1 PEETOOROO
Peetooroofa indaaru akara rumannimu ufafa.
1
Qinee Peetooroosa Anutuna asauku mundirafa Yisufa narí faiqi namukiqari maa maqanasaa diqiqamaqai fasiqausa maa ufana inni akara rumannimaqaidaqa.
Innee Anutufa inni rusandeesamumasee qumaroo fasiqa anaaseesa mariafanoo. Innee maaqooqari asaquakida Isaraee maqa maaqakiqari daraanimafusa Poontusa maqa maaqaki fusa faqa Karatia maqa maaqaki fusa faqa Kapadoosia maqasaa fusa faqa Asia maqasaa fusa faqa Pitinia maqa maaqaki fusa faqa inni aiqamausa maa akarana rumannimaqaidaqa. Maasa qikoofa Anutufa maqee maa kari narí ianinnanara iriseenoo inni rusandeesamumaqoosa mariafanoo. Sia fifaufau rusandeesamuinau.
Asauku mundirana Yisuna fidikannai findaukarausai kiaqeera faqa Yisuna ufara eedoo qimasee mi mau fuaqeera faqa Yisuna maraqunannai kaaqa andeeqara fasiqa anaasee kammafi mariaqeera inni rusandeesamumasee maranau. Anutuna afaarirafa faqa asooarana faqa inni naundurai qumbiqafinoo irairaamminoo mariani.
Naaru kambiqaaninna ainainara asasammasee afeesiranara qidanoo.
Karaambaiqa Yisufa Anutuna asauku mundirana akoonara Anutunara maasa aiqamausa dufi dufi qimamaqaidaqa. Maasa aaqarana akiaqara nifauarafa firaafa marinara narí asauku mundirafa kuqiranakiqari findifinoo fukasaa aanaaqi kammafi marirana maasa paqurimma qiminau. Naaru kambiqaaninnanara maqee asasiqa doo mi marirafa maasa qumbiqaqimaqaidanoo. Amiqi amiqira ainaina Anutufa narí aiku asauku maasaree qimasee innaarunai rafaaqafimari ainaina maasa mina marararee qidaqa maasa minasaa kai qifu mundusee fidaqa. Mi amiqi amiqira ainainausa Anutufa inniara innaarunai quqaqaqee rakisidanoo sia putaa imariqoo sia nauraanaiki mariqoo sia taikeemariqoo maridanoo inniara rakisidanoo. Mi ainainausa innindi maridanoo Anutuna afeeka fannoo inneeqa Yisuna mandaaqaranannai inni faqa mara afeedamma nimaqee mariasa mi ainainausa innindi maridanoo. Innee taikainna aukuana innaarunai findifi ooru firanara afeesara mariafanoo Anutuna afeeka fannoo innisaa rakisidanoo.
Maa maqee maria kamuqoo oosana oosana inni nimanirafa aupurarafa marianno (Anutufa qinanoo marianno) minara innee kaqi kaaqoo noori runiranaki marifaranoo. Mi nimanira ainainnausara iriseeqa asasiaqa. Mi nimanira ainainausa inni Yisuna saqarikirana nimanidanoo anoonaikinoo marianifeera koorooidanoo. Faiqí maa maqanasaa mariasa koora mifa inaaqianna kasooqaqee taikeemari ainainafa qumareeqa idaki quqasee tasirisiri masaida apaapu aiqama uqanna aiqaree marifanoo narí idaaqirafa kai suqufifaqa doo minara amiqiranee qidaqa. Doo inniara Anutufa miqikai inoo nimaniranaki quqeemarinara inni Yisuna saqarikirafa sabeenara foora marianifeera inni idakiara foora nimanidanoo. Inni Yisuna saqarikirana mi nimaniranaki fiqa afeekaikiqa marinafa sia fifau koora munnimma inaaqianna taikee mari ainainna kikiqa usirafau mariannoofau kaaqa uqanna uriqarara ainaina mariannoo. Innee Yisuna saqarikirana afeekaikiqa marifanoo asauku mundirafa Yisufa innaarunaindari koorooinna faasaana innee amooqira ufa faqa areenarafa faqa uqeerarana faqa mikari niminaqa mareefaranoo.
