YUDEESA
Yudeesafa akara rumaqoo ufafa.
1
Qinee Yudeesa maa pasana akara ridaqa. Qinee Yisuna ainainira faiqi Yameesana akaqa maridaqa. Qinee qeeqa qifasaanara Anutuna asauku mundirana Yisuna eedoo qimasee rumbara faiqiara foora ainaini marunna faiqisa maridaqa akara ridaqa.
Anutufa naaramasee qinee unnannai aniaqee qufaqa eedoo qimariasa inni akara rumannimaqaidaqa. Innee Yisuna asauku mundirana mandaaqee mariasa maa pasana akara rumannimaqaidaqa. Innee maasa qikoona Anutuna amuqusiranaki mariasa inni akara rumannimaqaidaqa. Anutuna nifauarafa faqa aundurakinaa asooarana faqa firaaqoo inniara amuqusirana faqa firaaqoo inni naunduraki maridanoo irairaaiani.
Unna amaanufa qimannimimariasara qimaqoo ufafa.
Oo qini qifaaqasaa qiqoondiuqa. Anutufa maasa innaaruna asumu marirana moodaa qimiqaifaqa minaki quqaqisainara akara ruani qimaseeqa minniseeqa moo ufa akara ruanaura. Anutufa moodaa kari nimu ufana maasa qimuna mi ufana rakira ufara foora afeekaikamasee uqeera aindusuaqa minara inni afeekaikamandee akara rumannimaqaidaqa. Faiqí akaqausa Anutunara sia fee qimariasa qumee inniki keeqafiqa dapikidaqa. Misa Anutuna afaariranara kaqi nimiranara faqa iriseeqa quandakiqa mi ufana eendaandi iseeqa minannai faiqí aanaaseeki narí ummuari narí ummuari mariana faqa oosana oosana mandainaina faqa unna qimasee Yisunufa fee qimasaidaqa uqeeraseea. Misa maasa asauku mundirana Yisunara maasa uriqararana maasa karaambaiqara qaoo qidaqa rukiaidaqa. Ooqai tamummaqara fasiqauqa akarakinaa ufa misa firaa mandainaina akiaqa arirana aqufuaqee qufaqa doo maqee aqufidaqa.
Inni moo ainainara naaqoo auqaidaqa. Ooqai Anutufa Isaraee maqannaa Isipa maqusaindaraana rafiamareenoo aadana maqa maaqaki quqanau. Quqasoofaqa akaqausa quandaki Anutuna ufa rukiasee kaqirunna ubeekaqau. Miqiufanoo Anutufa sia nifauanau kaqi narinau. Innee Anutuna qangiroouqara faqa sia fee iridee. Ooqai misa firaa uriqaranaki marufaqa mina minnisee nári qimaqoomau akaqausa fufanoo Anutufa sia nifauanau kaqi qumaraseenoo sainandannai ruumbeeqeenoo naaru rumbaranaki maqa ameemaanai asukunaki quqaqaifaqa maridaqa muanni Anutuna ufa irira faasaanara afeesida maridaqa. Mi faasaannasaa narira ufa qimannimiannoo minara afeesidaqa. Innee Soodooma maqusa faqa Koomoora maqusa faqa misaqa maru maqusanaasa faqa innee iridee. Misa manda qangiroo naanna reeqa nári qimaqoomau fiqa faiqí anaasee narí ummuari narí ummuari iqa faiqí narí aqoonna fasiqa ummuariqa oosana oosana mandainaina faqa maroofanoo Anutufa aiqamausa mi oosanna qafeeqa rufiaaqee qimasee naaru marira idaki misa quqanau.
