2
Pauroofa niqiqoo fasiqausaki sia qinee oorudupirausee qidanoo.
Qinee Pauroosa Siria maqa maaqaki faqa Sirisia maqa maaqaki faqa kisaaqasaa qisaukuqara taikasee qikunni qaara faqa qaara faqa ooqu marasee aukuana maraseeqa Baranabasina faqa Titusana faqa nifiqamareeqa Yeerusareenni ooru fiqiafana. Anutufa narí maraqunannai kukeeqasee qimaqimunara ooru fiqiafana. Miqoo ooruree Yisuna ufara suqimarusa misa uriqararausa faqa kai ufa qidaqa, aanaamuru Yisunara qimannimiafannufana oosana oosana qimannimiqiafana. Misa sia irifaqa qini saika ooqai faqa maqee faqa sia amiqimandee qini dooki iriranaki qaoo qifoora minara qinee qimannimiqa.
Qini qiqoondi Titusafa aanaamuru Kirisa maqusaindari qini faqa Yeerusaree maqusai ooru marufaqa Yuda maqannaasa Yisuna ufa irimarusa minara maasa sia Yuda maqannaa naanna ramasee Titusana fainanduquaneera qiqau, kaqi mana mana imariqau. Faiqí akaqausa Yuda maqannaa unna qimasee Yisuna ufara suqimarunausee qimasee maasaki umee ani keeqafufaqa Titusana qafammasee mina fainanduquaqee qufaqa maasa qaoo qiqiafana. Misa nipuraraa fasiqara foora kukeeqasee maasaki ani keeqee mariqau. Maasa Yuda maqannaasa faqa aanaamuru faqa asauku mundirana Yisunaki marunara sia nariara nariara rufieeqa amiqi mandee moodaanaki Mooseena sandufakiqari idukiara foora marunara nipuraraa fasiqara foora minaki ani keeqafufaqa maasa mareeqee Mooseena sandufaki rumbaranakiara foora kafaa quqaaneera nipuraqau. Maasa sia misa ufara eedoo qiqiafana. Inni aanaamuru mariasara iriseeqa sia eedoo qimasee Titusana fainanduqiqiafana. Yisuna amiqira fasaasa ufa anoona ufara kai innee aanaamuru mapukusee maraaqee qimasee sia misa ufa fainanduqirufa iriqiafana.
Qinee Pauroosa Yeerusareenni ufa qimarunaki maridaqa Yisuna ufara suqimarusaki maridaqa faiqí misara uriqararausee qimarusa faqa ufa qimarufaqa iriafanaqa sia moomau fiqau qinee fimariafannamau mi mau kai fiqau. Qinee faiqí misara uriqararausee qiqa, Anutufa sia faiqí nifaaqa qafamaseenoo uriqararausee ureeqarausee qidanoo minara qinee sia uriqararausee qiqa sia ureeqarausee qiqa amana amana kai mariaa maqi qimasee qeeqa aanaamuru faiqí aanaaseeki saika maree marunnana kooroomasee paasoosamandee kaqi qimannimiqiafana. Qimannimiafanaqa uriqararausee qimariasa sia qaoo qimasee moosaa fiaanoo qiqau. Misa qiniara maaqi qiqau, ooqai Yisuna amiqira fasaasa ufa Yuda maqannaasa qimannimirafa Peetooroonasaa Anutufa quqanau, doo maqee kamuqoo mifa aanaamuru mi ufanakai qimannimirafa qini Pauroonasaa quqee maqi qimasee maanara faqa irimariqau. Anutuna afeeka fannoo kai Peetooroona mara quqa amufanoo Yuda maqannaasaki fidanoo qimanniminau, miqi kai inoo Anutuna afeeka fannoo qini Pauroosa mareeqeenoo aanaamurukina mara quqasoofaqa fuafannaqa minara faqa irimariqau.
9-10 Yisuna ufa irimariasa uriqararausara foora mariasa Yameesafa faqa Peetooroona faqa Yoohaneefa faqa qini ufa iriseeqa maaqi qiqau. Oo kuqaa Anutufa ani mareeqeenoo kuqaa aanaamuruki quqeenoo, anee aanaamuruki ainaininaqa maasa Yuda maqannaasaki ainainianauree qimasee qini faqa Baranabasina faqa nisauku ruqunnaseeqa doo fuaqee qimasee moodaa ufa kai maaqi kai qimasee qimaqimiqau. Inneeqara Pauroosa faqa Baranabasina faqa Yudeea maqa maaqaki maria kudi fasiqausara Yisuna ufa irimariasa maqee maqee iridaqa dadaaqiaqa. Miqi qufaqa qinee iriseeqa maaqi qiqiafana, qinee minara kai afeekaikianauranoo fee qiqa. Mi ufa suqirana Yeerusareenni maridaqa qimaqimiqau.
Pauroofa Antiooka maqusai maridanoo Peetooroona aqinau.
