13
Pauroofa ufa taikeenoo atisaa aaquqira ufa qimaqoona.
Doo maqee qaaramoo kifaqa inni Koorinti maqannaa nindafarara fuanaura. Qinee oonuraanaqa moodaa fasiqa aniree inniki mandoosanara qinnana siamma irianaura tamummaqara fasiqa akara ufamau fiqa qaara fasiqafee qaaramoo fasiqafee mi mandainaina qafee marianara kooroo qifaqa qinee minara anoonee qimasee ufa qianaura. Qinee ooqai indaaru innee unnai fiqiafana inaaqiana kafaa fiqa maa ainainara qimannimiqiafana, maqee moosaa marunannaindari kafaa mi ufana kai qimannimianaura. Maqee oonureeqa sia qiaafannandee ireeda qimannimianura, maqee sia moo fannoo qinee ufannai náriara foora qiananoo rufiaki sandaannoo. Innee qiniara randee mariafanoo. Asauku mundirafa Pauroonasaaqari kuqaa fee ufa qidanoo fee unna qidanoo fee qiniara qimariafanoo. Qinee innee iannai oonuraana kari asauku mundirafa qinisaaqari qimannimirana firaaqoo qimannimiannoo. Asauku mundirafa inni ufa iridanoo sia kudoosaapaannoo narí afeeka inni uqannifiqaannoo. Mifa kudoosaaparanaki aunirira saqarisaa kuqufa marifa Anutuna afeekannai findufumafinoo mi afeekaikiranaki maridanoo. Maasa Yisuna faqa moodaanaki maridaqa kudoosaapaqa maridaqa maasa inni Koorinti maqannaasaki oonuree ufa qidaqa maasa Anutuna afeekannai asauku mundirana faqa kuqiranakiqari findifidaqara foora afeekaikamandee maridaqa qimannimianaura.
Inneeqa kai inneeqa marirana nimanamandee qafaaqa, kuqaa fee Yisuna mandaaqara oosanamau fidee. Asauku mundirafa inni naunduraki marifaqa innee minara iridee sia fee iridee innee kaaqa uqanna kadiqaqa maridee. Maasa innee iannai oonuraanaqa innee maasa sia kadiqaqa maridee qifaranoo. Maasa inniara Anutunara innaaru qidaqa sia inniara mandoosanaki aqufuaqee qidaqa. Sia maasa saika inniki anoonaikianifee qimasaidau innaaruqidaqau, inniara andeeqaramau fuaqee kai qimasee innaaru qimannisaidaqa. Maasa kadiqarana amana, inni andeeqaranara kai iridaqa. Sia maasa amana Anutuna anoona ufa ititaanaura mina dadaaqirana kai amanaikirafa maridanoo. Maasa qeeqa kudoosaapaida inneeqa afeekaikifaqa maasa mina qafammasee asasianaura. Innee amiqimandee andeeqarausaikamambi mariaqeera innaaru qidaqa. 10 Karaambaiqa afeeka uriqararana qimuna, sia inni rapeepaamma aqira uriqararana qiminau, inni pooduqarana qiminau. Qinee innee iannai oonureeqa karaambaiqa uriqararana qimuna mara maree aanoomandee inni ufa sia nimianoo qimasee moo atinai marunaqooqari maa akarana rumannimaqaanaqa inneeqa kai andeeqasee marifaqamma oonu nindafa.
11 Qini qikaqaafasaa doo maqee akara taikaanaura. Innee kaaqa andeeqaranara afeekaikamasee marararee qimariasa mariafanoo, qini ufa qunnana amiqimasee iriaqa, sia nariara nariara rairaiqiaqa, moodaanaki maridaqa asooaranaki mariaqa. Faiqí aanaaseera nimuqusirana nimimari Anutufa faqa naundura asooarana nimimari Anutufa faqa inni faqa mariani.
12 Anutuna ufa irimaria fasiqa anaaseesa aiqama inni nimandaidaqa.
13 Asauku mundirafa Yisufa maasa karaambaiqa mina asasamasee dadaaqira oosana faqa Anutufa faiqí aanaaseera nimuqusirana faqa naaquqara andeeqara maraquna moodaanaki kirana faqa inni aiqamausaki faqa mariani.