2
Anutuna ufa naamma anoona miqirafa marinara mina naqafuaqa.
Innee minara iriseeqa inneeqa mandoosana aiqama fatika aqusaaqa. Unnaqira ufa faqa nikaru qimasee maree mariana faqa qaaraikimari ufana faqa nariara nariara rairaiqimaria ufana faqa aasaandaana qimaria ufana faqa faiqí anaasee niqimaria ufana faqa mi ufausa sia maqee kamu inniki mariani. Fuka faiqi anaaqiara foora naamma anoona kai naidanoo innee faqa miqikai iqa fuka faiqi aanaaqiara foora Anutuna andeeqara ufa naamma anoonara fooqaana minara kai kaaqa ruaqa. Mina naqa fifi iqa innooqeera foora iqa asumu mariranaki oonuree marifaranoo. Miqiqa karaambaiqinnai oonuree mina aaqa mariaqa. Innee karaambaiqa amiqi amiqirana doo namasee qafee mariafanoo adiafaa idanoo dadaaqirafa maridanoo.
Faiqí faiqi misa Anutuna amaana maqa usakee maru faakanara foora Yisunara nikooqoofaqa auniriranasaa arusee minnisaqau. Minnisoofanoo Anutufa qafamaseenoo qinee ooqai maa faakannara qutaaqamaqaafannana idaaqirafa maridanoo fee qimaseenoo maraseenoo amaana maqa usakararee qimaseenoo marasee kafaa rakiqanau. Inneeqa eedoo qimasee Anutuna asaukuki inneeqa nifaaqa quqasaifanoo faakana namufaqa rakiqasee usakasainanoo faiqí naunduraki anoona amaana maqa kambiqaani. Kambiqainaqa innee minaki Anutuna aanaiqi kirausaikamambi marifaranoo. Maridaqa Anutuna aidirana tatufirana suqa amidara foora amiqira irirana marirana amooqirana amifaranoo. Asauku mundirana Yisunannai miqifaranoo. Ooqeenaa tamummaqara fasiqa moo fannoo faakanara maaqi qimasee akara rumaqoofa maridanoo.
Qinee Anutusa rusandeesamumasee utaaqamamaqaafanna
faakana idaaqirana maraseeqa Isaraee maqasaa
oosanarasee rakiqeeqa. Ya fasiqa anaasee fee irisee mina
saqarikinafa sia kadiqaannoo anoonaikiannoo.
Tamummaqara fasiqa ufa miqinoo maridanoo.
Innee Yisuna saqariki mariasa oo Anutuna faakana amiqira qoonda fee qinausa mariafanoo. Sia Yisuna saqariki mariasa Anutuna tamummaqara fasiqa inniara maaqi qidanoo.
Innee maaqa usakaidaqa manda faakanee qimasee
mareeqee aqusoofanoo fiqumaree kafaa amiqira faakana
uriqararafai kammambi maridanoo.
Ooqeenaa tamummaqara fasiqa akra moo maaqimminoo maridanoo.
Maa faakanasaa faiqí moomoosa niku qamaki
saamurifaranoo Mi saqarifa misa niku amanniminaqa
saamurifaranoo.
Tamummaqarausa ufa miqimminoo maridanoo. Minara moomoosa Anutuna ufa irisee sia maroonara niku amaki saamuriqau. Anutufa misara mi iriranasaa saamurifandiafoo qimaqoona miqiqau.
Innee sia miqi mariasa mariafanoo. Innee Anutufa rusandeesamumasee maree marisa mariafanoo. Innee karaambaiqa Anutuna uriqararana aanaiqiki mariasa. Innee naaduma kaaqa andeeqara maqannaa mariafanoo. Innee Anutuna narí maqannaasa mariafanoo. Mifa inni asukunakinaana naaramasee mareeqee narí idaaqira kaaqa qara andeeqaranaki inni quqasaifaqa mariafanoo. Sia fifau minaki mara quqeenoo innee Anutuna idaaqira afeeka ainaina imarianara aiqamausa nifusaa koorooiaqee qimaseenoo inni mara narí kaaqa qara andeeqaranaki quqaidanoo. 10 Ooqai sia Anutuna maqannaasa marusa maqee minaindi mariafanoo. Ooqai innee Anutufa maasa qifauaranara qifauaranara qimudaoo qiranara innee sia irimariafanoo maqee innee mina maraafanoo inni faqa kukeeqafinoo qumee maridanoo.
Innee asaqiraafaira foora maridaqa sia mandoosana maraaqa.
