16
Iesu i Aptih Fis
(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10)
Namih sau na Biingen Mangeh, Maria Makdalin, ke Maria tina Jems, ke Salome rituul ka fiil foron tier ae i furung rokap isi rituulen fure u na pununfo Iesu. Na biingbiing saksak na tipes u e biing na wik ae, rituul ka la una matanfat una luun minet. Aunbiing rituul toltole sal la, rituul ka fadiik fis tom ini rituul aragii, “Seh mang ik lupes kertuul na fabulbulis ufu fat ae ri babat kale ta matanfat ini?”
Isau le aunbiing rituul par tortores una famu, rituul ka par u le ri ka fabulbulis ufu ta tara fat ae. Aunbiing rituul ka kau una matanfat ae, rituul ka par nenge guam, i kiis na mia rituul ma i kilkiliis ini kaen pos, ke rituul ka sokeh.
Guam ae ka tara sing rituul aragii, “Gong gamtuul sokeh. Ia usum le gamtuul im isi Iesu tina Nasaret, ae ri fakulkulik ta u bae na aupaket. Mangmangal mang aga, ka aptih fis tah. Gamtuul par falifuh ae ri faborong ta u lo. Gamtuul la ke gamtuul ek fas berberat na fafausum kia tura Pita le, Iesu in la famu lo ri una Galili. Rin tafe u aiwa, arae tom i fas ta ri pakanini.”
Ke rituul ka fin koseng matanfat ae ini tara sokeh, ke rituul ka nananar, ma biil rituul fas tikas ini ti orek, wara le rituul lala sokeh.* Fale tom tasum na Buk na Gogoh ri wol le Mak i papang sau aga. Ma ri wol le nenge kaltu keskes i siit rina 9-20.
Iesu i Tapiek sing Maria Makdalin
(Mt 28:9-10; Jn 20:11-18)
Aunbiing Iesu i aptih fis na biingbiing saksak na biing famu na wik, i tapiek famu sing Maria Makdalin, ae Iesu i tel ufu ta ifit e tanwa laulau lo. 10 Maria Makdalin ka la ma ka fas foron tala Iesu, ae ri mamais, ke ri ka famam tingis u. 11 Isau le aunbiing ri ongen u le Iesu ka liu fis tah, ke Maria Makdalin ka par ta u, biil ri unune lo.
Iesu i Tapiek sing Iun Kalalik na Fafausum
(Lk 24:13-35)
12 Namih Iesu ka tapiek sing iun kalalik na fafausum kia ae ru toltole sal la, isau le pununfo Iesu i par neng keskes. 13 Aunbiing ru fis, ru ka fas fal e berberat na fafausum sabin, isau le biil ri unune lo ruh.
Iesu i Tapiek sing Nenge Sangful ini Tikii e Kalalik na Fafausum kia
(Mt 28:16-20; Lk 24:36-49; Jn 20:19-23; Acts 1:6-8)
14 Namih Iesu ka tapiek sing nenge sangful ini tikii e kalalik na fafausum kia, aunbiing ri ienien la. Ke ka balkut lo ri, wara le biil ri unune, ma balri i sorokai kanaka, pesu biil ri unune na orek ken fanu ae ri ka par ta u namih na apaptih fis kia.
15 Ke ka fas ri aragii, “Gam la una foron falifuh tikii na piklinbat, ke gamek fafas ini Rokap na Fafas usuf fanu tikii. 16 Seh i unune ke ka kep bapitaiso, God in faliu u. Isau le seh ae biil i to unune, in fiu na nagogon ke God. 17 Foron tom unune rin fatapiek foron rakrakai na fakileng aragii: Rin tel ufu foron tanwa laulau ini asang, ke rik orek ini foron marmarsan orek fuuh, 18 ke rin pose na foron sii ae i mel e wef lo, ke rin umin danun mun, isau le biil in falaulau ri, ma rin luun limri na olon fanu ae ri sasem, ma rik liu.”
God i Kep Iesu Ubase na Kukulii
(Lk 24:50-53; Acts 1:9-11)
19 Aunbiing Kumguui Iesu ka fas ta ri ini foron tier igii, ke God ka kep u ubase na kukulii, ma ka kiis na mia God. 20 Ke berberat na fafausum ri ka la, ma ri ka fafas na foron falifuh tikii. Ke Kumguui ka foim tura ri, ma ka farakrakai orek kia ini foron fakileng ae ri fatapiek u.

*16:8: Fale tom tasum na Buk na Gogoh ri wol le Mak i papang sau aga. Ma ri wol le nenge kaltu keskes i siit rina 9-20.