Innee sia Yisuna qafoosa kaqi nimuqusi marifaqa minara ririaasa. Innee sia Yisuna qafoosa kaqi inneeqa irirafa minasaa rusimariasa mariafanoo mina ufamau fifiaasa. Miqimarianara innee firaaqoo kaaqa areenarana namufaqa asasimariafanoo. Mi asasiranara faiqí sia amana minara ufa qifaranoo uriqararafa maridanoo. Sia fifau asasidaqa mariafanoo Innee inneeqa Yisuna saqarikirana anoona inni nimana qumareeqeenoo innaarunai asumu mariranaki quqaranara asasidaqa mariafanoo.
10 Ooqai Anutuna tamummaqara fasiqauqa maa inni nimana asumu mariranaki mara quqaaninnanara irisee firaaqoo amiqimasee queeqaaeeqamasee randaqau. Misauqa kaqi tamummaqasee kasooqaqee Anutufa misa mandainaina minninnisee amiqi amiqira afeeka innaarunai mareefandinna ainaina kaqi nimianinnanara oonumafi irisee akara rumasee mi ufana anoonara randaqau. 11 Misa Anutunara yairee fee miqiannoo fee naqimasaifanoo fee miqiannoo fee ya fasiqanannai fee miqiannoo fee qimasee randaidaqa oonumafi iriqau. Asauku mundirana maraquna fannoo mi tamummaqara fasiqausa naakufufaqa maa maqee aukuanara faqa asauku mundirafa firaa aupurarana maraaninnanara faqa mina taikaranaki firaa areenarana maraaninnanara faqa akooroomasee akara riqau. Ooqai sia kambiqoo kamuqoo akara rumasoofanoo maridanoo.
12 Anutufa sia mi tamummaqara fasiqausa maru kamuqoorau qimanniminau. Maa maqee maria kamuqoora inniara qimannimufaqa irisee akara rumaqoofa maridanoo. Mi tamummaqara fasiqausa minara iridaqa ainainiqau. Misa maa maqee innee irimaria anoona ufanara minara qimasee akara riqau. Mi anoonufana tamummaqara fasiqauqa ooqai akara rumaqoofa doo maa maqee maria aukuana amiqira fasaasa ufa Yisunara qimannimimariasa doo qimannimisaafaqa irimariafanoo. Anutuna naaquqara maraquna fannoo dadaaqifaqa inni maqusa maqusa mariasa daraanimambifaqa qimannimiafaqa irimariafanoo. Tamummaqara fasiqauqa ooqai akara rumaqoo anoona ufausa mina maqee irimariafanoo innaarunaindaraa qangiroouqa mi ufana misa iriafanoo iriaqaa kai imarifaqa firaaqoo Anutufa Yisuna maa maqanasaa arusee afiqoonara randaidaqa. Maasa faqa maa maqanasaa marunausa faqa sia mi ainainnana amana maridaqa.
Yisuna ufamau fimariasa kaaqa andeeqasee mariaqa.
13 Inneeqa nitikurakinaa irirana deedaqammasee mariaqa. Asauku mundirafa Yisufa koorooinna aukuanna amiqi amiqirana nimiannoo. Inneeqa naundurai irirana mi amiqi amiqiranasaa munduqaraasamaseeqa maridaqa rakisidaqa aufaridaqa mariaqa. 14-15 Innee Anutuna ufara eedoo kai qimasee qumaraaqa. Ooqai innee aamina maru kamusaqa maridaqa manda nidimaru ainainna sia maqee kamu kafaa mina mara ootupaaqa, innee aiqama marirana andeeqasee mariaqa, Anutufa inni naaree marifa kaaqa andeeqarafa maridanoo mifa indee kai iqa kaaqa andeeaqa mariaqa. 16 Ooqeenaa Anutuna tamummaqarausa ufa minara maaqimminoo maridanoo.
