2
Pauroofa Koorinti maqannaasa noori runifoo qimasee sia finau.
Qeeqa irirana maaqi qimasee iriqa. Sia qinee nisaurirana nimiqa misiannai kaifaa fuannee qiqa. Qinee nisaurirana nimiananoo yafee quandafi asasirana qini qimiannoo fee sia moo fannoo asasirana qimiannoo qiqa ufasaara noori runimariasa kai maridaqa aiqama noori runusee marifoora.
Minara qinee mi pasana akara rumannimaqeeqa. Qinee qini asasamma qisainausiannai oonureeqa noori runirana nimianoo qimasee pasa kai akara rumannimaqasaanaqa innee inneeqa aaqara oosana andeeqasaifaqa qinee ooruraanaqa innee asasiranaki marifanoo innee qini qifaaqa faqa asasifaranoo. Qini qimuqusa firaaqoo uqanna inniara qimuqusifaqa ikiraqaidaqa akara rumannimaqeeqa, sia inni nifaaqa rumbaanifeera akara rumannimaqeeqa qeeqa firaaqoo inniara qimuqusinara iriaqeera akara rumannimaqeeqa.
Koorinti maqusai Yisuna ufara suqimariasaki moo fannoo firaaqoo mandoosana maroonara Pauroofa mina mandainaina numoo minnisaanee qinau.
Inni Yisuna ufa irimariasakiqari faiqí moo fannoo narí aaqaranannai inniki moomoosa nifaaqa rumbarana niminau sia qifaaqa rumbarana qini qiminoo inni nifaaqa rumbarana nimiqaifaqa qinee nisaurirana firaana nimianoora minara sia nifaaqa ritianauranoo. 6-7 Doo innee moomoosa aaqamaqoo fasiqana Yisuna ufara suqiranakiqari aqiqamasoona arirafa doo amanaikamambinoo doo narí mandainaina minniseenoo doo innee mina mandainaina akiaqara minni aisasee idaaqamamaqaaqa, innee sia miqifanoo firaaqoo akooqainanoo Yisuna ufa minni uqannaseenoo kaasau uqaandoora. Inneeqa mi fasiqanara kuqaa nimuqusianara oonu qimamifanoo iriani.
Minara kai qinee mi akarana rumannimaqeeqa. Qinee inniara naamua qunna ufana irifaree sia fee irifaree qimasee nimanamandee qafarara pasa akara rumannimaqeeqa. 10 Innee Koorinti maqanaasa mi fasiqana mandainaina akiaqara minnisee moodaanaki kifaqa qinee faqa mina mandainaina minnisee mina faqa moodaanaki kianaura. Innee moo mandainaina mandaikamma qimaqoonara qinee inni minniseeqa, mikari moo mandaikamma qimaqaqau fee sia fee miqimma qimaqaqau fee minara qinee asauku mundirana afusaa marunausa inniara irisee minninisaidaqa. 11 Maasa Sadannana mandiriranara iridaqa mifa maasa uridaaqaraandoora mandainaina maraana akiaqara mininniseeqa kafaa moodaanaki kiaqa.
Pauroofa Tarooasa maqusai Titusanara oonu mafi iridanoo afeesimarinau.
12 Qinee Pauroosa Asia maqa maaqaki fiqu fiqu idaqa Tarooasa maqusai oonureeqa asauku mundirana amiqira fasaasa ufa qimannimiraree qiafananoo Karaambaiqa faasai kooqi atuqeenoora maqi inoo marufaqa mi maqusanaki saika amiqimasee firaaqoo uqeeraqiafana. 13 Miqoo maridaqa maasa qikaqaafasaa Titusafa inni maqusaindari ani ifoo qimaseeqa randaidaqa sia paquriafannanara qimuqusa mandaikufaqa miqooqaraasa nimandamasee Maseedoonia maqa maaqaki minara randarara fiqiafana.
Asauku mundiranannai maasa rakiranara foora uriqararausa maridaqa.
14 Oo Anutunara dufi dufi qiaqa. Innisaimbaqa asauku mundirana faqa moodaanaki kamambi maridaqa minakiqari Anutufa narí narunakinaana Anutuna asumu firiara foora innisaimbaqa nifiqee asauku mundiranara kaanina mareeqa idireeqa maree maqusaira foora miniqaasa rakiranara foora uriqararausa maridaqa. Miqooqari innisaimbaqa Anutufa mareeqeenoo asauku mundirana ufa amiqira afundara foora nimifaqa aiqama aanaamurunni daraaniqa qimannimiqa nidaqa.
(Ooqai Pauroona aukuana Roomma maqannaasa sundiauqa faqa misa karaambaiqauqa faqa namuqaa maqusai oonureeqa misa naruseeqa misa ainaina faqa faiqí kaakadi narirausa rumbamareeqa nariqa maqusai nifiqamaree fiqau. Nariqa maqusa adeedi oonureeqa padi mafufaqa nári indaaru fiqa rumbaqoosa ootupa ootupa rumbara rumbaseeqa nifiqee narirara maqusa qambaanai narirara nifiqee fiqau. Rumbarausa ninaaqiana afundi maru ainaina ida muquru mareeqa fimarufanoo mi afundafa misa qambaanamma afundi marinau. Mina anaaqiana sundia firaafa Karaambaiqa misa sufafaqa maree finau. Rumbaqoosa mi afundanara maasa kuqunna afundafa qidanoo fee qiqau. Sundiauqa faqa kaiqeesa faqa mi afundiranara amiqira afunda fee qiqau.)
15 Pauroofa minara iriseenoo Koorinti maqannaasa nariara maaqi qimasee qimanniminau. Maasa faiqí anaasee qambaanai fidaqa asauku mundirana ufa amiqira afundara foora uqirausa nidaqa akaqausa mi ufana irimariasa asumu mariranaki fifaranoo, akaqausa mi ufana sia irimariasa kuridiranaki fifaranoo. 16 Kuridiranaki fifandinausa mi ufana mi afundirana udiramasee faiqí kuqa narimaria manda afundanafee qidaqa. Asumu mariranaki fifandinausa mi afundana udiramasee naaru marirana maree maria afundanee qidaqa. Minara irisee nana irirana faqaa fee maa saikana amanaikiannoo fee. 17 Maasa amana mi saikana maraanaura. Akaqausa Anutuna ufara fifau oorudupira ainainee qimasee minasaaqaraana manda munnimma maraidaqa. Miqi qimariasa sia mi saikana amana mareefaranoo. Maasa sia misa naanna raidaqa. Anutufa maasa mi saikanaki diqiqoosa marunnanara mina afusaara foora maridaqa asauku mundirana ainainira faiqi maridaqa noori runusee faiqí anaasee qimannimidaqa.