2 KOORINTI
Pauroofa Koorinti maqannaa inaaqiannaa ufa akara rumannimaqoo ufafa.
1
Anutufa qufaqa qinee Pauroosa asauku mundirana Yisufa niqiqoo fasiqausaikamambi marunausa maridaqa. Qinee qeeqa qikaqaafasaa Timootisandiri maa akarana rumannimaqeeqa. Innee Koorinti maqannaa Anutuna ufara suqimariasa faqa aiqama Akaia maqa maaqaki Anutuna ufa irimariasa faqa inni aiqama nimandaidaqa.
Anutuna asauku mundirana maasa karaambaiqa Yisuna faqa narí akoona Anutuna faqa miqanda amiqi amiqira afaarirana faqa naundura asooarana faqa inniki mariani.
Pauroofa Anutuna dufi dufi qimamaqaidanoo.
Asauku mundirana innisaimbaqa karaambaiqa Yisuna akoofa Anutufa minara maasa aiqamausa dufi dufi qimamaqaaqa, innisaimbaqara amuqusimari qikoofa innisaimbaqa qifaueemarifa maridanoo, aiqama dadaaqirafa mifinnaindari qumimarifa maridanoo innisaimbaqa mina kai dufi dufi qimamaqaaqa. Innisaimbaqa qeeqa daundura ummaaraki marunnana Anutufa mi ummaaranaki dadaaidanoo. Innisaimbaqa oosana oosana ummaaraki mariasa Anutufa innisaimbaqara misa dadaaqiaqee qimaseenoo innisaimbaqa naaree dadaaqinau. Misa dadaaqidaqa Anutufa innisaimbaqa dadaaqirana qimuna mina kai maasa qumaree quandaki minannai dadaaqidaqa. Asauku mundirana moomoo aupuraranaki marufaqa maasa faqa minaki marunanoo aupurarana maasa faqa naida qiminoo. Miqi kai inoo asauku mundirafa narí dadaaqirana faqa firaaqoo maasa naida qimifaqa.
Maasa Yisuna ufasaara aupurarana maraidaqa sia fifaufau maraidau, inni dadaaqirana faqa innaarunai asumu marirana maraaqeera aupurarana maraidaqa. Asauku mundirafa maasa dadaaqifaqa maasa minasaaqaraana qumaree inni faqa dadaaqidaqa. Innee maasa maroo aupurarana maraseeqa minaki ubiqafiqa maraqa fuaqeera dadaaqidaqa. Innee maasa aupurarana ati maroondee kai iqa maasa Yisufinnaindaraa dadaaqirana ati faqa mareefaranoo. Maasa minara iriseeqa maasa irirafa innisaa mundinoo maridanoo sia minnisaananoo maqasaa aqufuanoo.
Maasa Asia maqa maaqaki fiqu fiqu imariafananoo firaa aupurarana qimufaqa minara inni naaqoo auqaida qimannimidaqa. Mi aupurarafa firaaqoo ummaara qimufaqa maasa doo maqee kuqirarammidaqee qiafannana. Maasa misara kuqa darira ufa doo qima afeekaikiaafoo qunaqa sia daria. Mi qimaarusirafa sia fifau kambiqeenoo Anutufa qumee dadaaqunara miqimmasoofaqa sia qinee qeeqara afeeka fasiqafee qianaura qeeqa iriranara Anutunasaa kai munduanifee qimaseenoo qumee mi qimaarusiranara kambiqaanifee qufanoo kambiqanau, kuqiranakinaana uqeeree marifa dadaaqufaqa minakiqari maridaqa. 10 Mifa firaa qimeekaranakinaana maasa uqeereeqee qisaifaqa maridaqa kafaa miqi kaimmiannoo. Mifa kafaa maasa minakinaana uqeereeqeenoo quqaqisaifaqa sia rufiaida minara irirafa minasaa rusinoo maridanoo. 11 Miqi marinara innee moomoosa maasara innaaru qifanoo Anutufa maasa amiqi amiqima qisainaqa moomoosa mina qafamasee quandaki Anutufinnai dufi dufi qifaranoo.