Miqikai masee maa maqee inniki mandoosana uqeeree mariasa ooqeenaasa naanna raidaqa. Maqee inniki mariasa qainamaseeqa Anutuna ufammifoo qimasee mi mau fiqa aaqamaki nariqa naridaqa. Misa Anutuna aanoora sia rufiaidaqa mina ufa rukiaseeqa nári qimaqaa aatata fidaqa. Mi mandoosanna maree mariasa innaarunai amiqirausa marianara mandufa qimannimaqaidaqa. Anutuna amiqira qangiroouqa ririmma ooqai Mooseefa kuqufufanoo Sadannafa mina iri qumaraanee qufanoo amiqira qangiroouqakiqari uriqararafa moo fannoo mina auqu Mikaraafa mifa Sadanna faqa ufa rainanau. Ufa rainaidanoo sia inniki ani mariasa naanna ranau. Sia aqira ufa mandufa Sadannara qinau. Anutuna ufara iriseenoo kaqi maaqi qimasee reendeenamasee qimaminau. Oo Sadanna Anutufa aniara qaoo qidanoo. 10 Maa inniki mandoosana uqeeree mariasa sia amiqira qangiroo aanna raidaqa niranaqarufa oonumafi irisee kaqi qidaqa. Nári sia qafee maria ainainnara qimasaidaqa niqidaqa. Misa kaasau aandau aanna raidaqa. Misa nári irirana irisee aandau oosanamau fidaqa. Mi mau fimariafanoo nári mandoosana fannoo nári naridanoo. 11 Misa narirafa firaaqoo mariannoo. Minara irifanoo naaquqaani. Misa Kaina aatata fidaqa. Kainafa Anutuna ufa rukiee marufa maridanoo narí akaqa arinau. Misa kafaa Baraamana manda aatata fidaqa minaki keeqararee qimaseeqa narí rarisee narí rarisee mamaree fidaqa. Baraamafa munnimmara rumammareenoo unna qimasee Isaraee maqannaasa rarisameeqee mandainainaki quqee marinau. Misa moo fasiqa ooqeenaa fasiqa Kooraana aanna raidee qimasee Mooseenasaaqari rakeemaku aadumarunna nariara moo karaambaiqee qimasee fufanoo Anutufa mina faqa mina aiku asauku mina faqa fusa faqa narinau. Maa inniki mandoosana uqeeree mariasa nariqa kai nári narirana mareeqee Anutuna nariranaki quqaseeqa minaki maridaqa. 12 Innee Anutunara qoomaqa sakasee naidaqa neemarifaqa mee inniki mandoosana uqeeree mariasa nári mandainaina namufaqa anireeqa sia moosara oonumafi iridaqa nifaaqa quqaseeqa kaqi náriaraa kai firaaqoo narana naidaqa.
Misa ufidaina aukuana aandaroo aukuana oonamuara foora aniraifaqa oo aaku asooara ainaina aniannoommifoo qimariafanoo kaqi aiqareenoo fifanoo ufai fannoo misa mareeqeenoo aqidanoo aaku sia marisa maridaqa, sia andeeqara oosana uqaqifiqeenoo aupurarana kai uqaqifiqeenoo. Mi fasiqausa sia qaqamma irai saqari fara foora maridaqa, irai aukuanna oosana rarakusee qafaafanoo aadana kai maridanoo sia nammari nammaridanoo. 13 Mi fasiqausa mandainaina fannoo nammari qaqaarara foora nári mandainaina akooqoo mandinoo marifaqa sia nisauridaqa eekara arinoo akooqoo maridanoo. Misa mee sandee mari fasauna aanna raidaqa, sandamammaree asukunaki munu qimbaidaqa. Anutufa mi fasiqausa maqa maaqa miqi kai masee firaa asukunaki meemai afeedama nimaqaifanoo maridanoo.
