UQAFIQOO UFAFA
Naaru kambiqaaninnainaina Yoohaneena uqafiqoo ufafa.
1
Dauni kambiqaaninna ainainara Anutufa narí asauku mundirana Yisuna akooroommamufanoo mifa quandakinoo narí faiqi namu qimannimianifeera Yoohaneena kooroomma aminau. Asauku mundirafa maa ainainausara narí qangiroo aqiqoofanoo qumureenoo Yisuna ainainira faiqi Yoohaneena kooroomma aminau. Yoohaneefa aiqama ainaina qafeemaruna faqa irimaruna faqa qangiroo fannoo qimamuna aiqama maa papiqanaki kooroo inau. Maa ufana Yisufa asauku mundirafa narí akoona Anutuna anoona ufa Yoohaneena qimamufanoo akara rumaqoo ufafa maa akarafa maridanoo. Faiqí moo fannoo maa akarana asaana rinafa asasiannoo. Maa tamummaqara ufana irisee eedoo qinausa misa asasifaranoo. Maa ufanakinaa ainaina koorooinausa qusasaa kambiqainara maa ufana asaana rimariasa faqa eedoo qimariasa faqa asasifaranoo.
Qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee maqusakinaasa amaana maqaki keeqee mariasa misa Yoohaneefa nimandoo ufafa.
Asia maqa maaqaki mariasa amaana maqa qisauku dinni taikasee dinni ani qaara mararanaki keeqee mariasa qinee Yoohaneesa akara rumannimaqaidaqa.
Anutufa ooqai marufa maqee faqa kaqi marifa kasooqaqee naaru faqa marianinafa narí afaarirana faqa narí asooarana faqa inni nimidanoo. Anutuna ufa irira qaari oorinni Anutuna maraquna namu qisauku dinni taikasee dinni qaara marasee mariasa miqi kai mandee Anutuna afaarirana faqa asooarana faqa inni nimidaqa. 5-6 Yisufa asauku mundirafa andeeqasee kooroo imarifa Anutuna ooqa faiqi kuqiranakiqari findifufa maa maqa maaqanakinaasa karaambaiqauqa uriqararafa marifa mifa faqa narí afaarirana faqa asooarana faqa inni nimidanoo. Mifa maasara amuqusammidanoo. Mifa narí kuqiranannai maasa mandainainakinaana idukunniseenoo maasa qumareeqeenoo narí akoona Anutuna aanaiqikirausa mariaqee qimaseenoo quqaqisaifaqa maridaqa. Anutuna asauku mundirana Yisuna afaaqa areenarana faqa afeeka faqa firaaqoo minaindi marianifeera.
Qafaaqa, mifa Yisufa asuruki qumidanoo. Mina faaqaana raquramusa misa faqa kuqiranakiqari findifi qafeefaranoo. Maa maqa maaqanakinaa maqusa maqusa mariasa aiqama minara ikiraqeeqa soofaarifaranoo. Doo kuqaa uqanna miqifaranoo. Anutufa uriqararafa karaambaiqa ooqai marufa maqee faqa kaqi marifa naaru faqa kaqi marianinafa nariara maaqi qidanoo. Qinee oosana aroo aukuana mariafanausa naaru taikara aukuana faqa kaqi marianausa maridaqa.
Yoohaneena afu pisipasamandoofanoo asauku mundirana Yisuna qafanau.
