2
Asauku mundirana reendeenirana ammeemmeeriaqa.
Innee asauku mundiranaki nimariafanoo inni pooduqara afeekaikirana nimidanoo fee. Asauku mundirafa inniara rirana naunduraki amiqi amiqirana nimidanoo, innee Anutuna maraquna faqa moodaanaki maridaqa quandafi nariara nariara rirana naunduraki amiqi amiqirana nimidanoo, innee Anutuna maraquna faqa moodaanaki maridaqa quandafi nariara nariara idaaqidaaqida mariafanoo. Innee nariara nariara nimuqusi marifaqa idaaqidaaqida mariafanoo.
Qinee inni fuki faaki qidaqa afeekaikidaqa innee maaqimasaifaqa qinee amiqimasee inniara asasianaura. Innee moodaa irirana maraaqa, innee moodaa nidirana narí ami narí ami iaqa. Innee moodaa amiqira irirana faqa maraquna faqa maraaqa.
Sia moo ainaina qimianifee qimasee aundurai oonu mafi irisee aqoonnana oonu dadaaqiaqa. Sia manda fifau nifaaqa mara maree ooru firafa maraanifee qimasee aundurai oonumafi irisee aqoonnana dadaaqiaqa, innee sia miqiaqa, maaqiaqa, narinni narinni reendeenida mariaqa. Sia anee moosara mandaikira fee qimasee aneennara amiqira fee qia. Maqee maqee aqoonausara qini uriqararausee qimasee qinee misa ureeqarausa maridee qiaqa.
Sia innee inneeqa ainainara kai irimaree fuaqa, niqoonausa faqa amiqiranaki mariaqeera minara faqa iri maree fuaqa. Innee inniqa nariara nariara irirafa asauku mundirana Yisunaindi miqirafa reendeenirafa amiqirafa marindee kai iaqa. Mina irirafa maaqimminoo marinau.
Mifa ooqaindari Anutufara foora marufa maridanoo. Sia narí afeekannai rakirara maqi mandee Anutuna amana ooru fuanauree qinau.
Narí kai iriseenoo narí uriqararana minniseenoo ureeqara ainainira faiqi irirana marasee marinau.
Mifa faiqiara fooqaana mambinoo faiqí afaaqaki maa maqanasaa kooroomafinoo marinau.
Mifa reendeenirafa marinoo Anutuna ufara eedoo qimammaree finoo doo kuqiranara faqa eedoo qimasee kuqinau, manda kuqirana aunirira saqarisaa kuqinau.
Anutufa mina qafoofanoo afaaqa asasinoo aidufanoo mina akiaqara kuqiranakinaana uqeereeqeenoo innaaruna maarinni uriqararanaki quqaseenoo aiqama nuqu uriqarara auqu faqaana quqanau.
10-11 Aiqamausa uqanna innaarunaindaraasa faqa maqasaaqaraasa faqa maqa ameemaanaindaraasa kuqirausa faqa Yisuna auquara naaquqainaqa reendeenamasee niqoori saunarafiqa aiqamausa akooqoo asauku mundirana Yisunara maasa karaambaiqee qimasee mina akoona Anutuna amooqifaranoo.
Minara qinee Pauroosa inni Firipi maqannaasa qimannimidaqa inni irirafa asauku mundirana Yisuna aanna kai reeqa nariara nariara fifimmaseeqa idaaqiaqa.
Innee aaqee mariasaki maridaqa andeeqarausa mariaqeera qinau.
12 Oo qini qiqoondiuqa Firipi maqannaasa qinee ooqai inni faqa mariafanaqa innee qini ufa irisee eedoo kai imariqau. Doo qinee maqee innikiqari nianai maridaqa innee qini ufa irisee eedoo qinafa uriqarara ainaina mariannoo innee innaaruna asumu marirana doo marasee mariafanoo aaqamaki saamuruanoo qimasee rufiaqa rufiaqa irirana faqa naindiri naindirirana faqa mara maree fidaqa anoonaikirana mareefara. 13 Anutufa minara irisee inni naunduraki mina ufara eedoo qira aidirana faqa mi mau fira afeeka faqa inni naunduraki kambiqaanifeera maqee maqee ainainidanoo.
