2
Pauroofa faiqí anaasee firaasa naakapaaqee ufa qimanniminau.
Titusa doo misara qiqa maqee aniara qianaura. Anee Anutuna ufa amana kai qimannimidana mina marirana amana kai Kareetee maqannaa fasiqa anaasee qimannimia.
Faiqí firaasa maaqi qimasee qimannimia. Irirana faqaasa mariaqa, noori kandamasee mariaqa nári naundura nimanara oonumafi irimarinausa mariaqa. Nári Yisuna saqarikiranasaa mundufi mariaqa. Nariara nariara uriqarara ainainee qimasee nimuqusirafa mariani. Sia tipuqi mariasa naanna ramasee mariaqa reendeenamandee ubiqasee mariasa naanna raqa mariaqa.
3-5 Anaasee firaasa faqa miqi kai masee maaqi qimasee qimannimianaqa, misa marirana anukara anaasee kammambiqa mariaqa, misa moosara nifai sanduri mariana sia miqiaqa, sia manda nammarinnai nidudusaa aruaqa. Misa fuka aanaaseeuqa amiqira oosana uqannifiqasee naakapamasaifaqa misa nári nifaaqiara ruaqeera nári faiqi namuara faqa ruaqeera. Misa nári naundura nimanara iridaqa mariaqeera. Misa anukara anaasee mariaqeera misa amiqimmandee nári nifaaqi faiqi namu qumiasana ainainasaa rakisirausa mariaqeera. Misa afaaridaqa amiqi marinausa mariaqa. Misa nári nifaaqmaaka ufara eedoo qimarinausa mariaqeera Titusa anee qimannimia. Misa miqiqa marifanoo akaqausa ani nindafeeqa sia Anutuna ufara mandainainee qiaqeera.
Titusa anee miqi kai mandee kumaaraa faqa maa ufana qimanniminaqa, misa faqa nári naundura nimuqusa amiqimasee mariaqa.
Anee aneennara faqa aiqama ainaina amiqimmandee marinaqa misa ani qafeeqa miqimandee mariaqa. Anee kuqaa uqanna oori runusee maridana misa naakapamasee qimannimia. Anee mapukirufa kai qimanniminaqa sia quandafi aniara fifau faafau ufa qiifoo qifaranoo. Anee mapukira ufa qimanniminaqa aniara nikooqee mariasa ani namuqaa faqa kaukaataqira ufa qianneera mina oosanara randeeqa nisaurifaranoo.
Doo aniara qiqa maqee feefauruara ainaini mariasara qianaura. Feefauruara ainainimaria fasiqausa anee maaqi qimasee qimannimia. Misa nári rakisirausa ufara sia rukiaaqa eedoo kai qiaqa. Nári rakisirausa asasiaqee ainainakaimmiaqa. Misa nári rakisiruasa ufa sia ati raqannimiaqa. 10-11 Misa sia nári rakisirausa ainaina qummuariaqa. Maqee maqee amiqira oosana kai maree mariaqa ainainira faiqiuqa andeeqasee marifanoo misasaa rakisirafa misaki afaaqa quqasee mariani. Ainaini maria faiqisa miqimandee amiqimmandee maridaqa aiqamausa Anutunara maasa innaarunai asumu marirana nimimarifa mina naakaparanara amiqiranee qimasee maasa faqa marararee qiaqa. Miqinoo marinara maa kamuqoo Anutuna afaarirana kooroomminoo maridanoo. Minannai aiqama maqannaasa innaarunai asumu marirana nimirafa doo kooroomminoo maridanoo.
12 Anutuna afaarirafa maanara daakapaidanoo. Oosana oosana ainaina sia Anutufinnai ubeekanoo mari ainainnara minnisaaqee qidanoo. Maa maqanasaaqaraa ainainara kaaqa rimariana nimuqusirana doo quqaaqee qidanoo. Maasa maa maqanasaa marunnaqoo qeeqa qimanara qeeqa daundurara iriseeqa aiqama ainaina sia maraa qee qidanoo. Anutuna afaarirafa maa maqanasaa marunnaqoo maasa nirana marirana kuqaa kai qiaqee qidanoo. Maasa maa maqanasaa maridaqa Anutuna fooqaa marirana qiaqee qidanoo. 13 Maasa miqiqa fifi iqa Yisuna innaarunaindari koorooira faasaanara asasammasee maaqoo afeesida mariaqee qidanoo. Mi faasaanna maasa Anutufa, maasa mandainaina numoo arusee innaaruna asumu marirana nimianinafa, Yisufa, Anutuna asauku mundirafa, firaa kaaqa qaranakiqari, quriqararanakiqari koorooiannoo. 14 Mifa maasa kuqirana nariara maraseenoo maasa sia maraaqeera maasa kuqiranaki mifa keeqanau. Sia fifaufau kuqinau. Maasa qeeqa mandainainakinaana mareeqeenoo maqee kamuqoo narí kaaqa qara andeeqara fasiqa anaasee kammannimaqaaneera kuqinau. Maasa minaindikuqanna iaqeera, maqee maria kamuqoo amiqira ainaina kai maasa aruqarara rimariasaikamma fuaqeera kuqinau.
15 Titusa anee mi ainainna maqee qinee qunna ainainna faiqí anaasee naakapaa. Anutufa ani qimaminara sia rufiaa. Afeekaikamasee qimannimia. Aneenna afeekaikamambinana fuki faaki qidana amiqira oosana andeeqara oosana maraaqeera qimannimia akaqausa mandoosana mareefoora qaoo qia. Aniara manda faiqi fee kaqikaa faiqi fee qifoora, Anutuna ufasaa afeekaikamafinana andeeqasee qimanniminaqa sia miqiaqa.