14-15 Ooqai Eenookafa mi manda fasiqausara tamummaqaseenoo akara rumaqoofa maridaqa. Adanasaaqari moodaannai qisauku oosana taikafufanoo dinni ani moodaa mareenoo qaaraikinoo Eenookafa kambiqanau. Mi Eenookafa maaqi qimasee tamummaqaseenoo akara rinau. Innee iriaqa Anutufa narí naaquqara andeeqara qangiroouqa moomoosa faqa qumureenoo aiqama maqasaa qaraasa suqusee ufa nimiannoo, mandoosana maree mariasa Anutunara sia irimariasa misa Anutuna ufa rukiasee mandainaina oosana oosana maree marianara Anutufa faqa narí qangiroouqa faqa narirara qumuannoo. Mi manda fasiqausa Anutunara mandufa oosana oosana qiranara Anutufa narirara qumuannoo. Doo Eenookana tamummaqara ufa miqiminoo maridanoo. Eenookafa misara miqi qimasoofaqa qinee maa inniki mandoosana uqeeree mariasara mi mau fimariafaqa maaqi qidaqa. 16 Mi fasiqausa maqee maqee aiqama ainainara naundaufa naundaufa qida maridaqa. Misa aiqama ainainara amiqira ainainara faqa sia maasa didifaqa mandainaina fee kai qidaqa. Misa nári mandoosanara nidirana aandi aususeeqa nariqa mi mau fidaqa. Misa firaaqoo nariara nariara nimooqimariasa maridaqa. Misa nári mandoosanara nidirannai ubeekarara faiqí akaqausa marasee nimooqaidaqa amiqi amiqidaqa misa maasa mandoosanamau fidaqa maasa duqu uqeereefaree qidaqa miqidaqa.
Aaquqimannimaqarufa faqa naakaparufa faqa qimaqoo ufafa.
17 Oo qini qiqoondiuqa karaambaiqa Yisufa asauku mundirana mina faiqi namu ufa qimannimiqoona sia aunuaqa. 18 Misa maaqi qimasee inni qimannimiqau. Taikara aukuana anirainaqa faiqí moomoo kooroomafiqa nári mandoosanara nidiramau fidaqa inniara naanaidara qifaranoo. 19 Mi fasiqausa faiqí qambaana anireeqa rainee mariasa. Miqi mariasa sia Anutuna maraquna naakirausa maridaqa nariqa faiqí faiqi nidiramau kai fimariasa maridaqa. 20 Innee qini qiqoondiuqa sia miqimariasa mariafanoo. Innee Yisuna naaquqara ufaki mariasa mariafanoo maaqara foora auqiqa fifi inaqa minaki afeekaikiaqa. Innee Anutuna naaquqara maraqunannai maqee maqee innaaru qiaqa. 21 Maasa karaambaiqa Yisufa asauku mundirafa narí nifauarana firaanakiqari maasa sia daruannoo naaru naaru marirana maasa qimiannoo. Innee Yisuna qumiranara afeesidaqa Anutufa inniara nidimarinaki minaki kai mariaqa sia moosaa finana kuridia.
22-23 Inniki faiqí akaqausa Yisuna mandaaqaranara marammara ridaqa qaara irirana maree mariasa, sia innee miqimariasa aanoomannimaqaaqa nifauamasaifaqa mariaqa. Naaru marira idakinaana Yisuna ufannai kari qinaqa qumareeqee Anutuna afeeka ququsaki quqaaqa. Akaqausa mandoosana maree mariasa faqa nifauarana faqa rufiara ufa faqa qimannimisee qumareeqee Anutuna ququsaki quqaaqa. Innee miqi marifaqa misa mandoosana qafamasee sia minara ruaqa innee faqa minaki fifaara. Misa mandoosana ikairiara rufiasee fidiaqaa iaqa.
Anutunara kai asasiaqee ufa qimaqoofa.
24 Anutufa innee mandainainaki aqufirarifanoo mifa amana inni ititannisainaqa sia aqufifaranoo. Mifa amana inni mareeqeenoo amiqimmandee ninukamasee asasirana inni nimisee narí afaaqa areenaranaki naroorisaa amana quqaaninafa. 25 Moodaa Anutufa maasa asumu maree marifa. Maasa karaambaiqa Yisufa ani asauku mundirafa minannai maasa amooqirana qimamidaqa afaaqa areenarana faqa uriqararana faqa afeeka faqa aiqamausa aniara naaquqarana faqa anindi maridanoo fee qidaqa amooqidaqa. Ooqai indaaru anindi marinau maqee anindi maridanoo naaru naaru anindi mariani. Kuqaa.