5
Yisufa tautumasee qumuaninnanara faasaanara foora mariaqa.
1-2 Mi ainainna kambiqaaninna aukuanara maasa fifau akara rumasee qimannimianaura, ooqai doo innee irimariafanoo maaqimminoo mariannoo, karaambaiqa qumuaninna kari ummuara fasiqara foora kukeeqakinoo qumuannoo. Faiqí anaasee maa aukuannara amiqiranaki asooaranaki maridee qimasee kaqi mana manida marifanoo doo miqoo kai rakeemasee firaa narirafa tautumannimaqaannoo. Sia moo ameekamasaannoo, anaasee innaamunai fimariandee iannoo sia aupurarafa sia mariannoo, mariannoo.
Innee Teesaroonika maqannaasa qini qikaqaafasaauqa, innee sia asukunakiara foora nimariasa mariafanoo. Yisufa qumira faasaana ummuarira fasiqara foora kambiqafi naqa innee sia tautumasee nisaurifaranoo. Innee aiqamausa kaaqa qaranaki nimariasa faasaanara foora nimariasa mariafanoo sia maasa innisaimbaqa eendakiara foora nimarunausa sia asukunakiara foora nimariasara foora maridaqa. Miqunara maasa innisaimbaqa sia faiqeemariasa naanna raaqa nifu maqasee mariaqa. Maasa innee faqa sia nammari neemariasa naanna ree furufariaqa kaqi amiqimasee marianaura.
Eendaki faiqí anaasee faiqaidaqa eendaki nammari namasee furufaridaqa. Maasa sia miqimarunausa maridaqa kaaqa qaranaindi maridaqa maasa sia nammari namasee furufariqa nuaqaana kaqi mariaqaana. Maasa qeeqa Yisuna saqarikirana faqa qeeqa nariara nariara rirana faqa mi ainainaqandannai saqari kammandee ukee iriqa. Maasa asumu marianafa kasooqaqee kambiqaaninnanara asasidaqa rakisida maridaqa. Mi asasira afeesiranara pateeuqara foora qikiaqaki afisusee rakiranakiara foora maria.
(Ooqai nikiaqa itairirausa suani qikiaqaki daruandoo qimasee pateeuqa nariqa nikiaqa itairiranasaa afisimariqau. Ooqai Yisuna aukuana Roomma maqanna rakira fasiqauqa ainna qafee afisusee rakiranaki nimariqau. Aiqama ainaina samu sia qikiaqa daruani fee qimasee afisiqau.)
Anutufa sia maasa rusandeesamumasee narí aranaqaranaki quqarareefau qinau. Asauku mundirana karaambaiqa Yisunannai asumu marirana maraaqee qimaseenoo maasa rusandeesamumasee maranau. 10 Mi asauku mundirafa minasaimbaqa maasara moodaanaki mariaqeera maasa darirana qimaaqa maqasee kuqufa findifinoo maridanoo narí kaifaa qumurainaqa kuqiqee kaqi maridee narí faqa mariaqeera maasa qimaaqa maqasee kuqinau. 11 Innee mi irirana iriseeqa soofaari mariasa mi iriranannai narí dadaaqi narí dadaaqidaqa narí amana narí amana mapukuaqa.
Pauroofa ufa taikaidanoo nimandaidanoo.
12 Oo maasa qikaqaafasaa maasa qeeqa qimuqusa ookiqari inni qimannimidaqa. Inniki Anutuna ufa saiki maria fasiqausa Anutufa mareeqeenoo mi saikanaki uqannisoosara qidaqa, misa inni naamuaqira ufa qimannimiafaqa amiqira fasiqafee qimasee naaquqamasee iriaqa. 13 Misa nári amiqira saikara irisee firaaqoo noosaa qiranara rufiaida misara nidiaqa. Innee nariara nariara nidimarinaqa asooaranaki mariaqa.
14 Qinee inni naamuaqi maruna fasiqausa qimannimidaqa, inni kudi fasiqauqara afeekaikamasee naakapaifaqa misa ainainiaqa, rufiee maria fasiqa anaaseesa nimana mapukunimaqaaqa, irirana oore̱eqarausa innee dadaaqiaqa, innee aiqamausa qambaanai reendeenidaqa asooamasee qimannimiqa fuaqa. 15 Innee maa ainainnara faqa rakisiaqa, moo fannoo ani mandaikammamaqainana akiaqara sia narí mandaikammamaqaa sia mi oosanafa mariani. Innee aiqama kari narinni narinni amiqira oosana kai narí ami narí amiaqa sia inneeqaki kai miqiaqa. Innee aiqama maqannaasaki maridaqa miqimannimaqaaqa. Inneeqa irirana nimana mi amiqira oosannasaa kai quqaaqa.
16-18 Innee aiqama kari Yisuna ufa irimariasa asasida kai mariaqa, aiqama eendaki faasaana innaaru qiqa fuaqa. Aiqama ainaina tiaki Anutunara dufi dufi kai qiaqa. Innee mi ufamau fidaqa asauku mundirana Yisunaki fidaqa Anutufa inniara fuaqee qimaqoomau fifaranoo.
19 Naaquqara andeeqara maraquna fannoo inni afeeka niminaqa sia mina rafaaqafuaqa. 20 Anutuna maraquna fannoo faiqí dadaaqinaqa sia nikoo nikaa iaqa, amiqimasee iriaqa. 21 Innee aiqama amaana ufa sia kaqi iriaqa aiqama ufa aiquqummasee iriseeqa anoona ufa kai iriaqa. 22 Oosana oosana mandainainara eerairiaqa.
23 Anutufa maasa naundurai asooarana nimimarifa inni mariranaki naaquqara andeeqara oosana firaaqoo nimiani. Mifa kai inni aiqama marirana nipatasaa faqa nimana faqa maraquna faqa aaqarafa sia mariani anukarafa kai mari mari inanoo asauku mundirafa karaambaiqa Yisufa miqiqa marinnanaki qumuani. 24 Innee inneeqa mandainainakiqari aniaqeera naaree marifa Yisufa sia akoo akaa imarifa maqee maqee dadaaqimarifa maridannoora anukara oosana nimiannoo.
25 Oo Teesaroonika maqannaasa maasa qikaqaafasaa, innee maasara maqee maqee innaaru qiaqa. 26 Innee aiqama inneeqa nikaqaafasaa nimandaidaqa moodaa fidikara foora nimandaaqa.
27 Qinee Pauroosa Karaambaiqa ufa irisee inniara afeekaikida qimannimida innee maa papiqana maraseeqa minakinaa akara ufa aiqama Yisuna ufa irimariasa asaana rumasee qimannimiaqa.
28 Asauku mundirana Karaambaiqa Yisuna afaarirafa inniki mariani.