KARATIA
Karatia maqusanaasa Pauroofa akara rumannimufa maridanoo.
1
Qinee Pauroosa Yisufa diqiqoo fasiqausa maridaqa maa pasana akara rumannimaqaidaqa. Sia faiqí faiqi moo fannoo qini mareeqee Yisufa niqiqoo saikanaki quqaqoosa maridaqa, sia Anutufa moo fasiqara qufanoo qini mara quqanau. Anutuna asauku mundirafa Yisufa faqa narí akoona Anutuna faqa Yisuna kuqiranakinaana uqeera quqoofa miqandakai qini rafaaqafusee mara quqaqoosa maridaqa maa saikanara qidaqa. Maaqoo maria nikaqaafasaasa dadaaqida inni Karatia maqannaasa nimandaidaqa, Karatia maqa maaqaki Yisuna ufara suqimariasa inni nimandaidaqa.
Maasa aiqamausa qikoofa Anutufa faqa mina asauku mundirafa Yisufa maasa Karaambaiqa faqa Anutuna idaaqira amiqi amiqirana faqa naundura asooarana faqa inni nimiani.
Maasa qikoofa Anutufa qufanoo asauku mundirafa iriseenoo eedoo qimaseenoo mi mau finau maqee kamuqoo marunna mandainaina afeekaikiranakinaana maasa idukuaqeera narafaaqa maasa mandainaina akiaqara aunirira saqarisaa paasoosamasee quqanau. Anutuna areenarana faqa amooqirufa faqa naaru naaru amimariani, doo miqiani.
Sia moo amiqira fasaasa ufa maridanoo moodaa kai.
Oo Karatia maqannaasa qinee inni oosanara tautummiqa. Innee dauni aaqee uqanna Anutuna minnisaafaqa qinee minara iriseeqa tautiqa, mifa narasauku mundirana idaaqirana kaqi nimiranannai inni naarama quqasoofaqa innee aaqee uqanna quqasee sandeeqa moo amiqira fasaasa ufara foora randoofaqa iriseeqa tautiqa. Sia moo amiqira fasaasa ufa maridanoo moodaa kai maridanoo, faiqí anaasee akaqausa asauku mundirana amiqira fasaasa ufa qumaree mareeqee kaqinni ubeekeeqa minannai furufarirana inni nimimariafanoo.
Indaaru maasa Yisuna amiqira fasaasa ufa inni qimannimiafannana doo maqee maasee moo fannoo fee innaarunaindaraa qangiroo moo fannoo fee moo fuka aaqee maria fasaasa ufana qimannimufaqee Anutuna aqurarara ufa misasaa mariannoo. Maasa ooqai qimannimiafannanasaa kafaa maqee qimannimidaqa, moo fannnoo maasa ooqai qimannimiafannana moosaa qimasee qimanniminafa mifa Anutuna aqurarara ufa ameemaanai mariannoo.
10 Faiqí nifusaa qeeqa qimoofee qida fee nasurida fee miqi qidaqee oo sia uqanna qinee miqianaura. Anutuna kuqaa eedoo qira ufara qinee randaidaqa. Qinee faiqí nifusaa fifau nasuridaqa miqi qidafau sia asauku mundirana ainainiranaki marini maqee maqee qini darirara kai qiafaqa moo ainainiranaki funaiqini.
Pauroofa Yisufa niqiqoo fasiqausaikammafi oosana aroo ufafa.
11 Oo qini qikaqaafasaauqa qinee maa ainainnara qimannimianaura. Qinee qimannimianna fasaasa ufana sia faiqí auquqoofa maridanoo. 12 Sia faiqikinaana qinee mareeqa, sia moo fannoo qimaqimifaqa iriqa asauku mundirafa Yisufa narí uqanna kooroomambi qimaqiminau.
13-14 Qinee ooqai kumaaraa mariafana Yuda maqannaa amaana ufa amiqimandee firaaqoo qimariqiafana. Qinee Yuda maqannaasa amaana ufara qeeqa qikiaqauqa urinnaaqaramasee mi ainainna qiqiafana. Qinee misa urinnaaarammasee firaaqoo maasa qikeeku qikaaku oosana maraqiafana. Qinee minaki fidaqa Anutuna ufara faqa Yisuna ufara faqa suqimarusa sia nifauaqiafana afeekaikamandee misa mandaikamma nimaqaqiafana. Qinee minara amiqimandee taikaanee qidaqa mandaikamma nimaqaqiafana.
15 Anutufa sia qini mandoosanara irinoo narí idaaqira amiqi amiqira mariranaki marinoo qini qinoofa sia qini maqoo kamuqoo narí ainainira saikaki marianifeera ooqai indaaru qini daarama mi saikanaki quqaqisoofaqa kisaaqasaa sia iriqiafana, mana mana kai qiqiafana. 16-17 Anutufa qiniara narí amiqira fasaasa ufa aanaamuru qimannimiannee qimaseenoo Damasakusa maqusai fimariafanna aanasaa narí amaaku qini uqaqifiqanau. Uqaqifiqasoofaqa sia moo fasiqunnai oonureeqa Yisuna aufakiana iriqia, narí amaaku uqaqifiqaannee qimaseenoo sia Yisufa niqiqoo fasiqusakina ooqai marusakina Yeerusareenni sia ooruree iraafanaqa qimaqimiqau. Sia qinee miqi qiafana qinee andeeqasee quandaki Arabia maqa maaqai oonu marikiqa oonu randeeqa anireeqa kafaa Damasakusa maqusai fiqiafana. 18 Yisufa indaaru kooroommaqooqooqari qaaramoo aukuana aiqarammafufaqa Yeerusaree maqusai ooruree Peetooroo funnai mina qafamasee aqoondikianauree qimaseeqa mina faqa qaara amaana maraqiafana. 19 Mi kamuqoo sia Yisufa niqiqoo fasiqausa nindafaqiafana misakiqari Yisuna akaqa Yameesana mina kai qafaqiafana.
20 Qinee maa akaranakinaa ufa anoona kai qidaqa sia unna ufa qidaqa. Faiqí sia Yisuna fasaasa ufa qimaqimiqau, Yisufa narí kai qimaqiminau. Anutuna afusaa maridaqa anoona ufa kai qidaqa.
21 Qinee Yeerusareenni qaara amaana maraseeqa Siria maqa maaqaki faqa Sirisia maqa maaqaki faqa oonu kisaaqasaa mariqiafana. 22 Mi aukuanna mi kamuqoo Yudeea maqa maaqaki maridaqa Yisuna ufara suqimarusa sia qini qiqafaqau. 23 Akaqausa qiniara qimannimunara irimarusa kai mariqau. Misa maaqimandee qiniara qimannimiqau. Maasa mandaikamma qimiqeemaru fasiqafa doo maqee quandaki narí naru taikee maru ufana qimannimidanoo. 24 Misa mi ufana iriseeqa Anutufinnai qiniara dufi dufi qimariqau.