2
Pauroofa Teesaroonika maqusai maridanoo narí ainaini marunara qimanniminau.
Oo Teesaroonika maqannaasa qini qikaqaafasaauqa. Maasa namu inni maqusai fuafannakari sia kadiqamannisaqiafana, innee minara irimariafanoo. Maasa namu Teesaroonika maqusai fuaneera Firipi maqusai oonuraafanaqa mandaikamma nimaqeeqa manda ufa qimunara irimariafanoo. Maasa inni maqusai oonuraafanaqa moomoosa aanooqima nimaqoofaqa oonumafi iriafananoo Anutufa paasoosirana nimufaqa mina ufa inni Teesaroonika maqannaasa qimannimiqiafana. Maasa qimannimirafa faqa sia aaqaranasaa mundinoo maridanoo sia maasa mandainaina maraannanasaa mundinoo maridanoo, sia maasa ufa akaruqiranasaa mundinoo maridanoo. Anutufa maasa nimanamasee inni qimannimiranara eedoo qimasee narí amiqira fasaasa ufa maasasaa quqasainaqa maasa maqee maqee Anutuna aidiramau kai inni qimannimidaqa. Anutufa maasa firana amanamasee qafeemarifa marifaqa minara irisee andeeqasee qimannimidaqa. Sia faiqí maasa ufa irisee eedoo qiaqeerau qimannimidau. Anutufa irisee eedoo qianinnamau kai inni qimannimidaqa.
Maasa Anutuna afusaa maridaqa sia nimooqira ufannaifau inni qimannimiqiafana. Maasa Yisuna ufa qimannimidaqa sia maqandanai oosana oosana ainaina ummuariraree qimasee Yisuna ufa firaaqoo qimannimiafanausa, andeeqeemariafanausa innee minara faqa irimariafanoo. Maasa inni faqa maridaqa inni fee akaqausee sia misa nimooqira ufara randaqiafana. Kuqaa maasa asauku mundirafa niqiqoo fasiqausa maqasaa fasiqauqa maridaqa, maasa minara irisee sia inniara qimooqiranee, ainainee qimiaqee qimariqiafana. Ninausa faiqi aanaaqi ireeda rakisi mariandee maasa miqikai mandee ireeda kai inni faqa maridaqa qimannimiafanausa sia inni moo ainaina maraqiafana. Maasa inni Teesaroonika maqannaasara firaaqoo nimuqusimarunara sia Anutunaindaraa amiqira fasaasa ufa kai naida nimiqa, maasa qeeqa dariranara sia rufiqarai irirana faqa qimuqusa faqa kaqi marirana faqa nimiaqaaida mariqiafana.
Oo qini qikaqaafasaa maasa inni maqusai inni faqa mariafanaqa innee maasa oosana qafamasee irimariafanoo. Maasa narana maree maria saikana kadaapiriqa tooqaamu maraafana qafaqau. Maasa Anutufinnaindaraa amiqira fasaasa ufa qimannimiqa fifi inaqa innisaa oonu munduanaqa innee maasa naranara mamaraida miqidammiafoo qifoora faasaana faqa eendaki faqa qeeqa kai narana maree maria ainainirana kadaapiri mariafanaqa qafaqau.
10 Maasa innee Teesaroonika maqannaa faqa mariafanna kamuqoo sia Anutufa kai maasa marirana qafanau, innee faqa qiqafoofanoo. Maasa inni Yisunara rimarusa faqa maridaqa maasa anukarana faqa andeeqarana faqa pisoopisooirana faqa sia aaqarana faqa mariafanaqa qiqafee marusa maridaqa. 11 Faiqi nikausa amiqimmandee faiqi rakisidaqa maasa miqi kai iqa inni rakisimariqiafana. 12 Maasa innee mandainaina maroofaqa reendeenamma nimaqeeaafanausa maridaqa. Anutufa inni naaraidanoo kasooqaqee innaarunai ooruree narí areenarana faqa narí ququsara faqa mina faqa marasee narí faqa mariaqee qidanoo. Maasa inniara minara iriseeqa innee maqee mariaqooqari Anutuna aidiramau kai fuaqa, minara fuki faaki qimariqiafana.
13 Anutuna aufakiana maasasaa quqasoona inni qimannimiafaqa innee irisee umaraqau. Innee minara sia faiqí ufafee qimariqau. Anutuna ufafee qimasee umaraqau. Miquna qafamasee maasa Anutunara dufi dufi qidaqa. Kuqaa Anutuna ufa maridanoo innee mina ufa irimariasakina saikidanoo.
14 Ooqai Yuda maqannaasa nári niqoonausa asauku mundirana Yisuna ufa irimarusa irisoona akiaqara kadaapirirana nidafirana nimiqau. Innee Teesaroonika maqannaasa faqa asauku mundirana Yisuna ufa irisoofaqa inniqa niqoonausa nikooqoofaqa miqi undee kai iqa nidafirana aupurarana inni nimiqau. 15 Yuda maqannaasa ooqai Anutuna tamummaqara fasiqauqa kuqa nariqau, kafaa maa kamuqoo karaambaiqa Yisuna kuqamma arusaqau. Doo kafaa maqee maasa mandaikamma qimaqaidaqa. Misa Anutuna afusaa firaaqoo mandaikidaqa misa kaaqa faiqí narimariasa maridaqa. 16 Maasa Anutuna ufa faiqí asumu marararufa aanaamuru qimannimimarunaqa misa nikooqaifaqa maasa rafaaqafirara amanidaqa. Miqidaqa Yuda maqannaasa aaqarafa doo firaafa uriqaranoo maridanoo, doo maqee mandainaina akiaqara Anutuna aranaqarafa doo misasaa aqufinoo maridanoo.
Pauroofa kaifaa Teesaroonika maqusai fuaneerusia minnisanau.
17 Anutufa misara miqi qimarifaqa qinee Pauroosa maasa qeeqara maaqi qidaqa. Yuda maqannaa nifaqasaifaqa qusasaa maasa nianai rakeeiqa maridaqa, qifaaqa kai nianai rakeeiqa maridanoo. Maasa irirafa inniki marifaqa fuaneera firaaqoo amanunanoo sia amanaikifaqa kaqi maridaqa. 18 Qinee Pauroosa faqa qini faqa mariasa Teesaroonika maqusai innee iannai fuaneera amanunanoo sia ifaqa qinee qeeqa kai moomoo kari amanunanoo Sadannafa qini faqa ititaifaqa minniseeqa kaqi Ateensa maqusai maridaqa. 19 Yisufa quminna aukuana innee Teesaroonika maqannaasa faqa aanaamuru qimanniminausa faqa innee inni andeeqaranannai marifaqa qinee inniara Yisuna afusaa qeeqa faiqiara foora inniara asasianauranoo. 20 Maasa qeeqa qifaaqa amooqirana faqa asasirana faqa inniki marinara innee maqee marianara firaaqoo iridaqa kumaaraa Timootina aqiqeeqa.