2
Eefeesusa maqusanaasara ufa Yisufa Yoohaneenasaa qimaqoo ufafa maridanoo.
Yoohanee anee Eefeesusa amaana maqasaa rakisimari paatoona maaqi qimasee akara rumasee qimamia.
Oo Eefeesusa maqannaa Paatoo dinni taikasee dinni ani qaara marasee fasau narí asaukuki uqirafa ni fasiqafa ani qimamidanoo. Qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee rambi kuradee mari ainainna qambaanai nimari fasiqafa Eefeesusa amaana maqasaa rakisimari paatoo maaqi qimasee qimamidanoo. Qinee anee auqee marianna saikana iridaqa anee kadaapiri mariannanara iridaqa anee sia feefauruara irisaidana maqee maqee kadaapiri marianaqa iridaqa. Anee mandoosana maree mariasara akooqee mariannanara qinee minara faqa iridaqa eedoo qidaqa. Akaqausa náriara unna qimasee Yisufa diqiqoo fasiqausee qufana anee misa faqa amanamasee qafoonanoo misa unna qirana anee paqurunafa mariananoo. Anee reendeenamasee miqoo kai fimarianafa mariananoo. Anee qiniara oosana oosana kadaapirirana marasee sia minnisaananoo kaqi marana fimariananoo. Akaqa ainainara kai aniara aaqeefoo qidaqa. Anee ooqai indaaru unandee sia qiniara amuqusidanoo. Ooqai muruqoo amiqiranaki mariunafa doo miaqoo qumuananoo. Inneeqa oosana quandaki ooqai undee kai iaqaana. Sia miqifaqa qinee innee marinannai inni rambi mariqooqaraana maraanaqa innee doo imbeefara. Inniki moo oosanara qinee amiqira fee qidaqa. Nikooraita unna amaana ufara innee qini daanna raidaqa fidiaqaammi mariafanoo. Nikooraita amaana ufa qimariasa aiqama faiqí faqa anaasee faqa moodaanaki maraqa nuafaqa innee misa ninda fee qini daanna ree fidiaqaa imariasa mariafanoo.
Anutuna maraquna fannoo amaana maqaki keeqee mariasa aiqamai qimannimidanoo. Naaqoo faqaasa mina ufa kai iriaqa. Mandainainaki afeekaikamasee rakiranara foora maraqa fifi inaqa uriqaree mariasa qinee misa qimannimianaqa misa Anutuna innaaruna ququsaki keeqafi innaarunai asumu marirana nimira saqari qaqamma neefaranoo.
Samirana maqusanaasara ufa Yisufa Yoohaneenasaa quqoo ufafa maridanoo.
Miqi qimaseenoo Eefeesusa amaana maqa Paatoonara ufa qimaseenoo quandakufanoo Samirana amaana maqasa Paatoonara Yoohaneena qimaminau. Yoohanee anee Samirana amaana maqasaa rakisimari Paatoona maaqi qimasee akara rumamia. Ooqai indaaruqaafa faqa inaaqianaafa faqa ooqai kuqufa findifi kaqi marifa Yisufa maa ufana ani qimamidanoo. Qinee inni kadaapiriranara iridaqa innee maa maqanasaa ainaina siaisa kudi mariafanoo innaarunai ainaina faqaasa mariafanoo qinee iridaqa. Sadannana faiqi namu akaqausa náriara unna qimasee Yuda maqannaa fee qimariasa inniara mandufa oosana oosana qimariana qinee iridaqa. 10 Qini ufasaara kaqikaa qoo innee aupurarana mareefaranoo innee sia minara rufiaaqa. Innee iriaqa Sadannafa inni nimanamasee qafaaneera karabusaki akaqausa quqaannoo. Inni nidafirafa maa maqanasaa qusasaa mariannoo. Innee kaqi maraqa fifi inaqa kuqirana paqurinna aukuana qinee naaru marira qafee afisunnimaqaanaura. 11 Anutuna maraquna fannoo aiqama maqusa amaana maqaki keeqee mariasa qimannimidanoo naaqoo faqaasa mi ufana iriaqa. Andeeqara oosana kaqi maraqa fifi inaqa Sadannana nimanirana uriqararausaiki mariasa inaaqianna kuqirafa sia misa naruannoo.
Peerakamumma maqusanaasara ufa Yisufa Yoohaneenasaa quqoo ufafa maridanoo.
12 Yisufa miqi qimasee Samirana amaana maqa rakisiranara Yoohaneena qimamiseenoo quandakinoo Peerakamumma amaana maqasaa Paatoona maaqi qimasee qimaminau. Yoohanee anee Peerakamumma amaana maqasaa rakisimari Paatoona maaqi qimasee mina faqa akara rumamia. Qaseema dinni dinni raiqarafa ookiqari animari fasiqafa Yisufa maa ufana ani faqa qimamidanoo. 13 Innee Peerakamumma maqusanaasa Sadannana amaana maqa mariaqoo mariasa mariafanoo qinee iridaqa. Innee kuqaa qinisaa atooqee mariasa mariafanoo. Inni maqusai Sadannana amaana maqa mariqoo miqooqaraasa qini qiqoondi moo fasiqa qini Yisusara andeeqasee kooroo qimarina akiaqara mina auqu Antipasana kuqa arufaqa innee sia minara rufioosa kaqi kai qini saqariki mariasa mariafanoo. 14 Akaqa ainainara kai inniara aaqaidammiafoo qidaqa. Inniki maqee Baraamafa ooqai mariu fasiqana aanna ree mariafanoo mi fasiqafa Baraamafa marufaqa inniki akaqausa mi oosanna maraidaqa. Ooqai Mooaba maqusanaasa karaambaiqa fannoo Barakafa Anutuna tamummaqara fasiqa moo auqu Baraamana munnimma amiseenoo anee naukarara ufa Isaraee maqannaa nimisainaqa kuquaqa. Miqi qufanoo Anutufa Baraamanara qaoo qufanoo quandakinoo Barakana qimamufanoo Isaraee maqanaasa mindaraasa unna Anutuna oorisaa naranara dufi dufi qimasee narana naidaqa mindaraa anaasee naafeeqee mariqau. Innee Peerakamumma amaana maqaki mariasa akaqausa Baraamana oosana maree mariafanoo. 15 Miqi kai masee inniki Nikooraita amaana ufa irimariasa akaqausa mariafanoo. 16 Innee inneeqa mandoosana kafaa quandaaqa. Sia quandaifaqa qinee innee mariaqoo anireeqa qeeqa dookiqari qaseemannai mi mandoosanna maree mariasa naruanauranoo.
