4
Pauroofa naakaparufa qimannimidanoo.
Innee faiqisaa rakisirausa inni ainainira fasiqauqa innee andeeqasee amana amana kai misasaa rakisinnisaaqa. Innee faiqisaa rakisirausa maa ufana iriaqa, inni rakisirafa innaarunai marifa inneeqa ainainira faiqi mandaikamma nimaqaifanoo inni faqa ufa nimiannoo.
Innee Kooroosee maqannaa asauku mundirana Yisuna aiku oosanaki mariasa innee inneeqa ainainidaqa Anutuna ufamau fimarianara minara Anutuna maqee maqee innaaru qimamaqaaqa. Sia nifaurunnai kai unna innaaru qiaqa amiqimasee naundurannai innaaru qiaqa. Innaaru qidaqa maqee maqee Anutunara dufi dufi qimamaqaaqa.
Innee innaaru qidaqa mai qini Pauroosa saimbaqa maaqoo rumbaqa qini faqa mariasara faqa innaaru qimannisaaqa. Ooqai asauku mundirafa kukeeqanoo marufanoo maqee kari akooroo inoo marifanoo Anutufa maasa dadaaqinaqa mina ufa aiqamai kooroomannimaqaannee qimaseeqa minara faqa innaaruqiaqa. Doo qinee maqee Roomma maqannaa rumbaranaki fifau maridaqa. Asauku mundiranara maqusa maqusa qimannimiafannanara Roomma maqannaasa sia maasa amaana ufafau qifoo qimaseeqa qini rumbaranaki quqaqaafaqa maridaqa. Innee minara iriseeqa qiniara faqa innaaruqimaqisaaqa. Ooqai tamummaqara fasiqauqa Anutuna asauku mundiranara sia amiqimasee irimariqau ati kai irimarufanoo maqee kamuqoo doo kambiqeenoo kooroo inoo maridanoo. Anutufa qiniara aiqama maqusa maqusa qimannimiannee qifaqa minara innee qiniara innaaru qimaqisee mariafaqa qinee miqimannisa.
Innee Kooroosee maqannaa Yisuna aiku oosana mariasa innee Yisuna ufara nikoo nikaa imariasa faqa moodaa maqusaki mariafanoo. Innee misa nifusaa reendeenamasee irirana faqaasa naanna ramasee nuaqa. Innee misa faqa maridaqa innee sia fifau nifaurunnai kai ufa qiaqa, Yisunara qimannimiraree qidaqa deedaqammaqaifanoo mariani, iraifaqa dauni qimannimiaqa. Innee Yisuna ufa irimariasa sia misa rauqisee qimannimiaqa, kasooqaqee fifimmasee adiafaaira ufa qimanniminaqa irifaranoo. Innee miqimarifaqa faiqí anaasee inni iraifaqa andeeqasee anoona ufa kai qimannimiaqa.
Pauroofa Kooroosee maqannaa nimandoo ufafa.
Qini Pauroosa Tikikusafa qini daufakiana inni qimannimiannoo Tikikusanara qini dididanoo mifa karaambaiqaindi maridanoo mina ainainira faiqi maridanoo amiqimaseenoo maasa dadaaqidanoo. Qinee Tikikusana maindari aqiqaananoo maasa daufakiana qimanniminanoo inni nifeeqaranoo mariannoo. Qinee Ooneesimusana faqa Tikikusana faqa miqanda innee mariannai niqiqaanaura. Ooneesimusafa mifa Kooroosee maqannaa maridanoo mifa faqa maasa qikaqaafasaa amiqirafa marifanoo maasa minara faqa nididanoo. Miqanda maaqoo oosana oosana ainaina koorooiranara inni qimannimifaranoo.
10 Aristarakusafa mifa faqa mai qini faqa Roomma maqanaa rumbaranaki maridanoo nimandaidanoo. Baranabasina akaqaafasaa uqanna Marikoofa mai marifa mifa faqa inni nimandaidanoo. Qinee moo akaraki Marikoonara qimannimiafannana mifa oonurainaqa innee mina amiqimasee rakisi aisaaqa.
11 Yusatusafa mifa faqa mai maridanoo mina auqu moo Yisuna auqu amaranaikirafa mifa faqa inni nimandaidanoo. Yuda maqannaa amaana ufa irimarusa misakiqari Yusatusafa faqa Marikoofa faqa Aristarakusafa faqa mi namusa kai qini faqa moodaa karida ainainimariasa maridaqa maa maqanasaa Anutuna ququsa firaafaikianifeera mi namusa kai maasa dadaaqidaqa. Misa miqi mariafaqa qinee rumbaranaki marunanoo qimuqusa isooaidanoo.
12 Eepafaraasafa inni Kooroosee maqannaafa mai maridanoo inni nimandaidanoo. Mifa faqa asauku mundirana Yisuna ainainira faiqi maridanoo, mifa inni Kooroosee maqannaasara andeeqasee Anutuna ufa nimandakusee irisee mi mau andeeqasee fuaqeera afeekaikamasee innaaru qidanoo. Innee kooroosee maqannaasa faiqí firaasara maqi mafi amiqimasee Yisuna aiku oosanaki ooqumarifi afeekaikiqa mariaqeera innaaru qidanoo. Innee miqiaqeera Eepafaraasafa inniara maqee maqee afeekaikamasee innaaru qidanoo. 13 Qinee Pauroosa mi fasiqana Eepafaraasana kadaapirirana qafaidaqa qimannimidaqa. Sia inni Kooroosee maqannaara kaifau qidanoofau, Raoodiseea maqannaa faqa Qieerapoorisa maqannaa faqara innaaru qimannisaidanoo.
14 Rukaafa tutaqa saikimarifa maasa nidimarifa maridanoo mifa faqa inni nimandaidanoo. Deemasafa mifa faqa inni nimandaidanoo.
15 Innee maa akarana iriseeqa quandafi Yisuna ufa irimariasa Raoodiseea maqanaa faqa nimandaaqa. Yisuna ufa irimariasa faiqí moo auqu Nimafana maaqaki suqimariasa mi nimandarufana mareeqeeqa misa faqa nimifaqa iriaqa. 16 Maa akara ufana innee Kooroosee maqannaa nimaqeeqa. Innee mina asaana rumaseeqa iriseeqa faiqí moo fannoo mina mara mareenoo munu Raoodiseea maqannaa Yisuna ufa irimariasa qambaana asaana rinaqa iriaqa irisee mee nári Raoodiseea maqannaa nimu akarufana kaifaa mi fasiqafa misaindi mareenoo anireenoo inniqa maqannaaki asaana rinaqa misa nimaqaunna ufana faqa iriaqa.
17 Arakipusafa karaambaiqa ufa irimarifa maridanoo. Innee afeekaikamasee qimamia. Anee sia qumooqukidana aunduaria. Afeekaikamasee auqa. Innee miqi qimaseeqa Arakipusana qimamiaqa.
18 Faiqí moo fannoo ufa qunnana akararumasaifaqa qeeqa Pauroosa kaqi qeeqa duqu kai akara ridaqa maa akarana rafaaqafidaqa. Qinee inni nimandaidaqa. Qinee Roomma maqanna karabusaki kaqi marunnanara innee maqee maqee innaaru qimaqisaaqa. Anutufa narí marirana inni niminaqa innee amiqi amiqiaqeera nimiannoo mina maraaqa.