11 Doo miqooqari moo aukuana ai randoofaqa Peetooroofa Antiooka maqusai qinee mariafannaqoo aniroofaqa qinee aiqamausa nifusaa Peetooroona afusaa aqiqiafana, akooqoo mifa aaqamasoonara afusaa aqiqiafana. 12 Yuda maqannaasa nári sandufa qiqa aanaamuru mariasa faqa sia moodaanaki misa saimbaqa narana naanauree qiqau. Peetooroofa Antiooka maqusai maridanoo misa Yuda maqannaasa sandufa rukiaseenoo miqooqaraa aanaamuru Yisuna ufa irimariasee qimaseenoo maqee maqee misa saimbaqa moodaaqoo ooqu marifidanoo narana nee marinau. Miqinoo marufanoo Yameesafa Yeerusaree maqusai maridanoo akaqa Yuda maqannaasa niqiqoofaqa Antiooka maqusai ooqu fiqau. Misa ooquroofanoo Peetooroofa nindafamaseenoo rufiamareenoo aadumai nianasaa oonu ooqu marifufanoo qimmirinoo qinau. Maa fuka Yuda maqannaasa Yeerusareendari qumuraasa qiniara sia fainanduqirausa faqa narana naidanoommifoo qifoo qimasee rakeemasee aadumai ooqu marifinoo narí narana nanau. Yuda maqannaasa Yisuna ufa irimarusa misakiqari akaqausa aanaamuru marusara maaqi qiqau.
13 Yuda maqannaasa qikaqaafasaauqa Peetooroona faqa miqoo marusa Peetooroona oosana qafamasee misa faqa miqi kai iqa Yeerusareendari qumusara rufiamareeqa Peetooroofa ooqu marutinai ooqu marifiqa nári narana naqau. Misa sandeeqa Baranabasina faqa firarisameeqee nári manda maparaa iranaki quqasoofanoo aadumai ooqu marifi nanau. 14 Qinee misa miqiu oosanna qafamaseeqa maaqi qiqiafana, misa sia amiqira fasaasa ufa anoona ufamau andeeqasee fidaqa eendaandammida miqi mariafanoo, miqi qimasee Peetooroona aiqamausa nifusaa afusaa aqiqiafana, anee Yuda maqannaafa mariananoo aanaamuru oosana marasee aanaamuru faqa moodaanaki mariananoo, anee nanaree maqee aanaamuruara asaurusee rakeemasee aadumasaa ooqu marinanee. Anee miqiannana aanaamuruara sia fee amanaikinanee miqinanee. Anee aanaamuru mareeqeenana Yuda maqannaasaki quqasainaqa innaarunai firana amanaikidee miqidanee.
Yuda maqanaasa faqa aanaamuru faqa Yisunasaaqaraana asumu mareefaranoo.
15 Qinee miqi qimasee Peetooroona aqisee maaqi qimasee aiqamausa qimannimiqa. Kuqaa maasa Yuda maqannaaki kambiqarausa maridaqa. Maasa sia aanaamuru mariasa, misa Anutuna ufara sia irirai mana mana imariasa. 16 Sia maasa Mooseena sandufasaaqari firanannai Anutuna innaarunai firana amanaikiranaki keeqaanaura, asauku mundirana Yisunasaa rusiranannai kai Anutuna innaarunai firana amanaikiranaki keeqaanaura. Sia faiqí moo fannoo Yuda maqannaasa sandufannai Anutuna innaarunai amanaikiranaki keeqaannoo.
17 Maasa Yuda maqannaasa Anutuna innaarunai amanaikiranaki keeqararee qimasee asauku mundiranasaa atooqafiqa quandakiqa boo aanaamuru mariasa naanna ramafiqa mandoosana maree marunausee qianauranoo. Maasa miqidaqa asauku mundira fee maasa mareeqee mandainainaki quqeenoo fee qianauree. 18 Oo sia uqanna miqinoo maridanoo. Qinee Pauroosa Mooseena sandufannai Anutuna innaarunai amanaikiranaki keeqaranara qaoo qimarunausa maridaqa, qinee maqee quandaki minara eedoo qiqa Mooseena sandufa rukiaanaura. 19-20 Mooseena sandufara qinee maaqi qianaura doo mifa qini aaqarana qimaqiminoo darusaifaqa kuqiqa maridee qidaqa. Qinee Anutuna saikara findifi minaki mariaqeera qini darusaifaqa kuqiara foora iqa maridaqa. Asauku mundirafa auniriranasaa kuqinoo qinee faqa minandiri kuqiara foora iqa maridaqa doo maqee sia qeeqaraa kasida maridaqa, asauku mundirafa qini daundurai marinara kasida maridaqa. Qinee maa maqee kasira marirafa Anutuna amaaku maqee maqee saqarikidaqa maridaqa, mifa qiniara amuqusinoo narí marirana quqanau. 21 Qinee Anutuna idaaqira kaqi nimirana qimifaqa sia qaoo qimasee minnisaanaura, faiqí moo fannoo Mooseena sandufasaaqari Anutuna innaarunai amanaikiranaki keeqainanara asauku mundirafa fifau kuqinau maqi qidaqa.