2 TEESAROONIKA
Teesaroonika Maqannaa Inaaqianna Nimu Akarafa.
1
Innee Teesaroonika maqannaasa Anutuna ufa irimariasa innee maasa qikoona Anutuna aiku asauku maqasaa fasiqa anaasee mariasa Anutuna asauku mundirana karaambaiqa Yisunaindi faqa mariasa qinee Pauroosa inni akara rumannimaqaidaqa, qaara fasiqa Sirasisa Timootisa faqa inni akara rumannimaqaidaqa.
Innaarunai nikoona Anutuna faqa Anutuna asauku mundirana karaambaiqa Yisuna miqanda kaqi nári afaarirana faqa nári naundura asooarana faqa inni nimiani.
Yisufa kafaa qumureenoo Anutuna ufa rukiee mariasa naruannoo.
Oo qini qikaqaafasaauqa maasa inniara maqee maqee Anutufinai dufi dufi qimamaqaidaqa. Innee Yisuna saqarikirafa firaaqoo kambiqainara iriseeqa sia minara dufi dufi qiana aaqaannoo. Inniara Anutufinnai dufi dufi qimarunafa andeeqaidanoo. Innee Teesaroonika maqusanaasa Yisuna ufa irimarianasaara narirana faqa oosana oosana aupurarana faqa kaqi maraqa fimariana faqa Yisuna ufa kaqi iriqa fimarianara faqa iriseeqa maaqanna maaqanna fidaqa inni amiqira oosanara amaana maqaki keeqee mariasa qimannimidaqa qeeqa qimooqidaqa.
Anutuna andeeqara narira ufa anoona kasooqaqee maaqi qimasee kambiqaannoo, innee maqee Yisuna ufasaara aupurarana maraqa fimariana akiaqara kasooqaqee maaqimminoo mariannoo. Mi aupurarafa Anutuna marira ququsaki keeqarana amanaikamma nimaqaannoo. Anutufa narí andeeqara oosana maraseenoo inni aupurararana nimimariasa mina akiaqara nári faqa aupurarana nimiannoo, innee mina ufasaara aupurarana mareemariasa asooarana nimidanoo maasa faqa nimiannoo. Karaambaiqa Yisufa innaarunaindari narí afeekafaqaa qangiroo namufaqa ida aurunamu faqa koorooira faasaana asooarana maasa nimiseenoo aupurarana misa nimiannoo. Miqimmandee kooroomafinoo Yisufa Anutunara sia irimariasa faqa maasa karaambaiqa Yisuna amiqira fasaasa ufara nikoo nikaa imariasa narirana nimiannoo. Yisufa naaru naaru taikarana misa niminaqa naaru naaru karaambaiqa mariqooqari nianai naadumasaa maridaqa sia mina areenara afeeka qafeefaranoo. 10 Mi faasaannasaa Yisufa maasa faqa aiqama narí aiku asauku amooqirana irirara qumuannoo, aiqama mina ufa irimariasa naaquqarana faqa mararara qumuannoo. 11 Maasa mi ainainafa kambiqaaninnanara iriseeqa maqee maqee inni Teesaroonika maqusanaasara innaaru qidaqa Anutufa inni naundurai naakapaifaqa mina ufamau uqeerara aatata fimariafanoo minara qidaqa. Anutufa inni dadaaqinaqa inni marirafa nirafa uqeerara aana amana kai fuaqeera innaaru qidaqa. Anutufa narí afeekannai innee Anutuna ufamau firanara amiqiranee qimariana anoonaikiani, innee mina saqarikira saika faqa anoonaikiani. 12 Innee miqifaqa aiqamausa inni andeeqarana qafamasee Yisuna auqu areenarana amooqifanoo Yisufa quandafi inni nimooqiannoo, Anutufa faqa Anutuna asauku mundirafa karaambaiqa Yisuna faqa kaqi afaariranannai maa ainainafa mariannoo.