2 YOOHANEE
Yoohaneefa qambaana akara rumannimaqoo ufafa.
1
1-2 Oo maa anaasee aneenna faiqi namufaqa qinee faiqí firaasa akara rumannimaqaidaqa. Qinee faqa Yisuna anoona ufa irimariasa saimbaqa ani aninna faiqi namuara faqa uriqarara ainainee qimasee qimuqusifaqa ridaqa Anutuna kuqaa anoona ufa maqee maasa daundurai maridanoo naaru naaru marianinafa marifaqa minara maasa aniara uriqarara ainainee qimasee qimuqusidanoo.
Maasa qikoofa Anutufa mina amaaku asauku mundirafa Yisufa faqa narí amuqusiranakiqari narí afaarirana faqa narí nifauarana faqa narí asooarana faqa innisaimbaqa qimiannoo.
Anoonufara faqa naríara naríara nimuqusirana qimaqoo ufafa.
Oo maa anaasee ani faiqi namu akaqausa Anutuna naakaparufamau fimariafaqa qinee minara irunanoo qifaaqa asasidanoo. Minara qinee ani afeekaikamasee qimamidaqa maasa aiqamausa Yisuna ufa irisee naríara naríara uriqarara ainainee qimasee nimuqusiramau kai fuaqa. Doo mi ufana ani qimamidaqa sia fuka aakaparufau, ooqai oosanai irimarunnufana ani qimamidaqa. Mi nimuqusirana qinee qunandee mina oosana maaqimminoo maridanoo. Maasa aiqamausa Anutuna naakapara iriramau fuaqee qinau. Mi naakaparufafa ooqai oosanaindari irimariafa maaqi qidanoo, innee aiqamausa naríara naríara uriqarara ainainee qimasee nimuqusiranaki mariaqa.
Moomoo nikaru qimariasa ueeqee mariasa maaqanna maaqanna daraaniqa maridaqa. Misa Yisunara asauku mundiranara sia faiqí faiqi kambiqanau foo qidaqa. Miqi maria fasiqausa ueeqee mariasa maridaqa asauku mundirana namuqaa kammidaqa. Innee inneeqa nifaaqasaa rakisiaqa. Maasa ufa ooqai anoonaikimarifa sia maqee inniki taikaannoo aneenna maaqoo ainainirana akiaqara naaru innaarunai oorufinana amiqimasee maraanneera qimamidaqa.
Faiqí moo fannoo asauku mundirana ufamau sia fimarifa fiaikatee fimarifa mifa sia Anutuna faiqi mariannoo. Asauku mundirana ufamau kai fimarianafa sia asauku mundirafa kai minaki maridanoo, mina akoofa faqa minaki maridanoo. 10 Oo maa anaasee faiqí moo fannoo maa qinee qunnufana sia qimarinafa anirainana sia aneenna maaqaki mara quqaa. Sia minara amiqi amiqia. 11 Anee miqimarinna fasiqana amiqi amiqirufa qinana doo mina mandoosana dadaaqidana miqimariananoo.
Akara taikarufa qimaqoofa.
12 Qinee ufa oosana oosana ani qimamiraree qimaseeqa sia papiqasaa rirana amana marifaqa. Ani maqusai kasooqaqee firara iridaqa. Minni oonureeqa dookiqari ani qimamiseeqa narí qimami narí qimamimasee asasifaranoo. 13 Ani auna faiqi namu mai mariasa maa qini pasaki inni nimandaidaqa.