4
Pauroofa faiqí anaasee qimannimira oosanara Timootina qimaminau.
Oo Timooti qinee Pauroosa Anutuna afusaa faqa asauku mundirana kuqirausa faqa kaqi mariasa faqa aaquqimannimaqee marina afusaa faqa doori kandamasee ani faqa aaquqimamaqaidaqa. Yisufa kaifaa kooroomafi aiqamausa rakisianinnanara iriseeqa ani aaquqimamaqaidaqa. Anee Yisuna amiqira fasaasa ufara faiqí anaasee qimannimia, narí qanaa fee kaqiqoo fee sandanainai qimasee qimannimia, anee misa iriaqaa iaqee qimasee qimanniminaqa misa iriaqa anee mandoosana maree mariasara qaoo qia, anee faiqí aanaaseera nifeeqaraidana poodua. Anee ubiqafi sanaasamasee faiqí anaasee qimannimia.
Qusasaa sia anoona ufa naamuaqirana irifaranoo misa nári manda nidimari ainainna kai afaqee fidaqa nári naaqookinaa manda irirana naamuaqimariasa misauqa kai moomoo nifiqasee innee mi manda irirausa kai qimaqimiaqee qifaranoo. Misa anoona ufara nimeesuqusee kai fifau uriara kai naaqoo rammatini imariasa. Timooti misa miqimarifana anee aneenna kasoomambi ubiqafinana misa ani ariranee aupuraranee amimarifana kaqi kai fua. Amiqira fasaasa ufa naamuaqira saika maqee maqee marana fua, anee aneenna aiqama saikaki maridana Anutuna ainainira faiqi maridaqee qimasaidana marana fua.
Oo Timooti anee iria doo qini fidika ruqiqa qimaqeefandinnafa doo ani maridanoo. Doo qusasaa misa qini darifaqa qinee maa mariranakiqari doo taikasee fifuanauranoo. Doo qinee amiqira rakiranakiara foora rakumaree uriqaramafiara foora mafiqa. Doo narí amani narí amanira sandaranaki qimudaanaiqimaseeqa sandaqa aniifaqa doo taikarana paquriqa. Qinee Anutuna ufa faqa marirana faqa andeeqasee qumaree sandeeqa taikarana aniree paquriqa. Doo maqee sandaida uriqareemariasa feefauru qiniara deedaqinoo maridanoo. Karaambaiqa andeeqasee ufa nimimarifa qumira faasaana andeeqeemariasa qafee qini qikiaaqa afisuannoo. Mikari sia qini kai qimiannoo, moomoosa minara nidimarisa mina koorooiranara afeesidaqa nidimarifaqa afeesimariasa misa faqa nimiannoo.
Pauroofa Timootina qimaminau, qini qamunna papiaqa maree mini qimia.
Oo Timooti anee kaqi kaqi mindari aniree qiqafaa. 10 Deemasafa maa maqa maaqanakinaa ainainara kaaqa ridanoo qini minniqiseenoo doo Teesaroonika maqusai finoo Kareeseenasafa doo Karatia maqa maaqai finoo, Titusafa Daramatia maqa maaqai finoo. 11 Rukaafa sia rumbaranaki marifa kaqi marifa mifa kai qini faqa maridanoo. Anee Marikoona afiqee minisainanoo Anutuna saika qini dadaaqiani. 12 Tikikusafa qini faqa marina qinee doo aqiqaunanoo Eefeesusa maqusai finoo. 13 Qini suara qamunna Tarooasa maqusai faiqí moo auqu Karapoosana maaqaki quqaqaafannana anee aninana aimaree ania. Qini papiqauqa faqa qini akara papiqa faqa aimaree mini qimia.
14-15 Areesandeerafa mifa qainna faqa koopaa faqa auqimarifa mifa narí mandoosana mareenoo qini firaaqoo mandaikamaqimaqeenoo, mifa firaaqoo maasa qimannimira ufara akooqaidanoo anee faqa firaaqoo minara eerairia. Anutufa miqimarina akiaqara arirana mina amiannoo.
16 Qinee Roomma maqannaa kootaki indaaru kamu mariafananoo sia moo fannoo qini dadaaqinau aiqamausa qini quqaqisee sandamafufaqa qeeqaraa kai kooti mariqiafana. Qinee Anutunara sia mina akiaqara nimiannee qidaqa. 17 Misa fufanoo Karaambaiqa kai qumee qini pooduqee marufaqa qinee kootaki kikiqamafi Yisuna ufa aiqama amiqimasee aanaamuru aiqama qimannimiafanaqa iriqau. Miqimasaafananoo Anutufa kaasau aandau ookinaanara foora qini rafieenoora foora inau. 18 Karaambaiqa fannoo oosana oosana mandainainakinaana qini mareeqeenoo narí innaaruna ququsaki amiqimasee quqaqisaannoo. Mina areenarafa naaru naaru mariani, kuqaa.
Pauroofa nimandoo ufafa.
19 Anee Pirisikira nammarifa faqa narí afaaqi Akuiraana faqa nimandaa, Ooneesifoorusafa faqa narí faiqi anaasee faqa nimandaa. 20 Erasatusafa Koorinti maqusai miqoo kasooinoo marinau Taroofimusafa aurimarufaqa Mireetusa maqusaki quqaqiafana.
21 Suara aukuana aniannoo anee naaree amanamasee qafeenana ania. Eeuburusafa faqa Pudeenasafa faqa Rinusafa faqa Karaudiafa faqa maaqoo maria qikaqaafasaasa faqa aiqamausa Timooti ani amandaidaqa.
22 Karaambaiqa maraquna fannoo ani faqa mariani Anutuna afaarirafa inni aiqamausa faqa mariani.