17 Anutuna maraquna fannoo aiqama maqusa amaana maqaki keeqee mariasa qimannimidanoo naaqoo faqaasa iriaqa. Ooqai Isaraee maqannaasa aadana maqa maaqakinai nimarufaqa kananaana kananaana innaarunaindaraa feemu nimiaafanausa maridaqa. Maa maqee mariaqoo mandainaina faqa rakiraridaqa mina uriaaqararausa qinee kukeeqara feemu innaarunai misa nimianaura. Eekara oonisaa nári fuka nuqu akara rirana moodaa kai moodaa kai nimianaura. Mi fuka auquna sia moo fannoo misa oosana iriannoo narí kai mina oosana iriannoo. Doo mi ufana Yisufa Peerakamumma amaana maqasaa Paatoonara Yoohaneena qimaminau.
Tiatira maqusanaasara ufa Yisufa Yoohaneenasaa quqoo ufafa maridanoo.
18 Rambi kuradee maria saqarina qambaanai marifa Yisufa miqi qimaseenoo quandaki Yoohaneena kafaa maaqi qimasee qimaminau. Yoohanee anee Tiatira amaana maqasaa Paatoona faqa maaqi qimasee akara rumamaqaa. Anutuna amaaku afu idara foora qeemarifa mina aiku faqa anukanoo mari barasara foora tandi tandi mari aikunannoo mandainaina radamimarifa Yisufa maa ufana inni qimannimidanoo. 19 Innee Tiatira maqusanaasa qini Yisusara nimuqusidanoo qinee iridaqa, innee maqee maqee iriqa kai fimarianara faqa qinee iridaqa, innee qiniara iriseeqa inneeqa maqannaasa dadaaqimariafanoo. Innee sia kadaapi dari maqi qimasee minnisee mariafanoo kaqi maraqa fimarianara minara faqa iridaqa. Ooqai innee qini saika oodaa maree mariqau, maqee kamu firaaqoo maree mariafanoo qinee minara faqa iridaqa. 20 Qinee inni moodaa ainainara kai inni niqidaqa. Innee mi manda anaaseena Yeeseebeera nammarinara saina kaqi marianifee qimariana. Mifa unna qimasee nariara Anutuna ufa maree marunausee qidanoo. Mi anaaseefa naakapaidanoo qini ufa irimariasa rarisameeqeenoo faiqí faqa anaasee faqa narí ummuari narí ummuariranaki quqaidanoo. Moo unna anutunara innaaru qimasaida narana neemarianaki faqa quqaidanoo. 21 Qinee mi anaaseenara aneenna ummuariranakiqari quandaannee qimasee afeesunaisia maridaqa. 22 Minara mina mareeqee narí rarisaqanua fasiqausa saimbaqa manda qaarisaa quqasaanaura minaki maridaqa teeroo firaana maraida marifaranoo. Misa nári mandoosana sia aupuramasee quandaifaqa qinee dauni miqianaura. 23 Qinee mi anaaseena ufa irimariasa faqa kuqa narusaanaqa amaana maqaki keeqee mariasa qini oosana irifaranoo. Misa qiniara kukeeqara ainainara irimari fee qiaqeera naruanauranoo. Qinee aiqamausa nári nisaukunnai auqainnana akiaqara kai nimianaura.
24 Innee Tiatira maqusanaasa sia mi manda anaaseena oosanna maroosa mariafanoo. Mina oosana mareemariasa Sadannana meemaqoo kukeeqara irirana irimariasa náriara unna qimasee akoofasa fee qidaqa. Qinee sia ummaara moo faqa innisaa quqaanaura. 25 Maana kai qimannimidaqa. Inneeqa amiqira oosana uaqeeiana mina kai maramaree fuaqa, fifi inaqa qinee qumuanna aukuanna mina akiaqara maraaqa. 26 Rakiranara foora iqa mandainaina uraaqarararee imariasa qini ufamau fimariasa mi mau fifi inaqa taikara aukuana paquriqa qini qikoofa afeeka qimuna quandaki misa nimianaura. 27-28 Niminaqa kasooqaqee naaru misa moo maqannaasa urinaaqaramasee ainna faaqaanannai misa qafeera foora rukamifaranoo. Qinee iqaqara duqudeeqi faqa nimianaura.
29 Anutuna maraquna fannoo amaana maqaki keeqee mariasa qimannimidanoo naaqoo faqaasa mi ufana iriaqa.