1 TEESAROONIKA
Teesaroonika Maqannaa Indaaru Nimu Akarafa.
1
Innee Teesaroonika maqannaasa Anutunaki mariasa karaambaiqa Yisuna asauku mundiranaki faqa mariasa, innee Teesaroonika maqannaasa Yisuna ufara suqimariasa qinee Pauroosa faqa Sirasifa faqa Timootifa faqa inni nimandaidaqa, akara rumannimaqaidaqa. Anutuna kaqi nimira afaarirana faqa asooarana narí aundura faqa inni faqa mariani.
Pauroofa Teesaroonika maqannaasa Anutuna ufamau fimarunara nimooqidanoo.
Maasa maaqoo marunna namusa inniara iriseeqa maqee maqee Anutufinnai dufi dufi qidaqa, maqee maqee inniara innaaru qimannimaqaidaqa.
Maasa inniara maqee maqee maasa qikoona Anutuna aaqoo auqaidaqa. Innee Yisuna saqarikidaqa miqianara Anutuna ufirira ainainirana maqee maqee imariafanoo. Innee Anutunara faqa faiqí aanaaseera faqa nimuqusa imarinara Anutufinnai kadaapiri mariafanoo. Innee Yisunara asasammasee afeesira irirafa karaambaiqa asauku mundirana Yisunaki atukaramasee marianara minauqara faqa maasa irisee Anutuna aaqoo auqaida inniara innaaru qimannimaqaidaqa.
Teesaroonika maqusanaasa qini qikaqaafasaa Anutufa inniara amuqusimarifa inni rusandeesamumasee maroonara maasa iridaqa. Maasa Yisuna aufakiana sia noonnai kaifau inni qimannimidau, Anutuna afeekannai faqa mina naaquqara andeeqara maraqunannai faqa qeeqa faqa mi iriranamau fidaqa minannai faqa inni qimannimiafannana minara Anutufa inni rusandeesamunara iridaqa kuqaa fee qidaqa. Maasa inni faqa Teesaroonika maqusai mariafana qiqafoosa maridaqa inni dadaaqirara andeeqaseeqa mariafanausa maridaqa innee minara irimariafanoo. Innee maasa andeeqarana qafamasee karaambaiqa faqa maasa faqa andeeqarana ameeraameerirana faqa maasa faqa andeeqarana ameeraameeri mariafanoo, inni maqannaasa Yisuna ufa irunara mina akiaqara inni aupurarana firaaqoo nimufaqa innee sia minara iriqau naaquqara maraquna nimimaru asasirana asasammasee karaambaiqa ufa kai maroosa. Innee Teesaroonika maqannaasa miqiqa aiqama aanaamuru Yisuna ufa irimarusa inneeqa andeeqara oosana uqannifiqoonara innee Maseedoonia maqa maaqakina marusa faqa Kirisa maqa maaqakina marusa faqa uqannifiqoosa mariafanoo.
Sia mi maqa maaqa qanda kaifau karaambaiqa ufa iriqau, aiqama maqa maaqai innee Teesaroonika maqannaasa Anutuna ufa irufa, mi ufafa aiqamai daraaninoo fifaininau. Maasa fifau inniara mi maqannaasa fiqu fiqu idaqa qimannimiqa nimariafanaqa misa ooqai iriseeqa qimaqimiqa. Ooqai maasa inni Teesaroonika maqusai oonuraafanaqa innee maasa asasamandee oonu qifiqasee amiqimasee maasa ufa irunara faasai mi anaamurusa irimariqau. Innee inneeqa dapi saqari Anutunara foora innaaru qimaruna minnisee quandaki kuqaa anoona kasi mari Anutufinnai ubeekaranara faqa faasai mi anaamurusa iriseeqa minara aiqamausa qimannimimariqau. 10 Innee mifunnai ubeekamafi mina amaaku innaarunaindari qumiranara afeesu afeesirafa kaqi afeesida marunara faasai aanaamuru minara faqa irimariqau. Anutuna amaaku Yisufa kuqiranakinaana mara findifufa, maasa Anutufa kasooqaqee naruaninnanakinaana Yisufa maasa asumu qumaree marifa innee mifa qumuaninnanara afeesida marunara aiqama aanaamuru faasaimma irisee qimaqimiafanoo.