16
Anutuna ufa irimariasa sarauqinana dadaaqiranara qidanoo.
Oo Koorinti maqannaasa innee Yudeea maqa maaqaki Anutuna saika maree mariasa narana sarauqi marianara munnimma kaqi nimiranara qini iraafaqa minara inni qimannimidaqa. Qinee Karatia maqa maaqaki Yisuna ufara suqimarusa qimannimiafannaqoo miqoo kai fuaqa.
Aiqama amaana faasaanasaa aiqama fasiqa anaasee akaqa munnimma aaduma raina quqaaqa. Narí ainainirana akiaqara munnimma firaana marainafa mina amana kai kaqikaana quqaani kaqikaana marainafa doo narí maraina amana kai kaqikaana quqaani, qambaana amana marainafa doo mina amana kai quqaani, innee aiqama amaanasaa amaanasaa miqikai idaqa raina quqeesaifanoo innooqafinaqa qinee inni maqusai oonuraanna kari munnimma suqirana sia mariani doo faasai suqinoo mariani. Innee maqee andeeqara fasiqauqa mara quqasaifaqa qinee oonuraanaqa mi munnimmana faqa pasakina akara rumasaanaqa misa mi pasana faqa mi munnimmana faqa mareeqa Yeerusareenni muru kaqi nimiaqa. Innee qiniara faqa ooru fuannee qifaqa qini faqammooru fifaranoo.
Pauroofa narí fuaninnanara tipundaaridanoo qimannimidanoo.
Qinee maaqooqari Maseedoonia maqa maaqakina oonuree aniree iqa ninii taikasee innee mariannai fuanaura. Inni maqusai oonureeqa kaqi kaaqoo kisaaqasaa inni faqa marianauree, aukuana aiqaramafinaqa qambaanasaqa suara aukuana qaaramoo quqoona inni faqa marianauree. Doo miqooqari moosaa fuanaura yaifee fuanauree maqee sia iridaqa. Karaambaiqa eedoo qinnanara kaqikaaqoo kisaaqasaa inni faqa marianauree qidaqa. Miqoo inni fi inni nindafee firanara qidaqa.
Qinee maqee Eefeesusa maqusai kaqi marianaura. Yeerusareenni Yuda maqannaasa qoomaqa suqanee maru quqoonafa anirainaqa qinee minasaa Eefeesusa maqusaindari Maseedoonia maqa maaqaki ooruree minni oonuree aniree masee miqooqari innee iannai Koorinti maqusai fuanauree qidaqa. Maqee Eefeesusa maqusai maaqoo firaa saika anoona saika maridanoo, moomoosa qini ufa ititee mariasa mariafaqa saikidaqa.
10 Qinee Timootinara qimannimianaura, mifa inni maqusai oonurainaqa innee mina amiqi amiqimmasaifanoo afaaqa quqaani, mifa qini daanna ree marifa karaambaiqa ainainiranaki marifa maridanoo. 11 Timootifa Yisuna ufa irimariasa qini qikaqaafasaauqa saimbaqa mootinai aiquqaki mai aniraree qimasee inni maqusai naaree anireenoo mai qinee minara rakisi marunnannai Eefeesusa maqusai anianifeera qidaqa. Innee Timootinara kumaaraa fee qimaseeqa sia minara nikoo nikaa iaqa amiqimmandee dadaaqifanoo asooaranakiqari findifinoo mai aniani.
12 Doo maqee maasa qikaqa Apooroosanara qianauranoo. Qinee innee iannai qikaqaafasaauqa faqa namummaqee fiqa anianneera qidaqa fuki faaki qunanoo sia fidanoo ititammasee kaqi maridanoo maqee sia fuanauree sia andeeqara aukuanee qidanoo. Kasooqaqee andeeqara aukuana kambiqafinanoo fuannoo.
Pauroona taikarana ufa.
13 Inni Koorinti maqusanaasa maqee maa ufana qimannimianaura. Innee maqee maqee aufarida mariaqa, innee Yisuna saqarikiranaki minaki mapukufina kikiqammambuaqa innee maqee maqee paasoosida mariaqa, afeekaikiqa mariaqa. 14 Inneeqa maridaqa aiqama nirana marirana nimuqusi marinaqa narí dadaaqi narí dadaaqi qiqanuaqa.
15-16 Innee Sateefanasana faiqi anaasee aiku asaukuara irimariafanoo, misa Akaia maqa maaqakiqari oosanarasee Yisuna saqarikusa mariasa maridaqa. Misa Anutuna ufa irimariasa ainainamma nisee mariasa maridaqa, narí faiqi anaasee faqa nári marirana minaki kai nifaaqa quqasee auqaidaqa. Oo qini qikaqaafasaauqa inni qimannimidaqa. Miqinna fasiqana aanna reeqa mina ufamau fuaqa, akaqausa misa dadaaqimariasa misa ufamau faqa fuaqa.
17 Mi fasiqafa Sateefanasafa faqa Fooratunatusafa faqa Akaikusafa faqa misa mai aniroofaqa nindafaida asasiqiafana, misara inni Koorinti maqusanaasa ani ani anireera foora qufaqa asasiqiafana. 18 Misa inni asasirana nimimariandee kai iqa qini qimiqau. Miqira fasiqauqara aiqamausa iriaqaana.
19 Asia maqa maaqaki Yisuna ufara suqimariasa misa inni nimandaidaqa. Maaqoo Akuirafa faqa narí anaaqa Pirisikira nammarifa faqa nári maaqaki Yisuna ufara suqimariasa faqa inni firaaqoo amiqimmandee Yisuna ufa irimariasara foora inni nimandaidaqa. 20 Maaqoo mariasa Yisuna ufa irimaria qikaqaafasaauqa faqa inni nimandaidaqa. Innee nariara nariara nikaqafasaa fee qimasee narí amooqee narí amooqee iaqa.
21 Faiqí moo fannoo qini dookinaana iriseenoo maa pasana akara rinau, maa qusa ufana atisaa qeeqa qisaukunnai akara ruanaura. Qinee Pauroosa inni nimandaidaqa.
22 Karaambaiqara sia amuqusimarinafa aqurarara ufa minasaa mariannoo. Nári ufakiqari maranata, maasa ufakiqari maasa karaambaiqa qumuannee qidaqa.
23 Karaambaiqa Yisufa narí afaarira oosana inni faqa nimiani.
24 Maasa aiqamausa asauku mundirana Yisunaki mariasara irisee qini qimuqusirafa inniki mariani.