3 YOOHANEE
Yoohaneefa inaaqianna akara rumannimaqoo ufafa.
1
Oo Kaiusafa anindiri Yisuna anoona ufa qimarianaki marunnanara qinee faiqí firaasa aniara qimuqusimarifaqa maa akarana ani amaqaidaqa.
Qini qifaaqasaa qiqoondi. Ani maraquna amiqiranaki doo maridanoo, ani afaaqa faqa aurirana dinee sia marianifeera aneenna aiqama ainaina faqa mina amana kai amiqiranaki marianifeera Anutunara innaaru qidaqa. Oo Kaiusafa ani akaqaafasaa mai anireeqa aniara Yisuna anoona ufamau maqee maqee fimarianaqa qimaqimiafaqa mina iriseeqa asasidaqa. Kuqaa anoona maree mariannanara ani oosana koorooifaqa qinee qafeeqa. Qini faiqi namukammafi mariasa kuqaa anoona aatata fimarianara minara kai irisee firaa asasirana qimidaqa. Sia moo ainaina mi asasirana amana kai maridanoo.
Yoohaneefa Kaiusana oosanara amooqu ufafa.
Oo Kaiusafa qini qiqoondi, Yisuna ufa maqusa maqusa qimannimiqanuasa ani maqusai oonuraafana oosana oosana dadaaqirana amiqimasaida nimimariananoo. Anee sia moo maqannaa fee qimasee minnisaanafa mariananoo. Anee dadaaqimarianausa misa ani aufakiana qimaqimiafaqa iridaqa. Misa aniara maasa maaqooqaraasa amaana maaqaki keeqee mariasa nifusaa anee misara amuqusi mariannanara kooroo ida qiafaqa iridaqa. Anutufa afaarimarifa maridanoo anee faqa mina aanna reenana mi fasiqausa dadaaqinana anee Anutuna ainainira faiqi amana kai maria. Yisuna ufa qimannimiqanuasa innee sia misa niqafoosa moo maqannaasa mariafanoo sia aamina maqannaa maqusa maqusa fidaqa misa munnimmaina marasaida naqa fimariqau. Yisuna auqusaa mina ufa kai maree fimariqau, misa maasa Yisuna ufa irimariasa faiqara maaqaina kai maraseeqa Anutuna ainainirausaika mafiqa nidaqa misaikana maraidaqa. Maasa Yisuna ufa irimarunausa misa kadaapiriranara iriseeqa misa miqimasee anoona ufa saikimariasa moodaanaki dadaaqiqa maasa saika faqee qimasee maraaqeera ani qimamidaqa.
Yoohaneefa Diootareefeesana mandoosanara qimaqoo ufafa.
9-10 Qinee qusa akara riqa inni miqooqaraasa amaana maqaki keeqee mariasa nimiaqeera. Nimaqaunanoo Diootareefeesafa narí kai naríara uriqararausee qimarifa qini akarakinaa ufa sia irimarifa, kasooqaqee inniki qinee oonureeqa mina oosana inniki marina unna ufa mandufa maasara qimarina unnufa oosana oosana qimarina kooroo ianaura. Mifa sia minara kai idanoo Yisuna ufa qimannimiqanuasa miqoo oonuraafanoo sia misa dadaaqidanoo misa ititannimaqaidanoo. Miqooqaraasa amaana maqaki keeqee mariasa quandaki misa dadaaqiraree qiafanoo misara faqa quqasee doo fuaqee qidanoo.
11 Oo Kaiusa qini qifaaqasaa qiqoondi, anee manda ainaina qafamasee sia mina ammeemmeeria amiqira oosana qafamaseenana mina ammeemmeerina mina aanna rainanoo amana mariannoo. Andeeqara oosana maree mariasa misa Anutunaindi maridaqa. Mandainaina maree mariasa misa sia Anutunara irimariasa maridaqa.
12 Inniki faiqí moo marifa mina auqu Deemeetariusafa minara aiqamausa kuqaa andeeqara fasiqa fee qidaqa. Anoona ufa faqa mi fasiqanara andeeqara fasiqa fee qidanoo. Maasa kuqaa anoona ufa kai qimaruna innee irimariasa mariafanoo sia mi fasiqanara unna qidaqa. Maasa minara amiqira fasiqa fee qidaqa.
Akara atinni mafi taikarufa.
13 Qinee moomoo ufa ani qimamiani qimaseeqa sia amana papiqasaa akara riqa. 14 Kaqikaaqoo anee ianannai qinee firaree qidaqa. Oonureeqa amiqimmandee narí qimami narí qimami qianauranoo.
15 Yisuna asooarafa anifaqa mariani. Ani aqoondiuqa maaqoo qaraasa aiqamausa ani amandaidaqa. Maasa qiqoondiuqa miqoo mariasa nuqu ramasee qimannimia. Maasa misa nimandaidaqa.