11 Oo qini qiqoondiuqa, qinee Peetooroosa qeeqa qimuqusa ookiqari naamua qidaqa. Innee Yisunara irimariasa maa maqa maaqanaki maridaqa aanaamuruara foora asaqiraafaira foora mariafanoo. Miqiqa maridaqa maaqoo faiqí faiqi manda nidimari ainainafa inniara qini maraaqee qinaqa sia eedoo qimasee mina maraaqa. Mi manda ainainausa inni maraquna arimarifa maridanoo innee moo maqannaasara foora mariafanoo sia maraaqa. 12 Innee aamina maqannaaki nidaqa maridaqa inneeqa nirana marirana amiqimasee nifaqa misa inniara mandoosana mareemariasee qimasee inni nindafeeqa oo amiqimasee mariasa qimasee misa faqa quandafi Anutuna amooqiqa Yisufa innaarunaindari qumurainaqa amooqifaranoo.
13-14 Qinee Peetooroosa maanara faqa qimannimidaqa. Maqasaa kaamanna firaa uriqararafa faqa maaqa maaqa uriqararausa faqa karaambaiqa Anutufa misa quqanau, mandoosana mareemariasa narifaqa iriaqeera faqa amiqira oosana maree marisa nimooqira ufa nimiaqeera faqa mi uriqararausa karaambaiqa maqasaa quqanau. Innee inneeqara innaarunai karaambaiqa faiqi namu maridee qimasee aiqama maqasaa fasiqa anaaseesaa rakisi mariasa ureeaqa maridaqa misa ufara eedoo kai qiaqa.
15 Furufari mariasa inni Yisuna ufa irimariasa minara manda dapi ufa inni nimifaqa sia aanooqirana nariranannai rafaaqafuaqa. Anutufa inniara inneeqa amiqira nira mariranannai mi furufarirana qiqanuasa ufa rafaaqafuaqeera qidanoo. 16 Innee mandainainaki rumbara fasiqara foora sia nuaqa mandainainakiqari idukira fasiqara foora kaqi nifaaqa quqasee andeeqara oosanaki asasida fuaqa. Sia inniqa mandoosana kaifaa maraaqee qimaseenoo unna qimasee faiqí anaasee nifusaa mafi rafaaqafusee mandoosanakiqari idukirafara foora nuaqa. Anutuna rumbara fasiqa naanna ramasee kaqi nuaqa. 17 Innee sia aiqamausara qini qimana fee qimasee furufariaqa, aiqamausa nári uriqararana amanasaa mina afusaa rufiaaqa. Aiqama Yisuna ufa irimariasa niqoonausa Yisuna ufa irimariasara nimuqusinoo nidiani. Innee Anutunara naaquqaani. Kaamanna firaa uriqararanara faqa naaquqaani.
Innee Yisuna aanna ramaseeqa aupurarana nimifaqa kaqi maraaqa.
18 Qinee Peetooroosa kafaa qimannimidaqa. Innee maqasaa feefauruara ainaini mariasa inni rakisimariasa ufara eedoo qimaseeqa misa ureeaqa maridaqa misara naaquqamasee andeeqaseeqa misa ufamau fuaqa. Sia reendeeni maria rakisirausara kai miqiaqa aanoo qimarinausara faqa miqi kai iaqa. 19 Innee miqifanoo Anutuna eedoo qira ufa innisaa mariannoo. Inni rakisirausa fifau aanoomasee inni nariqee ummaara nimiqee ifaqa innee inneeqara Anutuna iriranamau fida fee qimasee reendeeniaqa. Reendeenifanoo Anutufa inni amiqi amiqimmannimaqaani.
20-21 Innee mandoosana maraifanoo inni rakisirausa mina akiqara narifaqa reendeenamasee maraifanoo Anutufa mi reendeenirana akiaqara sia inni nimiannoo inniqa mandoosana akiaqara maridanoo. Innee amiqimasee marifanoo inni rakisirausa fifau narifaqa fifimmandee maraifanoo Anutufa inniara eedoo qiannoo. Fifau narirana fifimmandee marainnanara minara kai Anutufa inni naarameeqeenoo narí ufa irimariasaki quqeenoo. Asauku mundirafa narí kai fifau aupurarana inniara maranau. Yisufa fifau aupurarana maranau. Doo innee mina afaqamareeqa mina aanna ramasee miqiaqa. 22 Mifa sia moo mandoosana maranau. Sia moo unna ufa mina afaurusaa marinau. 23 Misa aqurara ufa amufanoo sia mifa quandafi mina akiaqara nári niminau. Misa aupurarana mina apatasaa quqoofanoo sia mifa misa aanoo ufa niminau kaqi narí irirana Anutunasaa andeeqara ufa nimimarunasaa narí irirana quqasee kuqinau. 24 Asauku mundirafa narí kai maasa mandainaina aaqarana narí apatasaa mara quqaseenoo doo aunirira saqarisaa kuqirana maree finau. Maasa kuqirausara foora sia mandoosana maraaqeera kuqinau, amiqira oosana kuqiara foora iqa marida maraaqeera kuqinau. Mina afaaqa ateekaqoonannai maasa daundura uninoo maridanoo. 25 Innee sipsipa aandaura foora furufariqa auiaqa nuafanoo doo maqee Anutufa inni nimanasaa rakisimari finnai inni aandaura foora rakisimari finnai quqasaifaqa mina afaqee fimariafanoo.