TITUSA
Pauroofa Titusana akara rumamaqoo ufafa.
1
Qinee maqasaa fasiqa Pauroosa Anutuna ainainirannai diqiqoosa maridaqa. Asauku mundirana Yisuna ufa anindiri irimarunausa maridaqa Titusa animma akara rumamaqaidaqa.
Rusandeesamumasee Anutufa qini qumareeqeenoo narisaa mundimariasara mapuku nimaqaaneera qifaqa ufa nimidaqa. Anutufa qiniara misa mareeqee Yisuna kuqaa anoona firaa iriranaki mara quqaannee qifaqa miqidaqa. Mi kuqaa irirafa naaru naaru mariranaki fifandinnanasaa mundinoo mari irirafa maridanoo. Anutufa sia unna qimarifa anoona ufa qimarifa naaru marirana maasa qimiraree qinau. Ooqai maa maqa maaqafa sia maru kamuqoo mi kamuqoo kasooqaqee maasa qimiraree qima afeekaikinau. Mifa ooqai naaru marirana kasooqaqee qimiraree qunara doo maqee maa fasannai andeeqara aukuannee qimaqoofa mina anoona Yisufa maa fasannai doo kooroo inoo maridanoo. Anutufa maasa mandainainakinaana qumaree marifa firaaqoo qimaqimina mi ufana qimannimidaqa.
Titusa qinee ani qimamiafannana anee aneenna irirana Yisunaki quqoonafa mariannanara qinee aniara qini qimaaku fee qidaqa anindiri Yisuna iriranamau fimarunnanaki keeqee marunnanara maa akarana ani rumamaqaidaqa. Yisufa asauku mundirafa maasa asumu maree marifa maridanoo. Mifa faqa mina akoofa Anutufa faqa narí afaarirana faqa narí asooarana faqa ani aaku amaqaani.
Pauroofa Titusana ainainianeera oosana aakapanau.
Qinee ufaasu Kareetee afumaki ani Titusana mafi aiseeqa fiqa. Anindiri miqoo maridaqa moomoo ainaina sia andeeqaranaki ani mafi aiseeqa anee mina andeeqaa. Anee maqusa maqusa Yisuna ufa irimariasasaa rakisirausa paqurimasee misa rakisirausaikia. Miqianneera faqa ani mafi quqeeqa.
Qinee Pauroosa aamuaqira ufa indaaru qimamiafannana Titusa anee sia aunua doo miqoo kai fua. Qinee maaqi qimasee qimamiafannana anee faqa maa ufana qimanniminaqa misa iriseeqa maraaqa. Yisuna ufa irimariasasaa rakisirausa sia moo aaqarafa misaki mariani. Andeeqarausa kai mariaqa, moodaa anaasee faqaafa mariannoo. Mina faiqi namu Yisuna ufa irimarinausa mariaqa sia kaukaata qimarinausa mariaqa, sia ufa rukiee marinausa mariaqa. Yisuna ufa irimariasasaa rakisirausa Anutuna ainainiranasaa rakisirausa marianara sia moo aaqarafa misaki mariaqeera qidaqa. Misa sia aanooqirausa mariaqa. Sia qusasaa rakimarinausa mariaqa. Sia nammari namasee furufari mariasa mariaqa, sia dauni rakirana uqeerarausa mariaqa, sia ainaina munnimmara kaaqa nimuqusirausa mariaqa. Yisuna ufa irimariasasaa rakisirausa afaarimariasa faqa kasimariasa faqa mi marirana marinausa kai mariaqa. Misa andeeqaranara kai rimariasa mariaqa. Misa nári naundura faqa nimanara faqa irimarinausa mariaqa. Misa andeeqarausa faqa anukarausa faqa nári marirana andeeqasee marifaqa mariaqa. Yisuna ufa irimariasasaa rakisirausa misa amiqimasee Anutuna ufa anindiri qimannimiafannana irisee qumaree marinausa mariaqa. Misa Anutuna anoona ufannai pooduqainaqa akaqausa aaqara ufa qinausa iriseeqa quandafi andeeqasee nári manda oosanara qimannimiaqa.
10 Titusa anee saiki marianna maqusanakinaa fasiqa anaasee moomoosa Yisuna ufa irisee quandakifaqa noori rumbara andaama aanna ree mariasa marifaqa maaqanda ufa rukiasee moomoosa faqa nifiqeeqeenoo kaqirunna ubeekaidaqa nariqa mandoosanara qimannimiaqee qidaqa. Yuda maqanaasa kaaqa miqi mariasa maridaqa nári ufakiqari Yisuna ufasaa munduseeqa quandaki nári faqa akaqausa faqa nifiqamaree kaaqa kaqirunna ubeekee mariasa maridaqa. 11 Misa ufa taikaani fee qidaqa. Misa faiqí narí anaaqa faqa narí faiqi namufaqa mareeqeeqa munnimmara kai iriseeqa nisauruaqaana oosana oosana mandainainaki quqeemariasa maridaqa.
12 Moo Kareetee maqannaa fasiqa fannoo nariqa ufa qidanoo akara rimaru fasiqa fannoo ooqai kuqufa maaqi qimasee narí maqannaasara qimasee akara rinau. Kareetee maqannaasa maqee maqee unna ufa qimariasa maridaqa, kaaqa mandoosana maraidaqa fainiara foora imariasa maridaqa. Kudiki mariasa kaaqa narana moomoo neemariasa maridaqa.
13 Qinee Pauroosa minara maaqi qidaqa. Mi fasiqafa narí maqannaasara doo kuqaa miqi mariasee qinau. Titusa anee faqa minara irisee kooroomasee rakeemasee nimambaina qimasee aranaiqi qimannimia. Miqi qimasainaqa Kareetee maqannaasa sia kaqirunna fuaqa Anutunasaa saqarikirafa afeekaikamafi maridaqa anoona ufasaaqari quandaki unna ufa qimariasa naakapaifaqa sia misa naakaparana iriaqeera. 14 Yuda maqannaa uri ufa faqa anoona ufa minnisee mariasa sanda ufa faqa sia iriaqeera nimambaina qimasee qimannimianneera qimamidaqa unna ufa minnisaaqeera. 15 Qikairi siaisa aiqama ainaina qafamaseenoo minakinaa manda oosana sia irirai minakinaa amiqira oosana kai qafamasee minara asasidanoo. Nári maraquna kuqirausa nári marirana irirana putaa irausa anoona ufara sia fee qimasee aiqama ainainara mandaikinoo maridanoo fee qidaqa. Misa náriara maasa Anutunara iridaqee qimariasa. 16 Amiqi mariasa anirarisameeqee mandaki quqeemariasa misa nári nookiqari maasa Anutunara iridee qimasaidaqa quandaki nári auqee maria ainainafa moomau fimarifaqa maasa qafamasee unna qidammiafoo qidaqa. Faiqí aanaaseera fidiaqaaimariasa ufa rukiee mariasa mi manda fasiqausa maridaqa. Amiqira saikara sia amanaiki mariasa maridaqa.