Anutufa qinoo qinee kaaqa andeeqarausa maridaqara
qiqa innee faqa miqi kai masee kaaqa andeeqarausaikida
mariaqa.
Tamummaqarausa ufa miqiminoo marufaqa akara rumaqoofa maridanoo.
17 Anutufa faiqí anaasee aiqamausa irirana qafee marifa maridanoo. Sia manda irirana iriseenoo moo dadaaqammamaqeenoo moo firaaqoo mandaikamamaqaidanoo nári maraana amana kai andeeqasee nimidanoo. Miqi mari Anutunara innaaru qidaqa maasa qikoo fee qidaqa maa mariaqoo noori runusee maridaqa aaqaranara rufiaidaqa mariaqa. 18 Inni nikeeku nikaaku fifau faafau mandirirana maqeeuna minakinaana inni idukusee mareeqee quqasainara mina akiaqara firaa ainaina maridanoo innee irimariafanoo. Mi feefaurirafa sia koora siruaa miqirafa maridanoo mifa taikee marifa maridanoo. 19 Inni idukirana akiaqara feefauru firaafa fiqararafa asauku mundirana fidika maridanoo. Sia teeroo namuana faina kaaqa amiqirana Anutuna aandau tatufimaruna fooqaana amiqirana mina kuqiranannai maasa idukinau. Maasa nikeeku nikaaku mandiriranakinaana idukinau. 20 Ooqai indaaru Anutufa sia maa maqa maaqana auqiraqoo asauku mundirana kaqi utaaqama nimaqaqoofanoo marinoo maa maqee taikara kamu maasaki doo kooroo inoo maasara aunirira saqarisaa kuqufanoo 21 Anutufa mina kuqiranakinaana uqeereeqeenoo areenaranaki quqanau. Innee minannai Yisunannai Anutunasaa mundiqa mariafanoo kafaa minannai kai inneeqa irirana minasaa rusirana faqa naaru innaarunai kambiqaaninna ainainara nidirana faqa minasaa ootupanoo maridanoo.
22 Maqee innee Anutuna anoona ufa irisee maraafanoo mi ufanannai inni ninukama findaukamaseenoo. Innee inneeqa niqoonausa mi ufana irimariasara kuqaa nimuqusidanoo nidimarifaqa minara kaifaa qinee qimannimidaqa inneeqa nimuqusa ookiqari noori kandamasee nariara nariara nimuqusidanoo nidiani. 23 Anutuna akarakinaa ufa fannoo ooqai kaqi marufa maqee marifa naaru naaru kaqi marianinafa innee minannai kafaa oorudupi mafi kafaa fukasaa aanaaqi kammafi mariafanoo. Sia maaqoo kuqimaria nikoona faiqi namu mariafanoo, Anutuna kasimari akarakinaa ufannai naaru naaru marianinna nikoona faiqi kammafi fukasaa aanaaqi kammambi mariafanoo. 24 Ooqeenaa tamummaqara fasiqa mina akara maaqimminoo marufa maridanoo.
Aiqama faiqí faiqi taatuqee andanda miqirausa
mariafanoo, taatuqee andanda qusau aadanusifanoo
afufeenaarirafa kakasidanoo. Faiqí areenarafa miqiminoo
maridanoo.
25 Anutuna karaambaiqa ufa fannoo sia miqinoo
maridanoo naaru naaru mariannoo.
Mi tamummaqara fasiqana ufa miqinoo marifaqa qinee Peetooroosa minara maaqi qidaqa.
Mi amiqira fasaasa ufafa naaru naaru marira ufa maridanoo mina qimannimimariafaqa irimariafanoo. Tamummaqara fasiqana ufa miqiminoo maridanoo.