6
Faiqiuqaindiara faqa nári ninaukoora faqa qidanoo.
Faiqiuqaindi inniara qidaqa, inneeqa ninausa nikausa ufara eedoo kai qiaqa. Innee Yisuna ufara suqimariasaki marianara andeeqarafa mifa maridanoo. Mooseena sandufara innee irimariafanoo minakinaafa aaquqira ufa qisaukuqara taikasee maridanoo. Minakinaana moo sandufa maasa mi mau fuanoo Anutufa moo ainaina maaqoo maa maqanasaa maasa qimirara qima afeekaikammaqoofa maaqimminoo maridanoo, inniqa ninausa nikausara naaquqaina misa ufamau fuaqa. Fifanoo Anutufa inniara kisaaqasaa inneeqa maqa maaqaki maridaqa amiqiranaki mariaqee qimasee maasara qimafeekaikinau. Maasa mi ufanara uriqarara ufee qidaqa. Doo innee faiqiuaindi mi mau fuaqa.
Faiqi nikausamara inni qimannimidaqa sia inneeqa faiqi fifau nirana fundakifaqa aanoo iaqa, sia miqiaqa, maaqiaqa, Yisuna ufamau inni faiqiuqa andeeqee andeeqasaifaqa Yisuna ufasaa innooqaaqa.
Ainainimariasara faqa misa uriqararausa faqa misara qidanoo.
Qinee Pauroosa innee moosa ainainimariasa qimannimidaqa. Inneeqa feefauru marara saikaki keeqafinaqa amiqimasee mina ainainammaisaaqa. Sia nifaaqa quqasee mana mana iaqa. Innee naaquqee marinaqa ainaina akoona anainammaisaaqa, innee asauku mundirana ainainidee qidaqa maqasaa ainaina akoona amiqimasee nimuqusannai ainainammaisaaqa. Sia misa eedoo qira ufara kai irisee misa nifusaa kai ainainiaqa, inneeqa nimuqusannai Anutuna ufamau asauku mundirana ainainidara foora amiqimasee ainainamannimaqaaqa. Sia fifau faiqí ainainamaiseera fooriaqa, karaambaiqa ainainammidee qimasee amiqimasee ainainamaisaa. Innee miqidaqa maanara iriaqa, Karaambaiqa aiqama fasiqa amana amana kai nimidanoo moosa rumbara saikaki mariasee narí ainainira saikaki mariasee nári amiqira ainainirana akiaqara amana amana kai innaarunai nimiannoo.
Qinee ainainimariasara innee inneeqa ainaina akoona amiqimasee ainainammaisaa qee qimaseeqa innee ainaina akausa faqa qimannimidaqa innee faqa miqikai mandee inniqa ainainimariasasaa amiqimmandee rakisiaqa, amiqimasee ainainiaqee qimasee aanoo irana faqa narirari mariana faqa taikaaqa. Innee faqa maanara iriaqa, innee faqa inni ainainimariasa faqa moodaa rakisirafa innaarunai marifa, sia mifa ainainimariasara ureeqarausee qimasee kafaa quandaki rakisi nimaqee mariasara uriqararausee qimasee qaara irirana maraidanoo, moodaa irirana marasee amana amana kai rakisi nimaqaidanoo.
Roomma maqannaa sundiara foora afaaqa ititamareena Sadannana faqa rakuaqa.
10 Maa ufana taikara ufa maaqimminoo maridanoo, innee karaambaiqa faqa maridaqa moodaanaki nimarifaqa mina firaa afeekannai inni faqa moodaanakikirana firaaqoo afeekaikamma mapukuaqa. 11 Sadannafa oosana oosana narí manda nikaru qiranannai inni naruannoo, innee minara rufiasee Anutufa niminna saqari duru saamunannai inneeqa nifaaqa ititaaqa. 12 Maasa Yisuna ufa irimariasa sia faiqí faqa rakidaqa maasa meerai Anutuna innaaruna ameemaanai maria manda afaanausa faqa rakidaqa, maa asukunaki maria kamuqoo mirindari rakimariasa faqa misa uriqararausa faqa misa faiqí firaasa faqa meeraindari maasa daruafaqa maasa misa faqa rakidaqa. 13 Innee minara iriseeqa Anutufa niminna duru saamu saqarina qumareeqa deedaqida mariaqa. Sadannafa mi manda faasaanna narirara anirainaqa innee amanaikiqa mariafanoo narí faqa aruafaqaammasee miqoo kai eeraaramasee ititaqa mariaqa, sia amana ainnaaqaraani.
