FIRIPI
Firipi maqusanaasa Pauroofa akara rumannimaqoofa.
1
Qinee Pauroosa Timootisandiri asauku mundirana Yisuna rumbara ainainira fasiqaqara maridaqa maa akarana rumannimaqeeqa. Innee Firipi maqusai maria Anutuna aiku asauku maria fasiqa anaaseesa innee faqa innee ufa suqimariana rakisirausa faqa inni niqoonausa inni dadaaqi mariasa faqa, innee aiqamausa inneeqa irirana asauku mundirana Yisunasaa rusimariasa, inni akara rumannimaqaidaqa. Maasa qikoofa Anutufa faqa mina asauku mundirafa maasa karaambaiqa Yisufa faqa nári afaarirana faqa nári naunduraki asooarana faqa nimiani.
Pauroofa Firipi maqannaasara innaaru qu ufafa.
3-4 Qinee inni Firipi maqannaasara daaqoo irifaqa Anutufinnai dufi dufi qimasee asasammasee inniara innaaru qidaqa. Ooqai indaaru inni maqusai anireeqa Yisuna amiqira fasaasa ufa qimannimiafanaqa amiqimmandee dadaaqammamaree ani marufaqa nindafaafannanara inniara daaqoo iriseeqa Anutunara asasammamaqaidaqa.
Qinee maa ainainnara amiqimasee iridaqa Anutufa inniki amiqira saika uqeeroofa kaqi inniki mi saikana kai uqeeranoo fifi inoo taikara aukuana asauku mundirafa Yisufa quminna faasaanna miqoo kai taikaannoo. Anutufa narí saika Yisunara qimannimira saika adiafaa imari saikana qimufaqa innee aiqama minaki marida dadaaqi marusa mariafanoo, minara inniara asasirafa andeeqarafa kai maridanoo. Ooqai sia qinee karabusaki mariafanna kamu qoo qinee Yisuna aufakiana faiqí anaasee kaqi nidaqa qimannimiseeqa naunduraki mapuku nisasee mariqiafana, akaqausa minasaa ootupeeqa aaqaranaki quqasoofaqa qinee oonuree mina ateekaafanaqa innee faqa dadaaqi marusa mariqau. Doo maqee faqa Roomma maqannaa karabusaki maridaqa innee faiqí anaasee mapukunnisee mariana qini dadaaqi mariasa marianara inniara Anutufinnai asasirafa andeeqanoo maridanoo. Anutufa iridanoo qinee kuqaa anoona ufa inni qimannimidaqa. Inniara qini qimudaoo qirafa firaafa marina asauku mundirana Yisuna amuqusa ookiqari kambiqara qimudaoo qirafa maridanoo.
Innee amiqira oosana kai irisee maraaqee qidaqa maaqi qimasee inniara Anutufinnai innaaru qidaqa, Oo Anutu Firipi maqusanaasa nariara nariara rirafa maqee maqee innooqaidanoo kambiqaani mina sia aaqara irirafa anoona irirafa faqa rainasee akoofasaikira irirana faqa maasaki innooqeenoo uqannifiqainaqa uriqarara aana kai umaree fuaqeera qidaqa. 10-11 Anutufa miqinoo inni dadaaqinaqa asauku mundirafa qumira faasaanasaa innee ikairi siaisa, ufa siaisa maridaqa asauku mundirafa nimira amiqira anoonaikira marirafa inniki marifanoo aiqamausa mina qafammasee Anutunara dufi dufi qimasee amooqifaranoo.
Pauroofa kuqiranee kaqi mariranee asauku mundiranaindi marianauree qinau.
12 Qinee Pauroosa Yisuna ufa maqusa maqusa qimannimi marunnana akiaqara karabusa rumbasaafaqa maridaqa. Nariqa qini rumbaqaafanoo Yisuna ufa aru rafaaqa firaree qimasee qinee rumbaqa maruna sia misa Yisuna ufa rafaaqa fia, qini rumbaranannai misa sia irirai mina muru pooduqaafanoo. 13 Qinee Roomma maqusai firaa uriqarara kiapana maaqa amiqira maaqa aaqa rumbara maqaki maridaqa mi firaa maqanasaa rakisi maria sundiauqa faqa rumkatasaa faqa qinisaa faqa rakisimaria poorisausa faqa aiqama maaqoo mariasa faqa qinee asauku mundirana ainainira faiqi mina ufasaara rumbaqa marunnanara irimarusa maridaqa sia qinee moo mandoosana maraafannanara iridaqa. 14 Qini qikaqaafasaauqa, maqusa maqusa Yisuna ufa irimariasa qinee karabusaki marunnanara iriseeqa misa paasoosirafa firaaqoo innooqamaree fidaqa faiqí anaasee Yisunara qimannimidaqa sia rufiaidaqa.