Pauroofa Koorinti maqusai fuanee qimasee tipundaaramaseenoo minnisanau.
12 Oo Koorinti maqannaasa maasa maqusa maqusa nidaqa inni faqa mariafananoo qini daakirafa irirafa maaqimandee qimaqimidanoo. Maasa inni faqa mariafananoo sia faiqí irirafa maasa uqaqifiqanau. Anutufa dadaaqufaqa narikinaana akooqoo anoona ufa faqa noori runusee auqarafa faqa, Anutuna afaarira amiqi amiqira afeeka faqa mifauqa kai rakisiqimaqee marifaqa inni faqa maridaqa minara maasa irisee nasuridaqa. 13 Maasa innee asaana rimariana faqa irimariana faqa amana kai akara rumannimaqaidaqa. 14 Maqee innee akaqainaina innee sia amiqimmasee irimariafanoo. Mi ainainausara amiqimasee iriaqeera dididanoo. Innee mi ainainausara amiqimasee iriseeqa, karaambaiqa Yisufa qumuaninna faasaannasaa maasa inniara nasurifandinnandee kai iqa innee maasara nasurifaranoo.
15 Qinee minara iriseeqa kuqaa kambiqannoommifoo qimasee qaara kari inni maqusai oonuree qaara kari idaaqamannisararee qimasee sia fiqa. 16 Qinee maindari Maseedoonia maqa maaqai fidaqa innee iannai fi ninda fee firaree qiqa kafaa mindari anidaqa ai nindafararee qimaseeqa sia fiqa sia nindafeeqa. Yudeea maqa maaqai ooru fidaqa inni dadaaqirana maraanauree qimaseeqa innee iannai sia fiqa. 17 Qinee firara qunnanara innee qiniara furufarirafee fee qidee, innee qiniara narí aidiramau kai fidanoofee fee qidee qinee innee iannai firara qunnanara innee qiniara qaaraiki marifee fee qidee. 18 Anutuna afusaa marida innee iannai firara sia qaara irirafa qiniki maridanoo.
19 Asauku mundirafa Yisufa Anutuna amaakuara Sirasifa faqa Timootifa faqa qinee Pauroosa faqa qimannimimarunnana sia mifa qaara irirana faqaafa maridanoo, mifa Yisufa maqasaa fasiqa maasara sia qaara ufa qimarifa eedoo kai qimarifa maridanoo. 20 Mifa kai Anutuna moomoo ufa maasara qima afeekaikamasee mapukirafa maridanoo. Minara faiqí anaasee Anutunara amooqida innaaru qidaqa asauku mundirana Yisunannai maasa Yisuna ufa irimariasa aiqamausa eedoo qimasee inni dadaaqidaqa. 21-22 Anutufa narí uqanna inni saimbaqa asauku mundiranaki marinara dadaaqifaqa innisaimbaqa minara kuqaa anoonee qidaqa. Mifa innisaimbaqa narí saikaki mara quqararee qimaseenoo narí asauku innisaimbaqasaa munduseenoo utaaqamaseenoo naríndi fee qimaseenoo narí naaquqara andeeqara maraquna maasa qimuqusa ooki quqaseenoo kasooqaqee innaarunai nimira ainaina ati kai maqee uqannifiqaidanoo kasooqaqee innaarunai anoona firaana nimiannoo.
23 Qinee Anutuna afusaa maridaqa mifa qini qimuqusaki irimarifa marifaqa sia unna qimasee maaqi qimasee qimannimianaura. Qinee Asia maqa maaqai oonuree aniree masee inni Koorinti maqannaasaki sia fiqa. Nisaurirana nimianoo qimasee qeeqa kai sia fiqa. 24 Maasa sia inniara miqimmasee maaqimmasee qiaqee qidaqa doo innee mapukusee Yisuna saqarikiranaki mariafanoo, innee sia nisaurirana maraaqeera asasiranaki mariaqeera dadaaqidaqa.