5
Ainaina faqaasa aaquqimannimaqoo ufafa.
Doo innee kaaqa firaaqoo ainainafaqaasa qimannimidaqa qini ufa iriaqa. Innee dinee quqaida noori runimariafa qusasaa innisaa aqufuannoo aqufuaninnanara irisee ikiraqaaqa, ikiraqeeqa ikifaafau iaqa.
2-3 Inni moomoo ainaina doo putaamma taikeenoo inni qamunna amiqirana doo qooqoosa qumura neenee taikaseenoo inni koora munnimma moomoo faqa siuraa moomoo faqa doo taafi aiqama aru finoo mi taafi arirafa quandaki inni mandoosana kooroo inoo inni nimaqi ida kai qamataikaannoo. Innee maa maqee kamuqoo taikainna kamuqoo moomoo munnimma ainaina afeedi mariafanoo amuaaqa amuaaqa faqa rusimariafanoo. Inneeqa munnimmara nimuqusinaqa ainainira faiqiuqa feefauru sia andeeqasee nimimariafanoo. Misa minara faaqari mariafaqa innee sia fee minara iridee. Misa inniara feefaururara faaqarirafa mifa firaaqoo ooru fimarifanoo karaambaiqa Anutufa uriqararafa innaarunai mariqoo ooru fifanoo iridanoo. Innee maa maqanasaa maria kamuqoo aiqama ainainna amiqiranaki faqa nári nidimari ainaina moomoo maree marianaki faqa mariafanoo. Rakirafa anidanoo ani aqoonausa kuqa narimariafanoo innee inneeqa nifaaqa afeedidaqa narana moomoo naidaqa nainooki mariafanoo. Innee moomoo munnimma faqaasa innee andeeqara fasiqauqa unnufannai kootaki narira ufa nimiseeqa kuqa nárí mariafaqa misa sia amana qaoo qiafaqa innee kaqi naruafaqa kuqidaqa.
Karaambaiqa kafaa qumiranara ubiqafi marida afeesara mariaqa.
Oo qini qikaqaafasaa Yisuna ufa irimariasa, karaambaiqa kafaa qumiranara ubiqafi kasoomambi marida afeesara mariaqa. Ququsa akoofa narana ummaqusee sia munari minari idanoo ubiqafi maridanoo moomoo narana ummaquqaina kambiqaranara ubiqafi afeesida maridanoo mifa aaku afeesara maridanoo aaku maqasaa quminanoo narana kambiqaannoo. Innee miqi kai iqa karaambaiqa qumuaninnanara afeesiaqa, mifa qusasaa qumuannoo minara inneeqa nimana mapukusee maridaqa ubiqafi afeesiaqa.
Oo qini qikaqaafasaa sia nariara nariara munuqi miniqiaqa, miqifanoo Anutufa faqa inni faqa ufa nimiannoo. Maasa ufa andeeqaaninafa Anutufa adeediranoo maridanoo maasaki keeqarara deedaqida maridanoo. Minara nariara nariara sia munuqi miniqiaqa. 10 Qini qikaqaafasaauqa innee ooqai Anutuna tamummaqara fasiqauqa oosana irimariafanoo. Miqoo mikamuqoo marusa oosana oosana narirana nimufaqa misa qafeeqa ubiqafiqa kasoomambi maraqau. Innee misa naanna raaqa narifaqa miqiaqa. 11 Anutuna tamummaqara fasiqausa ubiqafi maroonara amiqira fasiqauqee qidaqa. Innee Yoobannara irimariafanoo, kisaaqasaa ubiqafi mariunara mina aanna raaqa. Yoobanna aidafirafa taikoofanoo mina ainainira faiquqa faqa ufai faqa maqa kasirana faqa mina ainaina mara furufarammasee taikaqoofanoo Anutufa quandaki firaaqoo amiqi amiqi maisanau. Karaambaiqa Anutufa amuqusirana faqa nifauarana faqa qumbiqarafa marunara amiqi amiqi maisanau.
12 Qini qikaqaafasaa qini ufa akiaqa maafa maridanoo. Sia inneeqa nimana niqiqaida ufa qiaqa sia innaarunai nisauku uqeerasaida ufa qiaqa sia moo ainaina kikiqususaida ufa qiaqa. Innee andeeqasee eedoo kai qiaqa andeeqasee qaoo kai qiaqa. Innee sia miqifanoo Anutuna ufa innisaa aqufuandoora.
13 Innikiqari moo fannoo mandainainaki maridanoo fee Anutunara innaaruqiani. Moo fannoo asasidanoo Anutuna amooqira idi raani. 14 Innikiqari moo fannoo auridanoo aurimaria fasiqa anaaseesa amaana maqasaa rakisirausa naaraifaqa misa aniree mi fasiqa anaaseena auriranara innaaru qimasee sauna anoona fooqaana akiaqa amoondunna karaambaiqa auqusaa qimasee adieefaranoo. 15 Misa naundura Yisunasaa mundusee innaaru qidaqa mi innaaruqirafa aurira fasiqa anaasee mara findifuannoo. Karaambaiqa fannoo marafindifidanoo mina aaqarafa marinanoo karambaiqa minnisaannoo. 16 Inni nariara nariara manda irira irimariannana akooroomaseenana nariara nariara amiqiaqa. Inni aurirana taikaanifeera nariara nariara innaaru qiaqa. Andeeqara fasiqa innaaruqirafa afeeka ainaina maridanoo. 17 Eeriana oosana ririmma maasara foora faiqí faiqi Anutuna tamummaqara fasiqa fannoo, mifa afeekaikamandee aaku sia ruanifeera innaaru qimasoofanoo qaara faqa qaara faqa aukuana faqa moo ati faqa aaku sia rinau. 18 Kafaa innaaru qimasoofanoo inaarunaindari aaku maqasaa qumufannoo narana kambiqanau. 19-20 Qini qikaqaafasaa innikiqari moo fannoo anoona ufara minnisee kaqirunna mandainainaki finanoo moo fannoo andeeqara fasiqa fannoo oonu mina qumareeqeenoo amiqira aanai ubeekainafa mi fasiqafa mandoosana marai fasiqana maraquna kuqiranakinaana uqeereeqeenoo kaqi mariraqoo quqaannoo. Mi andeeqara fasiqafa miqinannai moomoo mandoosana akiaqara faqa Anutuna afusaa rafaaqafu aisaseenoo aminau.