15 Misakiqari akaqausa nariara nariara rairaiqidaqa raiqaidaqa asauku mundirana auqu uqeeraidaqa, akaqausa moomoosa sia miqidaqa amiqira irirana iridaqa qimannimidaqa. 16 Miqi mariasa nimuqusa ookiqari qini Pauroosara ridaqa Yisunara amiqimaseeqa faiqí anaasee qimannimidaqa. Akaqausa Yisuna ufara kaukaata qidaqa mareeqee kaqirunna ubeekaidaqa, Anutufa qiniara anee minasaa ititaannee qifaqa ititaidaqa, qini dadaaqi mariasa miqi marunausa marunnanara irisee amiqimmandee qiniara ridaqa dadaaqidaqa. 17 Akaqausa rairaiqidaqa qimannimi mariasa sia nimuqusa ookiqarifau asauku mundirana saikara qimannimidau náriara nári nuqu uqeerararee qimasee miqi qidaqa. Misa Yisunara miqi qimasee qimannimifaqa Roomma maqannaasa mina irisee kafaa kafaa qini karabusaki amiqimma daruaqeera miqi qidaqa.
18 Qinee misa oosanara iridaqa sia firaaqoo misa oosanara oonumafi iridaqa. Qinee minara maaqi qidaqa. Akaqausa amiqira irirana marasee asauku mundiranara kooroo iafaqa asasidaqa, akaqausa aaqara irirana marasee asauku mundiranara qimannimiafaqa minara faqa asasidaqa, misa oosana oosana iriranannai asauku mundiranara kooroo ida fee qidaqamma asasidaqa. Sia qinee maqee kai asasianaura naaru naaru asasianaura. 19 Inni innaaru qirafa faqa asauku mundirana Yisuna maraquna faqa Roomma maqannaasa qumee dadaaqinaqa nári karabusakinaana qini iduku qimaqeefaranoo, qinee minara iriseeqa maqee maqee asasidaqa.
20 Qeeqa qimuqusa ookinaa didira irirafa maaqimminoo maridanoo. Qinee qeeqa saika Anutufa qimu saikana sia kudoosaapee minnisaanauranoo aiqama aukuana faqa maqee Roomma maqannaasa karabusaki marunnanara faqa qiniki qini paasoosirafa qumbiqafinaqa qeeqa Roomma maqannaasa darifaqa kuqiranannai fee qeeqa kaqi mariranannai fee qeeqa marirana aiqamannai asauku mundirana auqu uqeerarana qiniki marianifeera dididanoo. 21 Kaqi marirafa nana ainainee maridanoo fee, qini marirafa asauku mundiranara kooroo imarifa kai maridanoo, Roomma maqannaasa darifaqa kuqiqa amiqiranaki uriqararanaki marianauranoo fee qimasee minara dididanoo. 22 Qinee minara iridaqa kafaa maaqi qidaqa qinee sia darifaqa kaqi maridaqa amiqira anoona saika amana maraanauree qimasee minara faqa dididanoo. 23 Qaara irirafa qini daundurai maridanoo dinni dinni oonurarisee ani rarisee imariafaqa maridaqa. Roomma maqannaasa qini kuqa kai darifaqa qinee maa marirana minnisee asauku mundirafa marinnai firara firaaqoo dididanoo amiqira ainaina maridanoo. 24 Misa sia qini darifaqa kaqi marida qinee inni Firipi maqannaasa dadaaqirana uriqarara ainaina mariannoo. 25 Qinee minara iridaqa kaqi marianauree qidaqa. Qinee inni faqa maridaqa inni dadaaqianaqa inneeqa saqarikiranaki nidaqa inneeqa saqarikirana firaanaikidaqa inni asasirafa faqa firaanaikianifeera kaqi maridaqa dadaaqianaura. 26 Qinee Pauroosa karabusaki maridaqa innee qiniara irisee asasidaqa nasunasu rida mariaqa. Misa qini karabusakinaana idukifaqa innee iannai fuanaqa qini qiqafamasee asauku mundirana Yisunaki fidaqa qiniara fiqaramasee asasidaqa qimooqifaranoo.
27 Misa qini darifaree idukifaree inni irirana moodaa maaqimminoo mariani, innikina narinni narinni rirafa asauku mundirana amiqira fasaasa ufa irimariasa misa naanna ramafi mariaqa. Innee miqidaqa marifaqa qinee inni oonu nindafaanauree sia fee oonu nindafaanauree miqidaqa inni amiqira oosanara nianaindari irianaura, inni irirafa Yisuna amiqira fasaasa ufa saqarikirana faqa mi mau firana faqa minara kai iridaqa aiqama innee moodaa irirana faqa moodaa firanamau faqa moodaanaki ruumbakiqa maridaqa rakimariasa naanna ramasee mapukiqa marifaqa irianaura.
28 Yisuna ufara namuqaaki mariasara sia rufiaaqa, paasoosiaqa. Innee sia rufiaifaqa misa nári kuridifandinnanara irifaranoo. Inni innaarunai asumu marifandinnanara faqa irifaranoo. Anutufa narí kai uqannifiqaannoo. 29 Anutufa inni firaaqoo adiafaairanaki quqanniseenoo asauku mundirana ainainiranaki quqannisaifaqa innee minaki maridaqa sia inni irirana minasaa rusiranara kaifau inni niminoofau mina ufasaara nidafirana maree fandinnanara faqa inni niminoo. 30 Doo maqee innee Firipi maqannaasa qini Pauroosa rakimariasa naanna ramasee dadaaqiaqa. Ooqai innee qini qiqafoonakinaa rakirafara foora faqa maqee kaqi mari rakirafara foora faqa innee minara qiqafamasee irimariafaqa amana maqee dadaaqiaqeera qimannimidaqa.