Yoohaneefa narí qafoo ainainna maaqi qimasee akara rinau. Qinee Yoohaneesa inni nifasausa nauraiqi maridaqa. Qinee innisaimbaqa Yisuna anoonufa qimannimunaqa nári unna Anutufa marifaqa kuqaa qira Anutunara nikooqaifaqa aupurarana faqa narirana faqa innisaimbaqa qimimariafaqa maraidaqa. Qinee faqa innee faqa Yisuna ququsaki marunausa maridaqa, maasa mina teeroo quqaranaki maraidaqa sia minara aupureeqa mina minniseeqa kaqi minaki doori runusee maraqa fidaqa, qinee Yoohaneesa Anutuna ufa faqa Yisuna koorooira anoonufa faqa qimannimiafannanara Roomma maqannaasa qini karabusa rumbaranaki qisoofaqa maridaqa. Ooruku nammari qambaana Patamoosa afumaki Roomma maqannaa karabusaki mariafananoo Yisufa oosana oosana ainaina kambiqaaninnanara qimaqiminau. 10 Karaambaiqa qimaqoo faasaanna karabusaki mariafananoo amaanasaa Anutuna maraquna fannoo daakufufanoo inaaqianaindari firaa ufireena miqirafa faiqiara foora ufa qinau. 11 Mi ufafa maaqi qimasee qimaqiminau. Yoohanee maqee uqafiqaanna ainaina anee papiqaki akara rumasee dinni qisauku taikasee dinni ani qaara marasee maqusanaasa nári amaana maqakiaqa keeqee mariasa akara rumannimaqaa. Eefeesusa maqusa amaana maqaki keeqee mariasa faqa Samirana maqusa amaana maqaki keeqee mariasa faqa Peerakamumma maqusa amaana maqaki keeqee mariasa faqa Tiatira maqusa amaana maqaki keeqee mariasa faqa Firadeerafia maqusa amaana maqaki keeqee mariasa faqa Raoodiseea maqusa amaana maqaki keeqee mariasa faqa miqimasee amaana maqanamuara akara rumannimia.
12 Mi ufana qimaqimisoofaqa qinee yafee inaaqiannaindari qimaqimidanoo fee qimasee quandaki qafaafananoo rambi kuradee mari ainainausa qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee marufanoo rambi aiqamasaa marida qeemarinau. 13 Mi rambisa qambainai faiqiara foora kikiqinoo marufaqa qinee qafaqiafana. Mi fasiqana qamunna kisaaqa karaambaiqa qamunna maqasaa qumumarufaqa qafaqiafana koora auqira raitanda karaambaiqaindi mina aradauqanna rumbanoo marinau. 14 Mina akiqa asausi qafeeqa eekara asausiara foora kaaqa eekara arinoo marinau. Mina afu fannoo idauru miqirafa qeemarinau. 15 Mina aiku fannoo anukara barasara foora tandi tandimarinau. Mina ufa fannoo oondainni nammariara foora aiqanaiqana imarinau. 16 Mina asaukuqannai asaukuki qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee fasaunamu uaqee inau. Mina ookiqari qaseema miqirafa raiqarafa afaidarafa animarinau. Mina oori afiri suani qambaanai ururee firaaqoo qaindee imarinau.
17 Qinee mina qafamasee kaaqa rufiasee mina aramandunnai maqasaa aqufiqa kuqiara foora iqa mariafananoo narí asauku uqannai qinisaa munduseenoo qimaqiminoo qinau. Oo maa fasiqa sia rufiaa. Qinee indaaruqaasa faqa inaaqianaasa faqa maridaqa. 18 Qinee ooqai kaqi mariafanausa maridaqa, qinee kuquafanausa maridaqa doo qiqafa kaqi marunausa maridaqa naaru naaru marianaura. Qinee kuqiranara rakisirausa uriqararausa maridaqa mina kooqi kiqa uaqeeiunausa maridaqa kuqiranaki mariasa mandoosana mareeusa misa mariaqoo faqa uriqararausa maridaqa mina kooqi kiqa faqa uaqeeidaqa. 19 Yoohanee anee qafa qafeemarianna ainainna irimarianna ainainna aiqama papiqaki akara rua. Maqee qafeemarianna ainainna faqa kasooqaqee kambiqaaninna ainainna faqa akara rua. 20 Qini qisauku uqannai qisaukukinaa fasau qisauku dinni taikasee dinni ani qaaraqanda marasee fasau mina kukeeqarana oosana maaqimminoo maridanoo. Qisauku dinni taikasee dinni ani qaaraqanda marasee amaana maqasaa rakisimaria Paatoosa fasau maridaqa. Qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee rambi kuradee maria ainainna mina kukeeqarana oosana maaqimminoo maridanoo. Maqusa maqusa amaana maqa mifa maridanoo. Qisauku dinni taikasee dinni ani qaaraqanda marasee amaana maqara qidaqa.