14-16 Innee maa maqa maaqanaki eendaandirausa faqa aaqee mariasa faqa qambaana mariafanoo Anutuna andeeqara faiqi namu qikairi siaisa anukarausa mariaqeera qidaqa innee aiqama ainainirana idaqa sia nikoo nikaa idaqa ninunuridaqa raiqaaqa, miqidaqa sia Anutuna andeeqara faiqi namu marifaranoo. Kaqi eedoo qimasee kadaapirirana maraaqa. Innee mi eendaandira fasiqa anaaseesaki maridaqa inni andeeqara nirana marirana fasau innaarunaki eendaki qeemarindee idaqa kaaqa qaida maridaqa naaru naaru marira fasaasa ufa qimannimiaqa. Innee miqida marifanoo asauku mundirafa qumuaninna faasaana qinee inniara qini saika anoonaiki ifoo qimasee asasianaura qini kadaapi faqa tooqaamu faqa sia fifau irairaainoo mariannoo anoonaikinaqa asasianaura.
17 Innee Yisunasaa irirana rusimariafa Anutuna tatufira aandau miqirafa maridanoo. Roomma maqannaasa qini qusasaa darusaifanoo qini fidika fannoo inni tatufira aandausaara foora adia finoo aiqamaqara moodaanaki Anutuna amaqaifanoo eedoo qimasee asasammasee maraannoo. Misa darifandinnanara qinee maqee asasammidaqa qinee asasammasee qeeqa nasurirana inni faqa naida nimianauranoo. 18 Innee faqa miqi kai iqa asasiqa qini asasirana dadaaqiaqa.
Pauroofa Timootinara faqa Eepafarooditusanara faqa qidanoo.
19 Qinee qusasaa Timootina aqiqaananoo innee Firipi maqannaa iannai fuanifee qidaqa karaambaiqa Yisufa dadaaqinaqa aqiqaanaura. Mifa innee iannai oonuree aniree qimaqiminanoo inni ufa fannoo qini daundurai pooduqama qimaqaannoo. 20 Timootifa kai qini daanna reenoo moodaa irirana inniara iridanoo amiqimasee inniara amuqusidanoo. 21 Maaqanna maaqanna moodaa modaa Yisuna saikara iridaqa. Aiqamatia sia asauku mundirana Yisuna saikara iridaqa nariqa ainainiranara kai iridaqa. 22 Timootifa narí ainainiranara narí amiqira oosana kooroo ifaqa innee minara irimariafanoo mifa faqa qinee faqa nariqa qisakoosara foora maridaqa moodaanaki Yisuna amiqira fasaasa ufa saikaki marunausa maridaqa. 23-24 Roomma maqannaasa qiniara naqi fee ifaree qinee minara iriseeqa innee iannai Timootina aqiqaananoo fuannoo. Qini qiqa irirafa karaambaiqasaa mundinoo maridanoo mifa dadaqinaqa qini idukusaifaqa qinee faqa innee iannai fuanauranoo.
25 Maa akara rirana Eepafarooditusanasaa rumasaananoo maree innee iannai fuannoo mi fasiqafa qini daaqa ainainida dadaaqidanoo rakiranara foora dadaaqimarifa ooqai innee ooqai qini dadaaqira munnimma minasaa quqasee aqiqoofanoo mai anireenoo mai qini faqa ani maridanoo amiqimasee qini dadaaqidanoo. 26 Mifa firaaqoo inniara ridanoo inni nindafaaqaa idanoo innee mifa anunara aiaaee qunara mifa irufanoo amuqusunara innee iannai kaifaa fuannoo. 27 Kuqaa mifa firaaqoo aurinoo kuqirara ameekamaseenoo Anutufa minara amuqusufanoo dadaaqufanoo findifinau, sia minara kaifau amuqusinau, qini Pauroosara faqa amuqusufanoo Eepafarooditusana firaa auriranakinaana mara findifinoo firaa ikiraqarana sia qiminau. 28 Minara qinee innee iannai firaaqoo aqiqararee qidaqa, innee mina qafamasee asasiaqeera aqiqaidaqa innee miqifanoo qini ikiraqarafa faqa taikaannoo. 29 Innee mina qafamaseeqa karaambaiqaki maru qikaqaafasaa fee qimasee asasammasee mina amiqi amiqiaqa, innee miqirausara aiqama naaquqamasee dadaaqiaqa. 30 Qinee asauku mundirana saikaki marufaqa Roomma maqannaa Poorisauqa qini qumareeqa rumbaranaki quqaqisaafaqa innee nianai marida sia amana dadaaqufanoo Eepafarooditusafa qini daadaaqiraree qimasee narí marunara paasoosamandeenoo kuqirana ameekeenoo, minara qinee miqirausara naaquqamasee dadaaqiaqee qidaqa.