulakan ka banua Moab lawan Naomi, bininya, lawan Mahlon wan Kilyon, dua ikung anak lalakiannya. Lalu bubuhannya bagana di sana. Wayah bubuhannya masih di sana, Elimeleh maninggal. Maka tatinggal Naomi, bininya tu, lawan dua ikung anaknya. Kadua anaknya tu bakulihi bini urang Moab. Ngaran bini Mahlon adalah Rut wan ngaran bini Kilyon adalah Orpa. Sapuluh tahun imbah itu,* 1:4 Rut 4:9-10 kadua anak lalakian Naomi tu maninggal jua. Jadi Naomi kahilangan lakinya lawan kadua ikung anaknya.
Naomi wan Rut babulik ka kota Betlehem
1:6-19
Imbah itu, Naomi mandangar bahwa Allah sudah mambarkahi umat Israil mambari musim katam nang baik. Lantaran itu, Naomi lawan kadua ikung minantunya basisimpun handak maninggalakan banua Moab. Lalu, bubuhannya tulakan baimbai ka banua Yahuda.
“Bubuhan ikam bulik haja ka rumah kuitan ikam. Mudahan ALLAH salalu mambarkahi bubuhan ikam nang kaya bubuhan ikam baik lawan aku wan baik lawan aruah laki laki ikam. Mudahan atas barakah Allah, bubuhan ikam balaki pulang sakira bubuhan ikam ada nang malindungi pulang” ujar Naomi baucap lawan kadua minantunya tu pas di tangah jalan.
Imbah baucap nang kaya itu, Naomi bapamitan lawan mancium kadudua minantunya.
Tagal Orpa wan Rut manangis banar. 10 “Kada Ma-ai, kami umpat lawan pian tulakan ka banua padatuan pian” ujar Orpa wan Rut baucap sambil manangis.
11 “Kada usah nak-ai” ujar si Naomi. “Baik bubuhan ikam babulik ka banua saurang. Gasan apa bubuhan ikam umpat lawan Aku? Aku ni kada kawa lagi maranakakan anak gasan jadi laki bubuhan ikam. 12 Bulik ja nak-ai. Aku sudah tuha banar amun balaki pulang. Upamanya amun ada lalakian nang hakun babini wan aku, malam ini jua manikah, lalu baanakan pulang lalakian, 13 Hakunlah bubuhan ikam manahan diri mahadangi sampai anak anak lalakianku ganalan? Asa kada mungkin, bubuhan ikam kada balaki pulang. Kada usah nang kaya itu. Allah sudah mahukum Aku. Jadi aku maras banar malihat napa nang bubuhan ikam musti alami lantaran hukuman Allah tu.”
14 Rut wan Orpa sasain nyaring manangis. Imbah itu, Orpa mancium uma mintuhanya, bapamitan, lalu inya bulik. Tagal Rut kada purun maninggalakan uma mintuhanya tu. 15 “Rut, lihati ipar ikam sudah bulik ka banuanya saurang wan bulik jua ka dewa-dewanya. Tulak ja ikam nak-ai, turuti ja Orpa, bulik ka banua ikam saurang” ujar Naomi baucap lawan Rut.
16 “Ma, pian jangan manyuruh ulun bulik maninggalakan pian! Ulun handak maumpati pian, ka mana haja pian tulak. Di mana haja pian bagana, ulun gin hakun haja bagana wan pian. Banua pian tu, banua ulun jua.
Tuhan nang pian sambah cagar ulun sambah jua. 17 Di mana haja pian maninggal, di situ jua ulun hakun maninggal wan dikuburakan. Mudahan Allah mahukum ulun sabarat-baratnya, amun ulun maninggalakan pian, kacuali mati haja nang mamisahakan kita” ujar Rut manyahut.
18 Naomi malihat bahwa Rut bakaras banar handak umpat, jadi inya kada bapandir lagi. 19 Maka batarus ai bubuhannya tulakan ka Kota Betlehem. Pas sampai di sana, tumbur sakotaan. Bubuhan babinian di sana batakun-takun, “Bujurlah inya tu si Naomi?”
20 “Ikam jangan kiau aku Naomi! Kiau haja aku Mara sualnya Allah Nang Mahakuasa sudah mambiarakan Aku hidup marista banar! 1:20 Naomi…Mara: Teks asli, Ngaran Naomi tu baarti “manyenangakan”. Ngaran Mara tu baarti “marista”. 21 Wayah aku tulak matan sini aku hidup bakacukupan, tagal wayahini Allah mambawa aku babulik pulang lawan tangan jari sapuluh haja. Lantaran itu pang, jangan lagi bubuhan ikam mangiau aku Naomi. Allah nang Maha kuasa sudah mahukum aku lawan banyak pandaritaan” ujar Naomi.
22 Damintu pang kisahnya kaya apa Naomi bulik matan banua Moab lawan Rut minantunya, urang Moab itu. Bubuhannya sampai di kota Betlehem wayah bamulanya musim katam jalay.

*1:4 1:4 Rut 4:9-10

1:20 1:20 Naomi…Mara: Teks asli, Ngaran Naomi tu baarti “manyenangakan”. Ngaran Mara tu baarti “marista”.