14 Minara qimannimidaqa. Innee findifi deedaqida mariaqa Sadannafa inni mandoosana nimisee naruandoora. Roomma maqannaa sundia nifaaqa rafaaqafimariana kikiqususee inniara qianauranoo. Inneeqa fausanda niranaqumuki rumbee maria fara foora mifa inni anoona ufa kai qirafa mifa mariannoo. Inni nimuqusasaa ititee maria afeeka ainainara foora inni andeeqara oosana mariannoo. 15 Inni niku ititee mariafa niku aanaamuara foora mifa Anutufa faqa mari asooara amiqira fasaasa ufa maqee maqee aamina maqannaa qimannimirafa mifa inni niku aanaamuara foora ititarafa mariannoo. Mi andeeqara oosannausa marasaifanoo Sadannafa sia amana inni naruani.
16 Inniqa saqari ukeeqirira fara foora Yisuna saqarikirafa maridanoo. Innee Roomma maqannaa sundiara foora maqee maqee mi saqarina ukeeqirisee maraqa nifanoo Sadannafa narí feefa ida muquru qumaree inniara oosana oosana furufarira irirana minannai inni nifaaqa naqusee nariraree qimasee aqusainaqa innee Yisuna saqarikiranannai mina mafi ruki aquaqa.
17 Roomma maqannaa sundiauqa rakiranaki fidaqa qafee nikiaaqa afisusee nikiaqa rukamifoora afisimariqau. Inneeqa nikiaqaki ititee maria qafeenara foora Anutufa innaarunai asumu marirana nimufa maridanoo. Sadannafa inni kuridiranaki maqee maqee mara quqararinaqa innee mi qafeena afisusee asumu mariaqa. Roomma maqannaa sundiauqa rakira paipana dinni dinni afaifaqaanannai faiqí ateekeeqa raquru nimiqa imariqau. Inni raiqara paipana aseema fooqaafa marina Anutuna ufa maridanoo mina maraquna fannoo mi ufana nimu ufafa maridanoo. Sadannafa inni faqa rakinaqa mi samuna qumaree mina aruaqa. 18 Innee mi ainainausa maraidaqa innaaru qidaqa maqee maqee Anutuna dadaaqiranara faqa innaaru qiaqa. Anutuna maraquna afeekannai maqee maqee eendaki faqa faasaana faqa Anutuna maqasaa fasiqa anaaseera Anutufa amiqi amiqimma nimaqaanifeera innaaruqiaqa. Sia kudoosaapaaqa afeekaikamandee innaaruqiaqa. 19 Qini Pauroosara faqa innaaru qiaqa Anutufa oosana qimasainaqa qinee faiqí anaasee Yisunara qimannimianauree qimasee paasoosamandee qimannimianaura, Yisuna amiqira fasaasa ufa ooqai kukeeqanoo marifa maqee aukuana Anutufa faiqí anaasee kooroomannimaqeenoo.
20 Qinee Pauroosa mi amiqira fasaasa ufana aanaiqikirausa maridaqa. Kuqaa Roomma maqanna karabusaki maridaqa kuqaa aanaiqikirausa maridaqa. Anutufa qiniara paasoosamandee faiqí anaasee qimannimiannee qifaqa innee qiniara innaaru qifaqa paasoosamandee qimannimianaura.
Pauroona akara taikara akara.
21 Qinee Tikikusana aqiqaananoo qini daufakiana inni qimannimiannoo. Mifa maasa qimuqusi mari qikaqaafasaafa maridanoo, karaambaiqa saikaki amiqi amiqira ainainimarifa maridanoo. Mifa qini fasaasa ufa inni qimanniminaqa innee qini mariranara iriaqeera. 22 Mina qimannimianifeera aqiqaanaura inni nimuqusa pooduqaanifeera aqiqaanauranoo. 23 Maasa qikoofa Anutufa faqa maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisuna faqa naunduraki asooarana faqa nariara nariara uriqarara ainainee qimasee nimuqusirana faqa Yisuna saqarikirana faqa inni aiqama qini qikaqaafasaauqa nimiani. 24 Innee aiqamausa maasa karaambaiqa asauku mundirana Yisunara sia taikee maria rirana rimariasa, Anutuna afaarirafa inni faqa mariani.