2
Manda fasiqa kambiqafinoo moomoosa nikaruqiannoo.
Doo maqee qinee Pauroosa Anutuna asauku mundirafa karaambaiqa Yisufa innaarunaindari kafaa qumiranara faqa maasa mina faqa moodaanaki suqu quqaranara faqa qimannimianaura. Akaqausa minara doo qumi ifoo qiafaqa innee minara irisee furufariqa munari minari imariafanoo. Karaambaiqa qumira faasaanara doo aiqaqanau maqi qifaqa unna ufa qiaafoo qimasee sia dauni munuqi miniqira ufa irisee naundura dapikinaqa ninunuruaqa. Yafee moo fannoo mi ufana qimanniminoo fee, faiqí moo fannoo aaqara ufa tamummaqasee qimanniminoo fee, amaana ufa qimannimimari fasiqafa unna qimasee qimanniminoo fee, faiqí moo fannoo unna qimasee maasara pasaki akara rumasee qimaqimi ifoo qinoo fee.
Innee sia moo fannoo nikaru qinna ufana iriaqa. Yisufa qumira faasaana sia kaqi aniannoo maa ainainausa naaree kambiqafifanoo qumuannoo. Taikara aukuana adeedi rainaqa aiqama atinaindari faiqí anaasee firaaqoo Anutuna ufa rukiasee nariqa aatata fifaranoo. Mi aukuanna maqasaa manda fasiqa fannoo idaki fuaninafa kambiqaannoo. Mi manda fasiqafa aiqama maaqanna maaqanna nariqa Anutunee qimaria ainainna faqa aiqama nariqa Anutunara innaaru qimamaqee mariana faqa kuqaa qimariana faqa unna qimariana faqa aiqama namuqaakama nimaqeenoo qaoo qiannoo.
Qinee Pauroosa inni Teesaroonika maqusanaasa faqa maridaqa mi ainainausara inni qimannimiafannana sia iridee auni fee. Mandoosana maree mari fasiqanara maqee mi manda fasiqafa faqa narí mandoosana faqa kambiqaaqaa idanoo moo ainainara innee minara irimarianara maqee kari rafaaqafidanoo narí aukuanasaa mi manda fasiqafa kooroo iannoo. Mi manda fasiqana mandainaina fannoo doo maqee maqasaa fasiqa anaaseeki oosana arasee qumee saikidanoo sia maqee anoonaikiannoo minasaa rafaaqafimari ainaina Anutufa uqeera marainanoo kooroo iannoo. Kooroo inanoo karaambaiqa Yisuna oosunda fannoo mi manda fasiqana kuqammaaruannoo narí areenarana kooroo iranannai faqa narí qumira faasaana mi fasiqana rakeekaamasainanoo taikaannoo. Mi manda oosana maree mari fasiqana oosana maaqimminoo mariannoo, mifa Sadannana firaa afeeka namufaqa anireenoo oosana oosana ainainna faiqí sia auqaaqaa ira ainaina faqa unna qimasee narí auqu uqeeree mari ainaina faqa naaquqara ainaina faqa uqeerasee anoonara foora uqannifiqaannoo. 10 Mifa oosana oosana nikaruqira mandainaina uqannifiqainaqa naaru idaki taikeefandinausa minara kuqaa fee qimasee irifara, misa innaarunai asumu marira anoona ufara sia nidimarifaqa sia oonu irianara mina akiaqara taikeefaranoo.
11-12 Minara Anutufa kuqaa anoona ufara sia iri mariasa mandainainara asasi mariasa naruaninnaqoo mareeqee quqararee qimaseenoo moo maraquna aaqara maraquna naakunnimaqainaqa mi maraqunafa misa naundurai saikinaqa unna ufara kuqaa anoona ufee qifaranoo.
Innee Anutuna areenaranaki mariaqeera rusandeesamumaseenoo maranau.
13 Innee Teesaroonika maqusanaasa sia miqimariasa karaambaiqa inniara aidimarisa maasa doo inniara maqee maqee Anutufinnai dufi dufi qidaqammu. Anutufa narí maraquna afeekannai faqa innee anoona ufasaa mandaaqaranannai faqa inni Teesaroonika maqusanaasa innaarunai asumu marirana faqa Anutuna narí faiqí anaasee kammafi mariaqeera faqa oosana arooqooqari rusandeesamumasee inni maraanauree qimaqoofa maqee mareenoo. 14 Sia fifau inni mareenoo maasa amiqira fasaasa ufa inni qimannimiafannana minannai innee Anutuna asauku mundirana karaambaiqa Yisuna areenarana raina nimiraree qimaseenoo inni maranau. 15 Oo qini qikaqaafasaa qinee minara irisee qimannimidaqa maasa ooqai inni faqa maridaqa nookiqari qimannimiafanna anoona ufana faqa maaqooqari pasaki akara rumannimiafannana mi anoona ufana faqa innee mi anoona ufanaki mapukufinaqa afeekaikamasee kikiqammafi nisaukuki uaqee iaqa. Sia moo unna ufa iriaqa.
16-17 Anutuna asauku mundirafa karaambaiqa Yisufa faqa maasa qikoofa Anutufa maasara aidi marifa narí kaqi afaarira oosanakiqari naaru naaru paasoosirana faqa naaru kambiqaaninna ainainara asasammasee afeesirana faqa nimuqanda miqanda fannoo inni afeeka niminaqa andeeqara nirana marirana ufaqirana maraaqa, inni nimuqusaki sia Yisuna ufamau firanara naaquqarafa mariani paasoosirana kai umbiqa nimiani.